Kővárvidék, 1908 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1908-01-12 / 2. szám

/ Nagysomkut, 1908. január 12. 2-ik szám "VI. évfolyam Előfizetési ár: Egész évre — — ■— 8 K Negyed évre «= — — 2 K Fél évre — — — = 4K Egy szám ára — — 20 fillér. Farsang. A hőmérő fagypont alá szállott; a Karne­val herceg díszes kíséretével, hófúvással, fagy- gyal, zúzmarával megtartotta ünnepélyes bevo­nulását birodalmába. De -mintha valamivel szegényebb, kopottabb, lezüllöttebb lett volna az idén Karnevál herceg udvara, mintha kevesebb örömmel, kisebb vi­gassággal fogadták volna 0 fenségét, a mulatni vágyó emberek. Talán kihalt az emberekből a mulatni vá­gyás ingere, nem vonza már a Terpsichore táncos múzsája az ifjúságot ?! Avagy más okokban keresendő az idei farsang szegénysége, komor hangulata ?! Kérdések, melyekre felelni könnyű s a mellett szerfelett nehéz, okvetlenül szükséges, hogy gyászfátyolt borítson aranyszínű fürteire. A felelet könnyű, ha azt válaszoljuk, hogy nagyrészben Karneval kopottságát az általán a gazdasági pangásnak köszönheti, ha ugyan ta­lál köszönni valót benne. Mert ugyan kinek tellenék kedve a rettenetes drágaság' közepette olyan kiadásokba keveredni, amelyek nem ok­vetlenül szükségesek s ki fogja amúgy is túl­terhelt háztartási költségvetését még egy mu­latság nem is csekély költségtöbbletével túl­terhelni ?! Mert bálba menni nagy szó családos em­bernek. Hetek, hónapok keresménye mehet rá, s esetleg mulatság helyett csupán bosszúságot okozott résztvevőiknek. Mert itt természetesen Főszerkesztő: Dr. Olsavszky Viktor. Felelős szerkesztő: Barna Benő. legelső sorban a leányos családokat kell érte­nünk, a bálba, mulatságba járók alatt. S ezek­nél a jó mulatozáshoz, a tulcsapongó kedély­nél, még sok egyéb fontos kellék is szüksé­ges, melyeket esetleg olcsó pénzen be se lehet szerezni. Tehát a gazdasági pangás, noha nagy ré­sze van az idei farsang komor s kellemetlen hangulatának előidézésében, mégsem tekinthető az egyetlen oknak, mely ebben közreműködik. Számos s egyéb körülmények játszottak közre az idők folyamán, hogy a farsang, de különö­sen a nagy farsangi mulatságok elveszítették jelentőségüket s lesülyedtek arra az alacsony fokozatra, a melyen most, a költészet, az ide­álizmus s a leányálmok legnagyobb keservére sínylődnek. Az első bál! Oh mi volt ez dédanyánk s talán még nagyszüleink korában. A szivek be- léremegtek, az arcok kipirultak az első báléj izgalmaitól, s még később is, mikor az idő mindent elmosó patinája, lassan-lassan azt a gyönyörű álmot is mind jobban-jobban elho­mályosító, még akkor is a lélek mélyén ott csillámlott az első éjszaka és rendesen az első ideál képe, varázslatosan, üdén, mint soha el nem múló édes visszaemlékezés. Hova tűntek a szép álmok, hova e csillogó képzetek ?! A modern élet praktikus intézmé­nyei elsöpörték az első ideálok csillogó káprá­zatos világát. Helyébe lépett az intim, benső­séges mulatságok, a zsurok, kuglizók s házi Szerkesztőség és kiadóhivatal : Nagysomkut, Teleki-tér 388. sz. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. estélyek korszaka, hol a meghívottak egy szo­rosabb, szükebb kört képezve, egymást vala­mennyien ösmerve, esetleg jobban érzik magu­kat, ha kisebb helyen is, mint a régi világ ha­talmas tánctermeiben, az ott összeverődött egy­mást nem ismerő nagy közönség. Az első ideálról pedig Jne is beszéljünk. Az egyszerűen a mammuthok sorsára ke­rült. Kihalt, kiveszett. Ma már nincs ideál, ma nincs szerelem. Tisztelet a kivételnek. Ma csak házasulandó fiatalemberek vannak, ha ugyan vannak. S a szerencsétlen leányok pedig ah­hoz mennek, a ki kéri őket. Ezek az okok tehát, melyek nem egy­szerre, az idén, avagy az elmúlt esztendőben keletkeztek, hanem lassan, fokozatosan, az em­beri élet praktikus eszméinek térhódításával fejlődtek, szülték azokat az állapotokat, melyek nálunk, de talán az egész világon a farsang gyönyörű időszakát átalakították a szürke, hétköznapi élet tovább küzködő, nyomorgó idejére, megfosztva mindama szépségektől, me­lyeket az elmúlt idők s a benne élők képzelete reárakott. S már most az a kérdés, hogy melyik kor­szak a jobb, melyik a hasznosabb, melyik a kellemesebb. Az a mely csillogó képeivel sok ifjú szív nyugodalmas álmát rontotta meg, hogy végeredményben mégis csak az következ­zék be, mit szülői bölcsen és előrelátóan meg­terveztek, vagy a mostani, hol ugyan nincse­nek sem csillogó atillák, sem ezüst sarkantyú Jüvámíér íárczá a. A miniszter előszobájában. Ő exellenciája, a miniszter gyöngélkedik, ő meg­teheti azt, hogy ilyenkor otthon marad és lakásán re­feráltat magának. Itt is van már két frakkos ur az előszobában. Az ifjabbik Végh Gyula jogtudor, kellemes egyé­niség, értelmes arczkifejezéssel. Mint a minisztérium fogalmazója, főnökének bizalmát bírta, ki őt előforduló esetekben szívesen tolta előtérbe. Ennek köszönhette Végh, hogy ma kihallgatáson van a miniszternél, ki őt egy igen fontos ügyben hivatta magához. A másik idősebb férfiú volt, ki a nálunk is na­gyon közönséges Tóth névre hallgatott. Foglalkozásra nézve jogász volt, ki foghúzással, plombirozással és több effélével foglalkozott. A fővárosban nagyon sok delnő volt, ki vakitó fehérségű fogait egyenesen dr. Tóth Máténak, miként magát neveztetni szerette, kö­szönhették. Ez a dr. Tóth különben nagyon egyszerű ember volt, ki, ha Schvarcz szerzetes négyszáz évvel ezelőtt gyilkos vegyülékével az emberiséget nem bol­dogította volna, bizonyára senkinek se vált volna ve­szélyessé. Ma, anélkül, hogy dr. Tóthnak erről sejtelme lett volna, a miniszter leánya számára akarták igénybe venni művészetét. A bájos angyal fogfájásban szen­vedvén sóvárogva várta szabaditóját. Végre kijött a komornyik és mondá : — Kérém, doktor ur, szíveskedjék ő exczelen- cziájához belépni. Lehet, hogy dr. Végh az őt illető felszólítást nem hallotta, vagy pedig a komornyik tévedésből for­dult a másikhoz, elég az hozzá, hogy helyette a fog­orvos lépett a miniszter szobájába és tiszteletteljes bó­kolás közt várta a kegyelmes ur megbízását. — Főnöke, Szánthói osztálytánácsos ajánlja önt nekem, — szólalt meg a miniszter. A fogorvos ismét bókolt, mert jól ismerte Szánt­hóit, ki legjobb klienseinek egyike volt. A miniszter ugyan „főnökének“ nevezte, de mit kereste ő a sza­vak értelmét! Legfeljebb Tóth uram a miniszterben is egy újabb „főnököt“ remélt nyerni. — Alkalom nyílt — folytatta a miniszter, hogy ügyességét igen fontos ügyben érvényesítse. E célból még ma Kassára kell utaznia, hogy az ottani kerületi adóhivatal főnökénél vizsgálatot tartson, mert mint hallottam, tetemes defraudáció forogna fönn. Magára meri-e vállalni e küldetést ? A „fogorvos,“ ki defraudáció alatt valamely rit­kán fellépő fogbetegséget képzelt, újra és mélyebben meghajolt.-- Kegyelmes ur, — viszonzá, — leereszkedő bizalma nagyon megtisztel és ígérem, hogy azt a bi­zonyos főnök urat kellően megfogom vizsgálni. Meg­nyugtatásul közlöm exczellencziáddal, hogy már a leg­súlyosabb eseteket is sikeresen kezeltem, s mindent elfogok követni, hogy ne kellessen palliativ szereket al­kalmazni. A miniszter mosolygott hivatalnokának komikus feleletén és nem tudta, hogy vájjon sajátságos humo­rának, vagy zavarának tulajdonitsa-e ? Meghagyva neki, hogy a további utasításokat Szánthói osztálytanácsos­tól vegye át, a miniszter elbocsátotta. Dr. Tóth nagyon megörvendett e megtisztelő megbízásnak s legott az osztálytanácsos lakására sietett. 30 rőfös vég bőrerős vászont, kanavászt; 10 koronáért legfinomabb vászont, . .■ siffont, kanavászt, lepedővászont utánvéttel szállít: ========= WiiTI mx JHEucl.s&i»€^&€9 Sip-utca 22. sz. HHSHT” Damaszt abroszok1 ágyteritők olcsón kaphatók.

Next

/
Thumbnails
Contents