Kővárvidék, 1905 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-03 / 1. szám

Nagy-Somkut, 1905. II. évfolyam I. szám. Kedd január hó 5, k o z K R J> Ji k ü 1 A R S A D A L M l H El 1 L AP. 'Előfizetési ár; Et;ész cvre . . . . 8 kor. Vegyed évre ... 2 kor. Fel évre ..... 4 kor. Egy szám ára 20 fillér. 1905. Éjfélt ütött az óra. . . . Egy törődött, kopott vándor, rongyai burkolva, dideregve rohan el mellettünk, mint kisértet az első kakasszóra siet eltűnni. Kj ö? A régi esztendő, ősei sírjába, az örök enyészetbe rohan elődjeihez, futva menekül, mert az emberek milliói már epedve, ujjongva várják az utódot, az uj esztendőt. A detronisalt fejedelmek soha nem szeretik az utódok megkoronáztatását látni. Vegyes érzelmek ébrednek bennünk. Fáj megválni a régitől, melynek tar­talmát már megismertük, de üdvözöljük az uj esztendőt, mert bízunk, reménykedünk benne, reméljük, hogy mindazt a mit a régi esztendő megtagadott, megadja az uj. Hogy az újnak a ravatalánál megis­métlődnek a mai érzések, ne háborgasson bennünket. Az elmúlás gondolatát ébreszti az év­forduló s ez jól van igy. Figyelmeztet be­liünket kötelességeink fokozottabb mérv­ben való teljesítésére, mert az idő eljár. Sok a dolgunk társadalmi téren. „Kővárviöék“ tárcája. zSgy varróleány beszél. Ha tudnátok ti selyemruhás hölgyek, Hogy mennyi verejtékét, mennyi könnyet Hullatunk mi, míg kész egy bálruhátok! Ha tudnátok, hogy mennyi szitok, átok ! Jár mi nekünk egy-egy ily ruháért! Ó, ha tudnátok, zord keserv közt hány éjt Virr asztunk át, mig meggörnyed a hátunk, S piruló szemmel alig-alig látunk S a tű kezünkben százszor megremeg, Mig öllögeljük nehéz selymetek: De el is menne táncos kedvetek ! Budapest. Andor' Gyula. MH» Egy asszony meg a párja. Irta : Erdős Renée. Eső esett, langyos, illatos júniusi eső, amely csak úgy csalogatta az embert kifelé a szabadba. M E G J E L E N SZERKESZTŐSÉG : Nagy-Somliur, Telak'i-tér 888. MINDEN KEDDEN. KIADÓHIVATAL: Naiy-Sorrikut, fffulora 882. A társadalom egyes rétegei között a válaszfalak mindinkább erösbödnek. A nagy átalakulás óta már több mint félszázad múlt el. Elég nagy idő, és mégis, hol az egy­séges társadalom ? Az aristokrata elzárkózik, a gentry gondoskodik róla, hogy az őket körülövező falon rést ne üthessen a lateiner. A lateiner idegenkedik a kereskedőktől a kereskedő az iparostól, ez meg a föld- mi vestől. Szóval a származás, a foglalkozás mind szétválasztja társadalmunkat, ,gyengíti, szé tforgácsolja azok erőit. A nemzeti erő gyöngülését idézhet elő a mai állapotok tovább fejlődése. Álljunk meg! orvosoljuk a bajokat! Döntsük le a válaszfalakat, becsüljük meg egymásban a tisztességes munkást, a ha­zafit. Teremtsünk egységes társadalmat, ha­zánkat tesszük ezzel nagygyá erőssé ! Fogjuk össze minden téren s az üdvös eredmény nem marad el. Legyünk egygyé első sorban a jóté­konyság gyakorlása terén. A könnyű, áttetsző felhők mosolyogni látszottak és lebeszéltek a földre. — Nincs szándékunk haragudni, csak ősz- szejöttünk egy kis barátságos permetezésre. De mögöttünk a nap és mihelyt akarja: szétválunk és eloszlunk. Úgy is csak gyöngén takarjuk, mint a fátyol a szép asszony arcát. Azért rejtjük el, hogy jobban lássák. . . . így beszéltek a felhők. Az asszony pedig, mielőtt elment volna, még visszafordult az ajtóküszöbről és belenézett a tükörbe. Felemelte az ujját és megfenyegette a mosolygó, üde, viruló mását:-- Éva, okos légy. Ne csinálj bolondot! A kis eszedet tartsd együtt, Éva asszony ! Ezek után pedig elfordult és ment. A két kezét odanyujtotta csókra a markos asszony­cselédnek az előszoba ajtóban és szeretettel rá- mosolygott. — Öt órára itthon leszek. Ha valaki jönne, — ámbár nem hiszem — de ha véletlenül mégis : öt órakor itthon leszek. — Igen — mondta az asszony — igen. — De ha — tudja Mari — olyan valaki akit maga még itt nem látott — azéit bebocsát- hatja — érti ? Mondja, hogy én itthon leszek és hogy azt izentem ; várjon. — Megmondom. — Vagy talán mégse. Az a valaki el fog ide jönni és úgy nyit be, mintha már sokszor Benne vagyunk, a legerősebb télben, gondoljuk meg, hogy nem mindeneknek adatott meleg szoba, mindennapi kenyér ! Tagadhatlan, hogy sok emberbaráti intézményünk van, de az eredmény nem áll arányban ezek számával. Nem kell valamely különösen erős szem, hogy ennek okát megállapítsuk. Az erők fecsérlése. Társadalmunk igyekszik a nyomort, ínséget enyhíteni, de széttagoltságánál fogva nem rendelkezik elegendő eszközzel. A mit e téren ma cselekszünk, erö- fecsérlés. Egyszer-kétszer jól lakik az éhező, egyébként minden a régi marad. Minden ember saját boldogulásán tö­rekszik, nehezen teremti meg a mai viszo­nyok között az ahhoz szükségelt anyagi eszközöket, kevés az, a mit a humanismus oltárán áldozhat s az is megosztatik nincs elérve a cél. Egységes társadalom csak egyöntetű eljárást ismer, egységes társadalom össze­gyűjti az erőt s hatékonyan lép fel ott, a hol az Ínség szava kiált felé. járt volna itt- — Magát a nevén szóllitja és — nem tudom . . . — Valamit gondolt még, de nem merte ki­mondani. Gyorsan eltávozott, mosolyogva, vidá­man és a csepergő esőben felemelt fejjel, sietős léptekkel elindult a liget felé. — Bokor, bimbó, vadgesztenye, virág, hattyú, tó tó —mondogatta magában szinte fenhangon,— Virág, hattyú, bokor, levegő, — én — ő — sze­relem. — Nem bírta tovább. Le akart feküdni egy padra, de az vizes volt. Egy vadgesztenye fa tör­zsét mégis átölelte és odasimult hozzá s a fátyo­los arcát puhán ráfektette — Meg kellene halni, — mondta aztán, — de előbb egy nagyot kiáltani. Egy nagy szót, amitől egyszeribe sírva fakadjon mindenki. Egy kis pettyes piroshátu, bogárka mászott át az utón, rzt megpiszkálta ernyője hegyével. — Te, ember, mondá neki — akarsz sírni? — Nem bírt magával. Egy koldus ember jött vele szembe és le­vette előtte a nehéz sapkáját. — Az Isten nevében, asszonysági A kis aprópénzes erszényből egy arany gurult a koldus kalapjába. — De imádkozni kel! érte egy kicsit — mondta és nevetett, h büncs leikéért, akik boldogok. Meg kell mondanod az Istennek, hogy minden igen jó! van úgy, ahogy ő a mi számunkra elrendezte. És

Next

/
Thumbnails
Contents