Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) november-december • 247-297. szám

1927-11-01 / 247. szám

Ára lO fillér Békéscsaba, 1927 november 1 Ked d VJÍL évfolyam. 247. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba Szent István-tér 18. Telefon 60. fUggeilen keresztény politikai napilap a. „F a 1 u" Szövetség frlvatalos lapja mi Felelösszerkeszíő MIGEND DEZSŐ Keszthely uj díszpolgára Ujabb alkalmat szolgáltatott a keszthelyi díszpolgári oklevél átadása gróf Bethlen István miniszterelnök­nek arra, hogy nagy beszédben vi­lágítsa meg a megyar politika vég* zett és elvégzendő feladatait. Mikor Keszthely díszpolgárává választotta a miniszterelnököt, azt a férfiút tisz­telte meg, aki a magyar újjáépítés­ből a legnagyobb mértékben vette ki a részét s mindenki másnál többet tett abban az irányban, hogy azok a zilált állapotok, amelyeket a vesz tett háború s forradalom és a kom­mün teremtettek, a mult kellemetlen emlckeivé váljanak. A miniszterelnök szerint, bár az elvégzett munkát lekicsinyelni nem szabad, mégis csak a legelején állunk annak a még elvégzendő legnagyobb munkának, amelynek célja Trianon megdöntése. A tekintély és jogrend helyreállott s a kötelesség eljesités az egész vonalon biztosabb, mint volt, de a lelkek nyugalma, gazda­sági talpraállásunk, az államház tartás egyensúlya s a külföldön meg­erősödött pénzügyi presztízsünk csak első eredmények ázon az uton, ame­lyen az előbb emiitett legnagyobb célhoz akarunk eljutni. Trianon megdöntése nem lesz olyan kicsiny feladat, hogy igénybe ne venné az egész nemzet összes erőit s szolgálatába no állítaná pol­gárainak egyetemes akaratát. Igaza volt a miniszterelnöknek, amikor le­szögezte, hogy Európa nemzetei kö­zött még ma is egyenlőtlenség ural­kodik, mert a legyőzött és győző nemzetek között fennáll a trianoni szerződésben kikötött különbség a lefegyverző tekintetében. Kétségtelen, hogy éppen az utóbbi időben bizo nyos eredményeket értünk el a tria­noni szerződés elleni harcunkban olyan irányban, hogy Európa igen tekintélyes politikusai jutottak arra a meggyőződésre, hogy ez a szerződés igazságtalanságokon és félreértéseken alapszik s békés utón való revíziója csak jótékonyan hathatna az egész európai konszolidációra. Amikor a magyarság Trianon igazságtalanságai ellen harcol, teszi ezt nemcsak azért, mert igazságtalanságokról van szó, hanem teszi ezért is, hogy Európa politikai egéről elvonultassa azokat a fenyegető felhőket, amelyek a lehe­tetlenül kiszabott uj határok folytán ellenállhatatlanul újból és újból összegyülekeznek. Mikor a miniszterelnök felhivta Keszthely polgárságát arra, hogy tartson ki ebben a nagy küzdelem­ben, egyben egész Magyarország lakosságához is intézte szavait. Meg kell értenie minden magyar polgár­nak, hogy tényleg a küzdelemnek még csak a legkezdatén vagyunk s ha nehézségek is tornyosulnak a nemes célért vívott küzdelem elé, a magyarságnak elcsüggednie sohasem szabad, mert azok a külföldiek is, akik igazunkért felemelték szavukat, erőt és biztatást további munkájukra csak az egész magyarság egyetemé­nek törhetetlen kiiartásából és rovi siós szándékából Kaphatnak. Mikor a miniszterelnök pillantást vetett az elvégzett faladatokra és a még el­végzendőkre, akkor egyben meg­mérte a már megtett és még meg teendő utat is. A megtett uton szép eredményeket jegyezhetünk fol, de e szép eredmények nem egyebek, mint ígéretek a jövőre, hegy ha tovább is önmegtagadással, kitartással és egyet­értéssel minden magyar a végső nagy célra szegezi tekintetét, akkor ez a nagy cél előbb-u'óbb örvende­tes valósággá teljesedik, ha ma nem, hát holnap 1 Ellentétes hírek Romániából Kiéleződött az ellentét a királyné és a régenstanács között (Bp. Ért.) A londoni „Westmins'er Gazette* Bukarestből érkezett táv iratot közöl, amely szerint a helyzet Romániában már nyugodtabb és kritikus fordulattól egyelőre nem kell tartani. A nyugalom helyreállítása a távirat szerint Csristea Miron pát­riái cba érdeme, akinek közbefépé­sére sikerült eltéríteni Bratianut attól á szándékától, hogy kikiáltsa a dik­tatúrát Romániában. Ugyancsak a patriarchának köszönhető, hogy a hadsereg főparancsnokságát a régens tanács második tagjat Miklós herceg, Károlyt rónőrökös öccse vetteátésnem a Bratianu által kiszemelt tábornok. m mt mm mí ua mm Mmnara H ia wnm w nnHW • i. 111 i ati uanMjuan mami iwam mMm MM» «••«•« main Károly trónörökös bevonult Bukarestbe ? (Bp. Ért.) Bécsi magánjeíentés szerint Károly roccáa herceg haderő élén bevonult Bukarestbe. Ezt a hirt ftdd'g még más oldalról nem erősí­tették meg. Románia kritikus helyzete (Bp. Ér>.) Lapunk zártakor jelen tik : Bukaresti jelentés szerint meg­állapítást nyert, hogy Maooilescu egyedül áll és összeesküvésről nincs STÓ. Manoilescu kihallgatása során egy pillanatig sem csinált titkot poli­tikai felfogásából és azt kívánta, hogy a tárgyaláson hallgassák ki Mária királynét és Károly herceget is. A letartóztatások egyébként még tovább tartanak. Ujabban Poporici volt kép­viselőt, Popovici lelkészt, Potrica vár­megyei tanácselnököt és Caranga volt gropnicani polgármestert. „Magyarország felosztása volt a legostobább és legnagyobb igazságtalanság" Az „English Rewiew" cikke Enrópa háborns veszedelmeiről (Bp. Ért.) Londoni jelentés szerint az „Éogüsh Rewiew", az egyik leg­tekintélyesebb angol folyóirat egyik hétfői számában hosszabb cikk jelent meg Remanate tollából, amely Európu háborús veszedelmeiről szól. Európa békéjének a cikk szerint, három vi­harpontja vau és ezek a lengyel korridor, Pelsőszilézia felosztása és Magyarország megcsonkítása. Rama­nate szerint Magyarország felosztása volt a legostobább és legnagyobb igazságtalanság, amelyet a nyugati hatalmak felelős politikai tényezői a békeszerződések megkötésénél el­követtek. Az ötéves fascizmus ünneplése Különböző alkotások felavatásával méltatták a fascismus uralomrajutását Róma, október 31. Stefani. A fas­cismus évfordulója alkalmából ren dezett ünnepélyeket elsősorban ez jellemzi, hogy a legtöbb helyen nem beszédekkel, hanem különböző alko­tások felavatásával méltatták a farcizmas uralomrajutásának ötödik évfordulóját. A legtöbb helyütt egyetlen egy beszéd sem hangzott el, csupán a duca üzenetét olvasták fel. A felavatott alkotások között szerepelnek középületek, hidak, utak, vasutak, vizgátak stb. Róma, október 31. Stefan*. A fascizmus uralomraju tásának ötödik évfordulója alkalmá bői a külföldi fascista főtitkárság felhívást bocsájtott ki, amelyben ki­jelentik, hogy a külföldi fascisták is nem csupán beszédekkel ünnepeljék meg a fascizmus uralomra jutását, hanem alkotó erőik megfeszítésével, A fascizmus határozott célra törek­szik, célja, hogy szolgálja Olaszor szág nagyságát éj a faj felvirág­zását. Előfizetési árak: Negyedévre 6 pengő. Egy hóra 2 pengő Egye? szám ára 10 fillér Magyar Katonai attasé Rómában Róma, október 31. (MTI) Az olasz kormány hivatalosan értesítette Hóry András kvirináli magyar követet, hogy hozzájáruU ahoz, hogy Schind­ler Szilárd alezredes a római ma­gyar követség mellett a katonai attasé funkcióit is eliássa. így Schindlér Szilárd Mogyarország első katonai attaséja lesz. Reformációi emlékünnepélyek a fővárosban Budapest, október 31. MOT. A reformáció emlékünnepélyei már a napokban megkezdődtek. Budapest­nek mintegy 30 különböző helyén volt emlékünnepély, amelyek közül a legérdekesebbek egyike volt a ke­lenföldi ev. egyház emlékünnepélye. Ezen Harmann Miksa kereskedelem­ügyi miniszter, a kelenföldi evangé­likus egyházközség felügyelője mon­dott ünnep! beszédet. Felfedezték Dzsingisz kán sírját (Bp, Ért.) A londoni »Sunday Express* jdentése szerint Kozlow orosz egyetemi tanár fe,fedezte Dzsingisz kán sírját, amely a Góbi sivatagban fekszik Karakató város romjai közelében A oagy kán holt­teste ezüst koporsóban fekszik. A bebalzsamozott holttest mellett igen sok arany ékszert és drágaságot ta­láltak, amelyek értékben és mennyi­ségben meghaladják a Tu anihamea fáraó sírjában talált értéktárgyakat is. A kán holtteste 78 koronán nyug­szik, amely koronákat az egykor általa leigázott uralkodók viseltek. Magyar kitüntetés az olasz távirati iroda vezérigazgató fának Róma, október 31. Hóry András kviriaáli megyar követ átnyújtotta Giovanni Capailestinak a „Stefani"­ügynökség vezérigazgatójának a kor­mányzó által neki adományozott II. osst. magyar érdemkeresztet. Az egységespárt megkoszorúzza Kossut(> Cafos sir fát Budapest, okt. 31. Az egységes párt tagjai holnap délelőtt fél 11 órakor gyülekeznek abból a célból, hogy Platthy György alelnök veze­tése alatt Kossuth Lajos sirjához ki­vonuljanak. A sirnál Erdélyi Aladár mond beszédet. Tizenhat őősWalott j&oltteste érkezett meg szombaton Budapestre (Bp. Ért.) Szombaton délután 16, Olaszországban hősi halált halt, ma­gyar katona holttestét szállító vonat érkezett meg a Keleti pályaudvarra. A hősihalottak holttestét vasárnap délelőtt adták át hozzátartozóiknak. Páris, október 31. (MTI) A párisi lapok jelentése szerint Mária román királyné Bratianu miniszterelnök ellen fordult. Bratianu miniszterelnök és a régeostanács között kiéleződtek az ellentétek.

Next

/
Thumbnails
Contents