Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) március-április • 48-84. szám

1927-03-01 / 48. szám

6 Köröavidtéla Békéscsaba, 1927. március 1 * Meghűlésnél, náthaláznál, to­rokgyulladásnál, idegfájdalmaknál, inszaggatásnál naponta fél pohár­természetes „Ferenc József,, ke­serűvíz rendes gyomor és bélmü­ködést biztosit. Egyetemi orvos­tanárok véleménye szerint a Fe renc József viz hatása gyors, kel­lemes és megbízható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben. Ingatlanforgalom Az elmúlt héten a békéscsabai telekkönyvi hivatalban a követ­kező ingatlanátruházások történtek : Sipos Mátyás és neje Unyatyinszky Mária eladták 1 hold 513 négyszög ölnyi fiirjesi szántójukat özv. Szlávik Jánosné Csicsely Zsófiának 50 mm. búzáért. Petri János eladta VI. Ber­csényi-utca 6. sz. házának 3/10 ré szét Petri György és Krajcsó Pet­rina Mátyásnak 75 mm. búzáért. Medovarszky György eladta IV. Áchim utca 20. sz. házának feleré­szét Medoverszki Pálné Zahorán Do­rottyának 180 mm. búzáért. Gálisz Mihály eladta 151 négyszögölnyi beltelkes házhelyét Kerepeczki Pál­nak 560 pengőért. Gálik György és neje Koszecz Ilona eladták 746 négyszögölnyi nagyréti szántójukat Miklya Jánosné Cservenák Zsófiá­nak 35 mm. búzáért. Nádos Már­tonné Cservenák Judit eladta 688 négyszögölnyi nagyréti szántóját Miklya Jánosné Cservenák Zsófiának 35 mm. búzáért. Uhrin Mátyás el­adta V. Jósika-utca 36 sz. alatti há­zát Sztrieborni János és neje Uhrin Ilonának 60 mm. búzáért. Such György eladta III. Selyem utca 5. sz. házának egj harmadrészét Such And­rásnak 2000 pengőért. Such György eladta 6 hold 333 négyszögölnyi sop­ronyi szántóját Lipták Pál és neje Zsilák Zsófiának 9280 pengőért, özv. Such Andrásné Uhrin Ilona eladta 3 hold 700 négyszögölnyi sopronyi szántóját Such András és Such Já­nosnak 5520 pengőért. Gyurkó And­rásné Molnár L. Ilona eladta 374 négyszögölnyi kastélyi szőlőjét Ko­vács András ós neje Vantara Má­riának 35 mm. búzáért. Belanka Já­nosné Botyánszki Ilona eladta 2 hold 122 négyszögölnyi telekgerendási szántóját Botyánszki János és neje Baukó Juditnak 135 mm. búzáért. Nóvák András eladta Jókai utca 9. sz. házának felerészét Csollák Gá borné Nóvák Ilonának 700 mm. bu­sáért. Tájékoztató az Országos Központi Hitelszövetkezet által folyósítandó amerikai dollárkölcsönről Az Országos Központi Hitelszö­vetkezet által folyositandó dollár­kölcsönre felhívjuk a gazdák figyel­mét, mert ennek az olcsó kölcsön­nek az igénybevétele módot nyújt a gazdaközönségnek arra, hogy minden gazdasági szükségletét — építkezés, gazdasági eszközök, gé­pek, állatok és vetőmag — fedezhesse és az esetleges drága kölcsönt kon­vertálhassa. A kölcsönök mezőgazdasági mű­velés alatt álló földbirtokra és szőlőgazdaságra bármely célra, te­hát konzerviókra is nyújthatók. A kölcsön csak első bekebelezésre adható, tehát amennyiben a biztosí­tékul felajánlott ingatlanokon előző terhek volnának, ugy azok a köl­csönből okvetlenül kifizetendők. A kölcsönök 1932 junius elsejei lejárattal kiállított kötelezvényekre oly formában folyósittatnak, hogy azokra ezen határnapig az adósok törlesztést teljesíteni nem tartoznak és csak a kamatot, 8.3/4 százalé­kot tartoznak félévenkint fizetni. A lejáratot megelőző 3—4 évvel az adós igényelheti a tőke visz­szafizetésének 1936 évi december l-ig való elhalasztását olykép, hogy ezen halasztott időszakban már tő­ketörlesztésre köteles. A jelzáloggal felajánlott ingatla­nok becsértékének 30 százaléka ere­jéig engedélyezhető a kölcsön ösz­szege. A kölcsönt az adósokkal szemben kilencvennyolcas árfolyamon számol­ják el. A kölcsönre szoruló gazdák ké­relmükkel legcélszerűbben az Or­szágos Központi Hitelszövetkezet kő telékébe tartozó s lakóhelyükhöz leg­közelebb eső Hitelszövetkezethez for dúlhatnak, mely szövetkezetek a köl­csönnyújtás feltételeiről részletes fel­világosítással szolgálnak. Békésvármegyei m, kir. gazd. felügyelőség. SPORT FOOTBALL CsAK—Előre 3:3 A helybeli csapatok első idei ta­lálkozása az erőviszonyoknak meg­felelően teldöntetlenül végződött. Mind­két csapat játékán meglátszott a tréning hiány, de azért elég szép reményekkel kecsegtetnek a szezont illetőleg. A mérkőzés elég sima le­folyású volt. A gólokat a CsAK ré­széről Boross, Balog I. és Balog II., míg az Előre részéről Galbicsek (2) és Szombati rúgták. Budapesti elsőosztályu eredmé­nyek : Hungária—WAC (Bécs) 2 : 0 FTC—Nemzeti 3:2 UTE—33 FC 7 : 2 Kispest—III. ker. TVE 3 : 1 Sabaria—Bástya 4 : 0 A Sabaria valósággal lelépte ellen­felét. Tösssde 3 MTI békéscsabai tlókfánaSi /eleníéae alap/tin Zürichben a magyar pengőt 90-90-el jegyezték Valuták 1 Angol font 27 88.5 100 Szokol 16-98 iOO iinár 1007 100 Dollár 571-40 100 Fr. frank 22-75 100 Lei 3-3q 100 Líra 25 40 100 Márka 135 90 100 Schilling 80-70 100 Sv. frank 110-25 Gabonaárain 75 kg. tiszaivdéki 76 kg. tiszavidéki 77 kg. tiszavidéki 78 kg. tiszavidéki ífczs Árpa Sörárpa 'ab Köles Tengeri ^orpa 33-40—33-80 33 90—34-20 3430—34-70 34-70—35 10 25-90—26-10 2280—23-60 25-60—27-60 21-60—22 00 16-80—17 30 20 50-21 00 16-40—16-80 Ferencvárosi sertésvásár Felhajtás 4500. — Árak : Könnyű 1-40—1-42, közép 1-64—1-70, ne­héz 1-68—1*72. Irányzat vontatott.. i 11 i <' í 11 >'' n i i'' í r i i 1': i • i' i i ^ í 11 i'' h i i ^; m i < í i i' 1. í i i <i r i <'; • i i'í • i ^ i i ^ KÖRÖSVIDÉK Békésmegyei Keresztény NyomdaésLapkiadórt Békéscsaba, II. kerület, Szent István-tér 18 szám alatti Könyvnyomdájában készülnek a minden igénynek megfelelő üzleti, kereskedelmi, gazdasági nyomtatványok, báli és esküvői meghívók stb. Könyvkötészetében a legizlésesebb kivitelben ké­szülnek üzletikönyvek, tan­könyvek és diszkötések. — Könyvkereskedésében szerezheti be legelőnyösebben tankönyv, Írószer, könyv és zenemű szükségletét Napilapja a környék legelterjedtebb, legjobban informált újságja s a benne feladott hirdetései biztos sikerrel járnak. Szerkesztői üzenetek Hü „Körösvidék«-olvasó. Név­telen levelekkel nem foglalkozha­tunk. Tessék teljes nevet és lak­címet aláírni. Mi természetesen nem írjuk ki nevét az újságba, ha nem kívánja. SZÍNHÁZ Heii műsor: Kedden este 8 órakor Chopin operett újdonság. A) bérlet. Szerdán este 8 órakor Uraim csak egymásután. (Mozihelyárakkal.) Csütörtökön este 8 órakor Szere­tek egy sziaésznót. Újdonság B^ bérlet. Pénteken Kitty és Kati mozihely­árakkal. Szombaton délután 4 órakor Cigánybáró mozihelyárakkal. Ifjúsági előadás. Vasárnap délután 4 órakor Asz­szonykám. Vasárnap este 8 órakor Zsivány­király. Apróhirdetések Petőfi-utca 6 sz. alatt 2 utcai szobás la­kás azonnali beköltözésre kiadó. Jó öáxlkoszi kapöató I. Cél-u. 12 alatt. Ugyanott 5 csal ád méfi eladó. Egy nagy karikahajós sülyesztős var­rógép eladó. Megtekinthető a Kultúrpa­lota házfelügyelőjénél. 1312 Egy inteligens leány szobaleány­nak ajánlkozik pusztára. Cim a kiadóban. 1314 Hüm-, llkUresszenclák i Fi­nom szesz! Valódi orosz tea, cognac, rum stb. a legjobb minőségben Wenich Lajos­drogériájában Békéscsaba, Szent István­tér 16. — Nagyrétben, vágóhíd düllőjén Farkas-féle tanya 4 oktával eladó. Érdeklődni kint, vagy Gyulai-ut 7/1. Egy jókarban levő 6 személyes kombi­ués autó eladó Dobozon Pilis László­nál 1229 I., Egresi-utca 56. számú &áz eladó. Bővebbet ugyanott. 1246 Zsír nagyobb mennyiségű eladó, 5 kg.-on felüli vételnél 1.80 P. Békéscsaba, Berényi­u. 43 sz. 1288 Különbejáratu bútorozott szoba ki­adó Thurzó-u. 36 sz. 1293 Egy nagy, téglából épült lakóház eladó. A házban van egy 4 szoba, konyhás, két egy szoba konyhás lakás, 5 kamra, 1 mosókonyha, 1 pince. A ház megegyezés szerint esetleg rövid időn be­lül beköltözhető. Érdeklődni lehet Horthy Miklós.ut 37 sz. alatt a tulajdonosnál. 1047 Eladó IV., Sarkantyu-utca 9. számú Qáz. 1105 Bútor! Festett hálók állandóan raktáron. Székek 5 pengő darabonkint. Zsiros Pál asztalos­mesternél IV. ker. Hajnal-u. 5 sz. Bé és­csaba. 1036 Berényi-ut 74 számú f)áz egy vagy két évre bérbe kiadó, mely áll 2 szoba, konyha és összes mellékhelyiségekből. Ér­tekezni ugyanott. 1138 Eladó 360 drb I. o. Such-gyári tető­cserép, egy „Puch" kerékpár és faj­tiszta sárga orplngton keltetőtojá­sok olcsón és állandóan. — Békéscsaba, „Fonciére". 948 Eladó IV. Rövid-u. 12 számú &áz. 1294 Kétágyas bútorozott szoba ki­adó I. Wesselényi-utca 11 alatt ajtó 6. Eladó egy 5 éves vöröstarka fiaste­fién I. Virág-utca 5 alatt. 1317 Jó házból való számolni jól tudó leány tanulónak felvétetik a Cslpkeáru­Qázban Andrássy-ut 6. Jelentkezni csak szülő kíséretében. Kiadja és gyóntatja • Körönridék Rt A kiadásért felelős: Uhrin János

Next

/
Thumbnails
Contents