Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) március-április • 48-84. szám

1927-03-01 / 48. szám

Békéscsaba, 1927 március 1 KSrOsvIdék 5 Nyilas András ellenvéleményt próbál fejtegetni, de a nagy zajban «lvész a hangja. Dr. Berthóty polgármester ismé­telten figyelmezteti a képviselőtestü­letet a törvényre és hangsúlyozza, hogy a szóban levő állások nem «jak. Korossy László az ügynek szava­zásra bocsájtása előtt leszegezi, hogy a képviselőtestület nem akarja meg­tagadni a belügyminiszter rendelke­zésének végrehajtását, csupán felirati jogával kiván ismételten élni azzal szemben. Dr. Margócsy főügyész erélyes hangon tiltakozik az állandóválaszt­mány javaslatának szavazásra bo­csájtása ellen és kéri ennek jegyző­könyvbefoglaiását. Az elnöklő dr. Korniss tanácsnok mégis szavazásra teszi fel a kérdést. A szavazás eredménye szerint túlnyomó többséggel az állandóvá­lasztmánynak dr. Tardos inditványá val kiegészített javaslatát fogadják el. Tovább bővítik a városházát Régebbi közgyűlési határozat alap­ján már kidolgozták volt a város­háza teljes kibővítésének a tervét, amelyet azonban kellő fedezet hijján mostanáig csak részben lehetett vég­rehajtani. Most kéznél van a szük­séges pénz és kívánatos a hátralevő bővítési munkálatok végrehajtása. Élénk vita után, amelyben Aracki György, Szellner Antal, Pollák Ar­nold, dr. Tardos Dezső, Szeberényi Lajos Zs. és Drienyovszky János vett részt, a polgármester zárósza •ai után végül is hozzájárulnak a bővítés hátralevő részének végrehaj tásához, ami azt is jelenti, hogy valószínűleg még az ősz folyamán a rendőrség összes osztályait is a városházán helyezhetik el. A külföldi kölcsön felhasználása A közgyűlés eddigi menetével el­lentétben vita nélkül fogadják el azt a tervezetet, amelyet dr, Berthóty polgármester dolgozott ki nagy gond dal és alapossággal a külföldi köl­csön legújabban kiutalt részletének felhasználására vonatkozóan. Az általunk már részletesen is­mertetett tervezet szerint 480 ezer gengőt iskolák építésére, 240 ezer pengőt a kórház kibővítésére, 300000 pengőt a városi utak kiépítésére és 160 ezer pengőt a fürdőépitkezések folytatására forditanak. A folyó év kövezési programja Ugyancsak élénk vita fejlődik ki a kövezési program részletes meg állapítása körül. A felszólalók egész sora terjeszt elő különböző inditvá nyokat és kívánságokat, míg végre délután egyórára sikerül meghozni a határozatot, amely szerint a folyó évben az alábbi utcakövezési mun­kákat hajtják végre: A Szentistván­tér átkövezése és rendezése, az Irá. nyi-, a Csillag-, a Szentmiklósi és a Kazinczy-, továbbá a Kölcsey-, Bánát- és az l Tjkigyósi-utca köve­zése. Ezenkívül átkövezik az Apponyi­utcát, kikövezik innen a Kiss Ernő­utcáig terjedő parti vonalat és az Árpádsort a fürdőig. A polgármester délután 1 órakor felfüggeszti a gyűlést, amelyet dél­után 3 órakor folytatnak. A délutáni ülésről holnap számo­lunk be. Agyonlőttek egy csempészt a vámőrök Szombathely, febr.28. Avasvár­megyei Bozsok község határában a vámőrök több cukorcsempészt értek tetten. A csempészek mene­külni próbáltak, mire a vámőrök utánuk lőttek. Jancsó János ludai legényt a golyó megölte, egyik tár­sát elfogták. A vizsgálat megálla­pította, hogy a vámőrök jogosan használták fegyvereiket. Nem tudnak megegyezni a cseQek az osztrákokkal Prága, febr. 28. Svehla minisz­terelnök lapja, a „Venkov" azt irja, hogy az Ausztriával folytatott ke­reskedelmi tárgyalások során, ame­lyeket március 8 ig félbeszakítottak, ujabb nagy nehézségek merültek fel. A bécsi tárgyalások egy lé­péssel sem vitték előbre az ügyet. Az ébredlök beszámoló gyűlése Budapest, február 28. Az Ébredő Magyarok Egyesülete vasárnap délután népes beszámoló gyűlést tartott Eckhardt Tibor országos elnök elnökletével. A gyűlésen Ulain Ferenc mondott beszédet. HÍREK Ezen a héten a Debreczenyés Lőrinczy gyógyszertárak tarta­nak éjjeli szolgálatot. — Időjárás. A budapesti mete­orológiai intézet jelenti: Változóan felhős, igen enyhe idő várható el­vétve esővel. — A Békéscsabai Kisgazdák Egyletének Házbizottsága a sze­génysorsu, evang. vallasu iskolás­gyermekek felruházása alapjára 40 pengőt adományozott, melyet ezú­ton is hálás köszönettel nyugtatvá­nyoz. Uhrin Károly igazgató. — Hazaszökött a francia ide­genlégióból. Székesfehérvárról je lentik: A minap egy lerongyolt, kiéhezett fiatalember érkezett a vá­rosba, aki elmondta (és állítását okmányokkal igazolta), hogy Mol­nár Kálmán a neve, mint szakács kiutazott Franciaországba, de ott rosszrafordult a sora és beállt az idegenlégióba. Marokkóban rette­netes viszonyok között szolgált nyolcvanhét magyar fiúval együtt, amig végre Sipos Jenő nevü tár­sával sikerült megszöknie. Három évi távollét és kínszenvedés után a párisi magyar konzulátus segít­ségével érkezett haza. — A békéscsabai építőiparosok szövetsége ma délután 6 órakor végrehajtóbizottsági ülést tart. El­nökség. — Állami gépjárművezetői (sof­főr) tanfolyam nyilik meg a m. kir. techn. és anyagvizsgáló intézet keretében március hő 21-én este fél 7 órakor. Beiretás március hő 15-én d. e. 12—2 és d. u. 5—7 óráig az igazgatósági irodában (Vili. József­körűt 6. I. 8) hol részletes Tájékoz­tató is kapható. * Herczeg Ferenc képes iro­dalmi hetilapjának az Uj Időknek 9, száma, a lap rendkívül népszerű és bő rovatai: a szerkesztői, ker­tészeti, gasztronómiai és szépségá­polási üzenetek mellett közli töb­bek között Herceg Ferenc ésThurs ton uj regényeinek folytatásait, Falu Tamás és Szathmáry István verseit, Krúdy Gyula, Szenes Béla és Jan Bonot elbeszéléseit, Sztrókay Kál­mán cikkét és még sok érdekes és időszerű cikket és képet. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 6.40 pengő. Mutatványszámot kí­vánatra dijmentesen küld a kiadó­hivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 17. szám. * Tánchir. B. Jakabffy Rózsi tánctanárnő ezúton értesíti a szü­lőket, hogy a gyermekrithmikus torna és tánckurzus március 2-án szerdán délután 3 órakor kezdődik a kereskedelmi kör. nagytermében. Beiratás ugyanakkor esti órákban, exlusiv csapatoknak a terem ren­delkezésre áll. Privát órákat laká­son is ad. — A Békéscsabai Nőegylet közgyűlése. A Békéscsabai Nő­egylet ezévi rendes közgyűlését folyó év március hó 2-án, szerdán délután három órakor tartja vá­rosháza kis tanácstermében a kö­vetkező tárgysorozattal : 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztárosi jelentés. 4. Jegyző vá­lasztása. 5. Inditványok. Az el­nökség kéri a Nőegylet tagjait, hogy a közgyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg. — Motorbiciklit lopott egy ban­kár fia. Ma délelőtt előállították a rendőrségre egy fővárosi bank­igazgató 17 éves fiát, aki 10 nap­pal ezelőtt egy utcán hagyott mo­torkerékpárt ellopott. A fiút a gyer­mekbiróság valószínűleg javítóin­tézetbe küldi. — Társaskirándulás Bécsbe a vásárra. Március 13-tól 19-ig tart Bécsben a XII. nemzetközi vásár, amelyre nagyarányú előkészülete­ket tesz az osztrák viláváros. Ez alkalomból a Kereskedelmi Csar­nok tagjaínak felkérésére Gyön­gyösi János dr. főtitkár társaski­rándulást szervez, amely szemé­lyenként körülbelül 120 pengőbe kerül, amiben az útiköltség, teljes három napi bécsi tartózkodás s közben Bécs környékére teendő kirándulás (Semmering, vagy Rax) költsége bennfoglaltatik. Útlevél szükséges, vízum nem kell. Mint­hogy a társasutazást csak elegendő számú jelentkező esetén lehet meg­rendezni, a résztvenni szándékozó­kat dr. Gyöngyösi felkéri, hogy te­kintettel az idő rövidségére, hala­déktalanul jelentkezzenek. — Nyugtázás. A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf reálgimnázium if­júsági mulatságára felülfizettek: Ro­senthal Adoif 80 P, ifj. Bakos Má­tyás 40 Pataky Ferenc 29 52, Déri Ignác 25, dr. Debreceny Lajos 20, Kiss Albert 15, dr. Gajda Béla, dr, Korniss Géza, id. Réthy Béla, Róna Gusztáv 10—10, N. N. 9, Guttmann, Moczkovcsák, Veress 8—8, Bleyer 7, dr. Cinkotszki 6, Pélii 5 20, Ba­bich, Balázs, dr. Berthóty, Lauro­vics, Láng, Ötvös, Pataki, dr. Sza­rnék 5—5, Csicsely, dr. Gyöngyösi, Ipolyi K-, Horváth, Kirner, Mázán, Singer, dr, Rell, Weisz L. 4—4, N. N. 3, Erzsébethelyi iparos 2 60, Zsíros 2 20, Brózik, N. N. 2—2, N. N. 1-60, Saguly 1, N. N. 0 80, N. N. 0.60 P. A jótékony adakozóknak az ifjúság hálás köszönetet mond. — Mulatságok. Szép siker je­gyében zajlott le szombaton este a békéscsabai iparosság bálja a Vigadó nagytermében, melyet tel­jesen megtöltött a nagyszámban megjelent közönség, akiknek sorai­ban ott láttuk az iparosság szine­javát. A táncmulatság mindvégig a legpompásabb hangulatu volt és mindenki igen jól érezte magát, ugy hogy a hajnali zárórát a tán­cosok kedvéért reggelig kellett meghosszabbítani. — A Bohn gyári tisztviselők szombaton este a Re­sicza-féle vendéglő szépen feldí­szített nagytermében tartották meg farsangi táncmulatságukat, melyen igen szép közönség jelent meg. A kellemes és kitűnő táncmulat­ságon az erzsébethelyi intelligen­cián kivül sokan vettek részt a belső városból is, ugy hogy a hangulat a hajnali órákig elsőrendű volt és mindenki teljes megelége­déssel távozott el. — A Maróczy Sakk-kör 16-os csapata mindvégig izgalmas mérkő­zésen mérte össze erejét az orosházi Hódy János Sakk kör szimpatikus csapatával vasárnap délután Oros­házán, amelyet 1672:1572 arány­ban Orosháza nyert meg. Min­denesetre biztató kezdet a fiatal csabai Sakk Körnek. Az erőlétra ver­seny befejezéshez közeledik, vezet­nek : Hunyadi, Tőrök, Kvasz, Pékár, Zaharie és Medovarszki, erős küzde­lemre van kilátás az I—II—III.-ik helyért. — Széttépte a lenditőkerék. Budapestről jelentik: A Csont-utcá­ban a Spodium gyárban vasárnap délután az egyik lenditőkerék szíja elkapta Osvarka József munkást és darabokra tépte. A rendőri bizottság meginditotta a nyomozást, hogy a szerencsétlenségért nem terhel-e va­lakit felelősség. — Háromnapos hullát taltak egy budapesti házban. Budapest­ről jelentik : A Fehérvári utca egyik háznak felügyelője feltűnőnek ta­lálta, hogy egyik lakója, Blickta Elemérné iparmüvésznő, már napok óta nem mutatkozik. Behatoltak a szo­bájába, ahol erős gázszag volt s az ágyon holtan találtak az iparművész­nőt. A rendőrorvos megállapítása szerint az öngyilkosság a felfedezés előtt három nappal történt.

Next

/
Thumbnails
Contents