Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) március-április • 48-84. szám

1927-03-01 / 48. szám

2 KörösvlfSélk Békéscsaba. 1927 március 1 Hirdetmény. Az 1920 évi XVIII. t. c. 8-a alap­ján — mint Békéscsaba város ta­nácsának a választások vezetésére delegált tagja, közhírré teszem, hogy a városi mezőgazdasági bi­zottsági tagok választásának ha­tárnapjául a f. évi március hó 10-ik (csütörtökön) napját tűzöm ki. Szavazni lehet ezen a napon délelőtt 9 órától délután 4 óráig bezárólag a városháza kis tanács­termében. Minden csoport 4 rendes és 4 póttagot választ. Választásra jugosultak mindazok, kik a most összeállított s már jogerőssé vált névjegyzékbe fel vannak véve. Választható minden 24 évet be­töltött magyar állampolgár férfi, aki saját csoportjának választói sorában fel van véve s kizárási ok nem forog fenn vele szemben. A választás nyilvános, de ha valamelyik csoportba tartozó vá­lasztók egy tizedrésze kívánja, ab­ban a csoportban titkos. A választók 4 bizalmiférfit je­lölhetnek ki maguk közül az elnök mellé. A megválasztottak megbízatása 6 évre terjed. Békéscsaba, 1927 febrár 26. Dr Korniss Géza tanácsnok, elnök. Halló! Kondoros főterén a patika után levő ház szabadkézből eladó. Bővebbet Boboos Sámuelnél. Gyógyáruk Kötszerek Vegyszerek Illatszerek Szappanok Szál és fog­ápoló szerek Fényképészeti cikkek WÉNICH LAJOS drogériájában Békéscsaba, Szent István-tér 16. Géptörlö rongyért hullQdéKPQptrt U a Körösvidék kiadóhivatala AUTÓ, TRAKTOR, MOTORKERÉKPÁR TANFOLYAM PFEIFER volt autógyári művezető, Magyar­ország egyik legöregebb autó­szakemberének soffőrtanfolyama Békéscsabán, az áll. polgári fiú­iskolában. — Előkészítek garan­cia mellett soífőrvízsgára urakat és hölgyeket. Úrvezetőknek, höl­gyeknek külön előadás. Az el­méleti modernül berendezettmü­helyben műhelygyakorlattal egy­bekötve. Az általam vizsgáztatott soffőrök elhelyezkedését előse­gítem. Az uj kurzusra már is le­het jelentkezni naponta délután 2—4-ig a polgári fiúiskolában. Értesítés! A Békésmegyei Közlöny f. hó 22-i számában a husosztályozó rendelettel kapcsolatban megjelent irányárakra hivatkozással té­vedések elkerülése végett értesitem Békéscsaba n. é. közönsé­gét, hogy a husiparos szakosztály által elfogadott irányárakhoz a magam részéről nem járultam hozzá, minthogy a 28 és 25,000 K-s árakat sem az iparosok, sem a fogyasztók érdekében nem tartom indokoltnak. Épen ezért üzletemben tulnyomólag uradalmi, hizlalt marhahúsok árai pontos s figyelmes kiszolgálással nyomaték nélkül! Pecsenye húsok, úgymint vesepecsenye, fehérpecsenye, fel­sál, rostélyos, ramsteck, vastag lapocka 22 000 korona, azaz 1.76 pengő. Vesepecsenye ezen áron kilónként is kapható. Leves&usolc kg-kint 20,000 K 1.60 P Gulyás fiusoK kg-kint 18,000 K 1.44 V Vellöscsoni kg-kint 10,000 K —.80 P HiíRacsoní kg-kint 6,ooo K —.48 P Mtí/, íüüő, vese, lép, ssiv, lőgye kg-kint 12,ooo K —.96 P Tisztelettel Weisz Mihály Körosvldék KönyuiiJDOttiMi wmmmwmmt Schmitt Jenő Henrik: Relígió azoknak, akikben fiatal a kedély. Egyben Jézus egy élete és bevezetés a megismerésbe. (Bárki számára) Gabányi János: A meglincselt ember. Heltai Jenő: Family Hotel. Laczkó Géza : Sátán Trismegistos. Radó Sándor: Idegen szavak szótára. Thiering Oszkár : A Damaszk szövésről. Halasi Sándor: Textilipari tájékoztató. Connan Doyle: Brigadéros házassága. Mikszáth Kálmán: A gavallérok. Guy de Maupassant: Monsieur Parent. De Quincey: Egy angol ópiumevő val­lomásai. Jurassa: Tanítások, nemzeti nevelés szempontjából legfontosabb kérdések. Hidy László: A hegedtikészités problé­mája. H. Rider Haggard : Az elefántcsont gyer­mek. H. G. Wells: A Halhatatlan Tur. Heltai Jenő : Jaguár. Nagy Jenő: Két filozófus íPlaton és Kant) Keperling Hermann : Uj világ születése. Dr. E. Mach: Az érzetek elemzése. Heltai Jenő : Szines kövek. Dr. Pongrácz J.: Pengőilletékek. Dr. Dubovitz Hugó : Vegyészeti kisipari cikkek gyártása. Nagy Ferenc: Dunántuli szakácskönyv. Megszerezhetők a Körösvidék könyvkereskedé­sében, Szent István-tér 18. sz. 22 IV. A bábolnai ménesbe háromszáz csikó legelt akkor, három, négy éves valamennyi. Eleven, szilaj mind, mint a máglya tü­zéből kipattant szikra. S telivér, nemes valamennyi, mind a pusztai kácsog fehér ivadéka , . . A pusztát egyik oldalról, félkörbe hajolva sürü bükkös szegte be. Amodébb, a messzekékelő hégyek dombosnyulvá­nyai határolták. Az alföldi pusztákról odavetődött Rózsa és emberei ak­kor már ott húzták meg magukat bújva a bükkösök lombsá­torai alatt. Várták, hogy mikor poroszkál közelebb hozzájuk a legelésző ménes. Egész napon át a pusztát futották. Szilajvérük űzte, haj­totta őket. Alkonyatkor már alább hagytak a virgonckodással és igyekeztek a hűslevegő áramot lehelő erdő felé, a puhább, bujább, alkonyat után már harmatosodó fűre. Az eleje már ott járt közel az erdőhöz. A nyolc lóhátas, katona-csikós meg hátul ődöngött, jókora távolságban egymás­tól a falka mögött. — Legények — szólt most oda embereihez a vezér — közeledik a mének. Elő a pányvakötelekkel. Kiki szemelje ki a magáét. Aztán ha közelebb érnek mutassuk meg, értünk-e még csikót fogni ? Ha magunk alá kaptuk őket, amerre sza­badabb az ut, arra tartson utánam mindenki. Vért nem akarok ontani, még az állat vérét sem, ha nem muszáj. Ha a gulyá­sok üldözőbe vesznek bennünket s ugy kívánja a javunk: megeresztünk egy-egy golyót — a lovak marjába. Mire befejezte beszédét a vezér, huszonöt-harminc csikó ott csapkodta már farkát az erdő alatt, ott rázta dus sörényét és ütögette fel karcsú nyakát, büszke fejét, szaporán hegyezve formás füleit . . . Ugylátszik, megérezték már az idegen szagot. Késő volt már. Tiz hosszú, erős pányva kirepült, suho­gott és oda esett valamennyi egy-egy szilajcsikó nyakába. A vasmarkok egyet-egyet rántottak a pányván, a csikók horkan­tottak, felütötték riadtan, dacosan fejüket. Kivágták két első lábukat, a hátulsókat megfeszítették és rohanni akartak. De újra kaptak egy oldalrántást s a pányvakötelek, mint fonál az orsó körül, kavargóztak a betyárok keze száraira. A távolság meg egyre fogyott a ficánkoló, megriadt lovak és a pányva­köteleket tartó banditák között. S mikor a harmadikat rántot­ták a pányvakötélen, hármat előre ugrottak s mint a villám, fönttermettek a csikók kátán. Elkapták sörényeiket, lábaikkal megszorították vékonyukat. S a tiz megtorpant szilajparipa, érezvén a szokatlan szorítást, nyakukon a pányvakötelet, rab­ságuknak bilincsét: eszeveszett iramban nekivágtak az erdő mellett a pusztának s félkörben repültek előre az akkor már odaverődő ménescsordán keresztül északnak, amerre hama­rabb vége szakad az erdőnek és szabad ut nyilik befefé a távoli tegervényes Bakony völgyeibe. A hátul poroszkáló nyolc csikós csak akkor vette észre a vakmerő csint, mikor a tiz betyár keresztül vágott a fölka­vart, megriadt ménesen és kezdtek elkanyarodni az erdőhajlatnál. Hirtelenében vészkiáltást adtak le egymásnak és közülük kiváló négy szálas legény s négy lövést eresztve a futók után, megindultak nyomukba mint a forgószél. De a tiz megijedt paripa a tiz betyár alatt ugy röpült, mintha szárnyaik támadtak volna. Ámde csaknem voltak azok szokva teherrel a hátukon versenyt futni a széllel, csak a ménesben való ficánkoláshoz. Mig emezek edzett, gyorslábú, kipróbált paripák voltak egytől-egyig. így a távolság mindinkább kurtul az üldözött és üldözők között. Már puskalövés távol­ságba értek a nyomukba ott, ahol az erdő vége közeledik. Ekkor újra lövést adtak le az üldözők. De csak golyó fecsér­lés volt az. Á m a visszatekintgető betyárok látták azt, hogy a tér mindinkább fogy a hátuk mögött, lovaikat egy sarok nyomás­sal és a fejnek a pányvakötél segítségével való jobbra fordí­tásával neki irányozták az erdő sarkának. S mikor a már-már lihegő, fáradt lovak közel értek az erdőhöz, a betyárok közül a vezér, meg négy másik villámgyorsan leugrott a lóról s a kezében, hirtelen legombolyitott pányvakötél végét odakapta a fához, kettőt csavart azon s a lovak lihegve, horkolva álltak meg az erdő alatt. S a gyorskezü banditák lekapva vállaikról töltött karabélyaikat, a szembe futó üldözők paripái szügyénék szegezték — s még mielőtt az üldözők, a látott csalafinta dolog fölötti áhnélkodásukból fölocsudtak volna : eldördült hat lövés — és a négy futó paripa, a négy nemes állat térdre esett és gazdástól együtt elterült a gyepen. Rózsa és emberei pedig hirtelen szabaddá téve a kötelek végeit, néhány ugrással fent termettek immár fáradt, megjuhád­zott lovaik hátán s iramodtak előre a társaik után.

Next

/
Thumbnails
Contents