Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) március-április • 48-84. szám

1927-03-01 / 48. szám

2 Köröavlűélc Békéscsaba, 1927 március I Életbelépett a késedelmikamatok és az adóbehajtási illetékek kedvezménye Budapest, február 28. Március 1-éo életbelép a késedelmi kamatokra és adóbehajtási ille­tékekre vonatkozó kedvezmény. — Ezután ha az adózó adótartozását az esedékesség napjától számítva legkésőbb három hónapon belül befizeti, csak évi 6 százalékos késedelmi kamatot fizet. Ha azonban a befizetés később történik, a késedelem egész tartamára évi 12 százalékos kamat számítandó. Az adóbehajtási illetéket az eddigi 6, illetve 10 százalékról 4, illetve 6 százalékra szállították le. Viharos közgyűlést tartott Békéscsaba város képviselőtestülete A jövő héten száll ki Csabára a földbirtokrendező biró — „Jöjjön a miniszteri biztos!" — hangoztatták a létszámcsökkentés ügyénél — Délutánig csak hat pontot tárgyalt le a képviselőtestület Modern pedagógiai iránya szellem a helybeli iskolákban A mult héten tartott értékes pe­dagógiai előadás nagy érdeklődést váltott ki városunk megértő közön­ségéből, szülőkből, pedagógusokból; ezért valószínűleg épp oly megér­téssel fogadják a tényt, hogy ezek a modern pedagógiai törekvések nem ismeretlenek a város Iskoláiban s a helyi körülményekhez és iskolához al­kalmazkodva a tanítás kivételével a fegyelmezés és nevelés terén alkal mazza miadazon eszközöket, melyek valóban fokozzák és elmélyítik az iskoláknál a múltban ezen a téren elért eredményeket. A községi polgári leányiskolában alkalmazzák a modern nevelés fon­tos és legeredményesebb eszközét a jellemnevelésben: a gyermek önte­vékenységének felhasználását és az osztályok közszellemének helyes irá­nyítását. Angol iskolákban bevált példákon indulva, ma már szép ered ményt ér el az iskola a gyermeki világba beilleszkedő szervezetével és szabályaival, melyek nagy részéről a kiváló pedagógus Nemesné M. Mária előadásán is hallottunk. A közös szellem irányítására kü­lönösen bevált osztályversenyek, osztály jő pontok, választott tisztsé gek igen jó eredménnyel jártak. A gyermekek öntevékenységét állítja szolgálatba és serkenti jó irányba az osztályfelügyelői, tisztasági, ren­dezői, virágápolói, könyvtárosi kis tisztségek lelkes csapata, akiket az osztály maga választ mint arra leg érdemesebbeket. Pár év óta be van vezetve a magaviselet azoLnali el­bírálása pontozással, egyénenként, tisztségeknél, osztályokaál, mely eredmények a növendékek részére közösen tartott havi konferenciákon hirdettetnek ki, egybekapcsolva ak­tuális figyelmeztetésekkel, tanácsok kai, útbaigazításokkal. Szórakoztató folyóiratok olvasásá­val kedvelik meg jövő életükre is ismereteik bővítését, melyek kortik­nak megfelelőek, a természettudo mány és egészségügy köréből va­lók, míg egy németnyelvű segítsé­gükre van az idegen nyelv gyakor­lásában. Az iskola önképzőkre, if­júsági könyvtára, két cserkészcsa­pata és sportköre hasonló irányban dolgoznak és segítik az iskola mun­káját. Az iskola évek óta szenvedi mos toha elhelyezését s igy csak meg szorítva és nagy nehézségekkel tudja elveit megvalósítani, de annyi aka­dály dacára is az osztályok tiszta­sága, rendje, a virágos ablakok, a tanulók közösségének szelleme kö zeledik mind az iskola céljához, hogy növendékeiből otthonukat szerető, családjuknak élő, kötelességtudó ma gyar nők legyenek. — A polgári és felsőmezőgaz­dasági iskola báljáról helyszűke miatt holnapi számunkban irunk. Békéscsaba, febr. 28 Békéscsaba város képviselőtes tülete hétfőn nagy érdeklődéssel várt közgyűlést tartott, amelynek tárgysorozatán sok súlyos ügy sze­repelt és ezek nem egyszer éles vitákra és hangos jelenetekre adtak alkalmat. A hoiszu, heves menetű gyűlés­ről alább számolunk be: Felszólalások a polgáraes­teri jelentéshez Dr. Berthóty polgármester meg­nyitja a gyűlést, majd a jelentést ismerteti dr. Franciszky aljegyző, a mely részvéttel emlékszik meg Sza szák András képviselőtestületi tag el ­hunytáról. A jelentéshez elsőnek dr. Gyön győsi János szól, aki a házalók és ügynökök kalózkodása ellen kér hatásosabb védelmet. Aradszky György a legközelebbi kutépitésekkel kapcsolatban kéri, hogy a IV. kerületben a Balassa-u. sarkára tegyék az uj kutat. Nóvák György a házhelyrendezés függő kérdéseinek elintézését sürgeti. Román Pál kérdi, hogy miért nem harangoznak mostanában, ha tűz üt ki a városban. Rosszalja ezt az in­tézkedést és a régi tüzjelzési rend visszaállítását javasolja. Dr. Szeberényi Lajos Zs. ugyan­ezt teszi szóvá és kijelenti, hogy az ev. egyház tovább is szívesen bo­csájtja harangját a tűzjelzésre ren­delkezésre. Dr. Berthóty polgármester sorban válaszol a felszólalásokra. Hangoz­tatja, hogy a jogosulatlan házalást a legszigorúbban ellenőrzik. A IV. kerületben építendő kut elhelyezése ügyében még nem lehet határozni. A föld és házhelyrendezési eljárás befejezésére kirendelt biró azt igérte, hogy januárra kihirdeti az ítéletet a csaoai eljárás befejezéséül. Most azonban arról értesítette a polgármes­tert, hogy beteg volt, majd Csongrádra rendelték ki s emiatt csak a jövő héten jöhet Békéscsbára az itélet kihir­detése céljából Első vihar egy interpelláció körül Dr. Gyöngyösi János mondja el a polgármesteri jelentés letárgyalása után interpellációját. A városi hir­dető iroda rejtélyesnek tetsző el­számolási ügyeit teszi szóvá és azt hangoztatja, hogy az ellenőrzés nem kielégítő, továbbá a legszigorúbb vizsgálat tárgyává kívánja tétetni azt is, hogy mennyiben felelt meg a hirdetővállalat szerződéses köte­lezettségeinek s ha bárcni csekély mulasztás terheli is, azonnal mondja fel a város a szerződést. Az interpelláció nyomán nagy fel­zúdulás keletkezett és hangos szó­val tört ki a felháborodás a hirdető iroda elviselhetetlen önkényuralma ellen, amelyet Gyöngyösi azzal ma­gyaráz, hogy a hirdető iroda túl­ságosan magas „kiragasztási dijat" szed, amiből a város nem része­sedik. Dr. Korniss Géza tanácsnok vé­delmébe veszi a hirdetőirodát és a felindulás okát szolgáltató körülmé­nyeket magyarázni igyekszik. A kép­viselőtestület azonban nem veszi tu­domásul az interpellációra adott vá­laszt, hanem kívánja, hogy a leg­közelebbi közgyűlésen tüzetes vizs­gálat tárgyává tétessék a hirdető iroda ügye. „Jöjjön a kormánybiztos!" A képviselőtestület ragasz­kodik a létszámcsökken­téshez. A parázs hangulatban megindult közgyűlés egyik legkényesebb pontja következik ezután : az a leirat, amely­ben a belügyminiszter ismételten közli, hogy nem járul sozzá az egyik árvaszéki ülnöki, egy or­vosi, egy végrehajtói és 3 napidijasi állás meg­szüntetéséhez. A leiratban közli a belügyminisz­ter, hogy az árvaszéki ülnökök szá­mát törvény szabja meg, amely sze­rint az árvaszék elnökeként szereplő polgármester mellett két ülnöknek és egy jegyzőnek kell lennie. Nem zár­kózik el az elől, hogy a város az egyik ülnöki állás teendőinek elvég­zésével meglévő tisztviselői közül bizzon meg egy olyant, aki megfe­lelő képesítéssel rendelkezik. Az egyik kerületi orvosi állás meg­szüntetéséhez nem járul hozzá, mert a népjóléti miniszter idevonatkozó rendelete közegészségügyi viszonya­ink javítása érdekében a községi or­vosok számának inkább növelésére törekszik, semhogy csökkentését meg­engedné. Az állandóválasztmány azt javasolja, hogy a képviselő­testület ne vegye tudomá­másul az ujabb belügymi­niszteri leiratot se, hanem ismételten kérje a létszám­csökkentés keresztülvitelének jóváhagyását. Dr. Berthóty polgármester az el­nöki széket dr. Korniss tanácsnok­nak adja át és az állandóválasst­mány javaslatával szemben azt az elleninditványt terjeszti elő, hogy vegye tudomásul a képviselőtestület a miniszteri leiratot és az abban foglaltak értelmében tegye meg a szükséges lépéseket. Indokolásul elsősorban is azt hozza fel, hogy a törvény intézkedései fe­lett a képviselőtestület nem vitáz­hatik. Kifejti azután részletesen az érvek hosszú sorozatának felemlité­sével, hogy a [megszüntetni javasolt állások betöltésére feltétlenül szük­ség van a város közigazgatásának zavartalan menete érdekében. A polgármester beszéde közben a hangulat egyre nyugtalanabbá válik. A közbekiáltások és a heves össze­csapások sürü egymásutánban hang­zanak el a képviselők soraiban, az izgalom pedig akkor éri el tetőfo­kát, amikor dr. Margocsy Miklós főügyész áll fel és hangosan olvassa a tőrvény­nek azt a rendelkezését, amelyik szerint felfüggesztik a képviselőtes­tületet és kormánybiztost kül­denek a városra, ha ellen­szegül a miniszter leiratának. A felkiáltások és szenvedélyes ki­fakadások harsogó áradata zudul fel erre. — Hadd lássuk! — Oszlas­sák fel a képviselőtestületet! Jöjjön a kormánybiztos! _ Hadd jöjjön! Megvizsgáltat­juk vele legalább a fürdő­épitést! Ezek a leghangosabb felkiáltások s még sok hasonló hangzik ki e nagy zenebonából. A zaj csillapodtávai Kraszkó Mi­hály áll fel szólásra. Azt hangoz­tatja, hogy a szanáló bizottságot a megszüntetendő állások kijelölésénél az a szempont vezette, hogy lehető­leg az üresedésben levő állások ke­rüljenek csökkentés alá, hogy igy senki se veszitse el kenyerét Ehez akkor a polgármester is hoz­zájárult. Nem hiszi, hogy a belügy­miniszter nem engedne a város kí­vánságának, hiszen a vármegye aka­rata előtt is meghajlott az alispán visszatartása ügyében. Dr. Tardos Dezső azt kívánja, hogy megfelelőbb munkabeosztással és fokozottabb ellenőrzéssel használ­ják ki jobban a város meglévő tisztvi­selőit. Állítja, hogy az állami tisztvi­selők mindenütt körülbelül kétszer­annyi munkát fejtenek ki, mint a közigazgatásiak. Indítványozza, uta­sítsa a képviselőtestület a polgár­mestert, hogy a meglévő tisztviselői karból válassza ki azt az alkalmas személyt, akit a képviselőtestület a második árvaszéki ülnöki állás teen­dőinek ellátásával bizzon meg. A le­iratban emiitett többi állások betöl­tését nem tartja szükségesnek.

Next

/
Thumbnails
Contents