Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1922-10-15 / 236. szám

4 Körösvidék Békéscsaba 1922. október 15. — Gyóni-emléktábla. A békéscsabai ev. főgimnáziumon október 22-én elhe­lyezendő Gyóni-plakettre az augusztus 20-iki húszéves találkozón volt óvtársai közül a következők adakoztak: Reisner István malomigazgató Gyula 2000, Rácz János gyógyszerész Kiskunhalas 1000, Katona Gábor gazdálkodó Medgyesbod­zás 1000, dr. Uhrin László ügyvéd Bé­késcsaba 1000, dr. Molnár György ügy­véd Békéscsaba 500, Hofmann Vince fő­erdész Szókudvar 1000, Bánhegyi István mérnök Budapest 500, Beregszászi Sán­dor állampénztári főtiszt Gyula 500, Ko­rosy Károly gyógyszerész Kondoros 500, Szüts Lajos gazdálkodó Szentes 300, Pláger Lipót gépészmérnök Budapest 5000 (és bronzhulladék), Korén Emil Máv. felügyelő Szeged 500, dr. Szolár Ferenc tanár Budapest 200 K. Más év­folyamú iskolatársak közül: dr. Szamek Emil szanatórium-igazgató Budapest 1000. A leleplezés költségeire mint volt csabai diák, nem iskolatárs Gyóni-tiszelő : Szo­lár Lajos magántisztviselő Hatvan 2000, összesen 17,000 K. — Pláger Lipót és dr. Szolár Ferenc, kik ezt az összeget eddig összegyűjtötték, ezúton is fel­hívják a találkozón meg nem jelent volt osztálytársaikat, küldjék be hozzájáru­lásaikat vagy az ő cimükre, vagy a fő­gimnázium igazgatóságához. Ugyanerre szólítják föl elsősorban azokat, akik 1901—1902-ben az intézet tanulói voltak, mikor Gyóni Géza ott járt; azután min­denkit, aki valaha a csabai gimnáziumba járt; végre minden csabait, mert Gyóni Géza az egész városra dicsőséget hozott. Az emléktábla ugyan már készen és fedezve van, de a lelkes osztálytársak­nak végső célja az emléktábla leleplezé­sével újra megindítani a mozgalmas idők miatt félbemaradt nagy csabai Gyóni­szobor-akciót. A Kereskedelmi Alkalmazottak Or­szágos Szövetsége békési csoportjának szeptember 16-án tartott mulatságán felül­fizettek: Martin Miklós 1000, Faragó László 460, Haussler Béla 400, Iritzer Sándor Budapest, Rózsási-cég 3—300, B. 1. S. E„ dr. Bíró Emil, Csuta Lajos, Kohn Jenő Csaba, Schmidl L. Győr, Gottschlig Ágoston R. T. Budapest, Mo­derna Nagyáruház Budapest, Markovits, Donáth és Pick Budapest, Koch. József, Serényi és Hirschorn, Szent István Táp­szermüvek Budapest, Groszmann Jenő Miskolc, Ufferbach Béla.. Schutz Gusztáv, Zeisler és Kun 2—200, Kovács Endre, Lázár Miklós 160—160, ifj. Cservinszky István, dr. Beuer tajos, Tóth István 120—120. Korcsák Pál 110, Aczél Miklós, Baky László, Molnár Izidor, Szalay La­jos, Turcsek Zoltán, Altmann István, Be­lenta József, Fischer Adolf Békéscsaba, K. A. O. Sz. Csaba, Gaal Gyula, Első Gyulai Ker. R. T., Katona László, Kállay Pál, Karácsony András, Kiss Mihály, László Sándor, Török János, T.vehlár Endre, Sal Béla, Szabó Imre, Weisz Lipót Csaba 100—100, Szalay Imre 80, ifj. Bagó Sándor, Maulvurf Mihály, Szabó Mihály, Varga Béla 70—70, Csák József, dr. Borbély János, özv. Dubszky Já­nosné, Durkó Mátyás, ifj. Fukker Antal, Kertész Lajos, Kirner József, Kiss Jó­zsef, Lévay István, Jurth Béla, Matuska József, Szász Fercnc, Végh Károly 60—60, Gaál Károly, Bodorik János, Bondár Já­nos, Fábián Gábor, Nagy Lajos, Józsa László, Polgári József, Schild Henrik, dr. Szegedy Kálmán, Székely Károly, Végh Béla, Zinner László, Kohn Márton 50—50, Bíró Károlyné, N. N„ Szabó 40—40, Fukher Károly, Kardos Károly 30—30, Blum Ármin, Bak Istvánné, Bo­hus Béla, Hegyessy János, Kellner Imre, Kemény Károly, Ladányi Mihály, Mester László, N. N., Sárossy Oyula, Stern Adél, Szabó Lajos, Tyukodi József, Váradi La­jos, Cs, Varga Istvánné 20—20, Ascher Dezső, Diószegi Gábor, négyszer N. N., Kovács Lajos, Tóth Imre, Vas Dezső, "Vas Károly, Zapolna N. 10—10 korona. A nemesszivü felülfizetőknek és tombola­tárgyadományozóknak ezúton fejezi ki köszönetét a Vezetőség. BBBtfliacHseMMGlHRHefwsMauaaHa Főszerkesztő és a szerkesztésért felel: V1DOVSZKY KÁLMÁN Szerkesztő: MIGEND DEZSŐ. Kiadja és nyomatja: A Kőrősvidék Békésmegyei Keresztény Nyomda és Lapkiadó R.-T. Békéscsaba Szent ístván-tér 18. szám. Felelős kiadó: Qubicza István. Hirdetéseket naponta délután 5 éráig vesz fel a kiadóhivatal. Egyszeri hirdetés 10 fizóig 50 korona, azonfelül minden szó kSiün 2 korona­Az összegei levélbélyegben is lehet beküldeni a kiadóhivatal címére. Min­den előfizető havonta egyszer adhat fel díjmentesen egy apróhirdetési a hétköznapokon megjelenő számokban. Állástkeresők hirdetményei díjtalanok. Szappant, mákot, diót, mézet, babot és egyéb terményárukat a legmagasabb áron vásárol Atlas gazda­sági részvénytársaság Jókai-utca 2. 3092 Örőkbeadnám két kisleányomat, (5—8 évesek) és 6 éves fiamat. — Cim a kiadóhivatalban. 3247 Egy szak vince Hér-kortósz ke­restetik. Érdeklődni VI. ker. Perényi-utca 4. szám alat t. _ 3214 Megvételre kerestetik egy hálószoba Eladó V. ker. Reviczky-utca 10. szám i alatti ház. 3295 Egy vaskályha és egy függőlámpa ; eladó IV., Urszinyi-utca 4. sz. alatt. 3296 ! Eladó egy teljes kovácsfelsze­j relés. Érdeklődni IV. ker. Hajnal-utca • 6. szám alatt. 3297 berendezés. Cim a kiadóban. 3251 Eladó egy félház. Érdeklődni Trefort­utca 18. szám alatt. 3268 Elsőrendű télikáposzta kisebb-na­gyobb mennyiségben kapható Beliczey-utca 11. szám alatt. 3269 Eladó 190 négyszögöles háztelek. Megtekinthető IV. ker. Földváry-utca 15. szám alatt. 3271 Uj bor kapható 50 literen felüli téte­lekben, esetleg búzáért is Kován Endrénél Kiss Ernő-utca 6. 3273 2 jómunkás csizmadia-segédet keresek. Fizetek 400-600 K-át. Köteles Lajos Öcsöd, Békés megye. 3279 Eladó egy fekete selyem nőiruha. Érdeklődni Kinizsi-utca 5. szám alatt, alsó épület 2-ik ajtó. 3282 Szép hópehelykrumpli kapható Kistabán-utca 1. szám alatt. 3285 Eladó V. kerület Orosházi-ut 9. szám alatti ház. Érdeklődni III. ker. Kazínczy­utca 33. szám alatt. 3287 Irodai alkalmazást nyer jó irásu fiatalember dr. Dzurik József ügyvéd iro­dájában Baross-utca 5. sz. 3289 Ügyvédi iroda segédérőt keresek. Cim a kiadóban. 3290 Eladó 240 drb.-ból álló teljes kovács­szerszám Mező Józsefnél Köröstarcsa 216. szám alatt. 3291 Eladó lábonálló jókarban levő taka­réktűzhely (sparhelt) Érdeklődni lehet I. ker. Arany-utca 30. sz. alatt. 3293 Eladó kenderföld, azonnal átvehető. Értekezni III., Nagy Antal-utca 6. 3294 Eladó Békéscsabán a legjobb forgalmú vendéglő más vállalat miatt. Cim a kiadóban. 3298 Szamóca (földieper) tövek (Vilmos­császár) kaphatók és tavaszi ültetésre elő­jegyezhetők Gajdácsnál, Fényes 2124. 3299 Gyapjú bluz és kabát kötést elvállal. \ Cim : Telep-utca 14. szám. 3300 Használt gépszijat keresek megvé­telre a Réthy-cukorkagyár, cca 7. m. hosszú, 5 cm. széles. 3391 Eladó finom szalonna és zsir Perényi­utca 41. szám alatt. 3309 Használt kompozíciót és ólmot vesz Dorn-gépmühely, Kinizsi-utca 11. szám. Ugyanott 1 segéd és 2 tanuló felvétetik. 3302 Eladó 11 család méh, teljes felszere­léssel Dobozmegyer állomáson. 3303 Eladó egy kitűnő pedálos Sunda­cimbalom. Bővebbet a kiadóban. 3311 Hifutófiut vei leányt jó fíifesssl felvesz o „Mm tó déli" szerlieszíőscge. ELADÓ Jutányos áron eladó 1 vetőgép, 1 fürdőkályha, mérlegek és különféle kályhák Pluhárnál, Luther-u. 18. sz. alatt. Eladó egy szalag fűrész és gya­lugép Kirchner gyártmányúak. Érdek­lődni Kistabán-utca 25. szám alatt. 3319. Eladó egy jól javított sárgára festett hintó-kocsi. Érdeklődni Vlcskó Test­vérek kocsigyártó telepén III. ker. Lázár­utca 32. szám alatt. 3318. Eladó Csorváson 20 kishold föld két tagban tanya nélkül. Bővebb felvilágo­tás szerezhető dr. Pető Ákos ügyvédnél. 3313. Földhaszonbérlet. Körösladány­ban közvetlen a község és müut mellett 40 hold jó minőségű szántóföld jó ta­, nyával sürgősen haszonbérbe adó. Érte­i kezni lehet dr. Pető Ákos ügyvédnél. 3314 4- kocsi kévékbe kötve, szám alatt. kukoricaszár eladó izik Érdeklődni Lehel-utca 5. 3120 Eladó I. Kölcsey-utca 2. számú ház azonnal beköltözhető. 3120. Csak gazdának eladó prima ház gabonáért kedvező fizetés mellett. Külön­féle bútorok. Garay-utca 7. 3322. Eladó Árpád-sor 76. számalatti ház­telek. Érdeklődni Degré-utca 1. szám alatt. 332?. a Nagyrétben. Értekezni lehet: BELANK& építésznél Békéscsaba, Andrássy-ut 18. Korai saláta és nagygyiimölcsü földi­eper palánta kapható Nagy­rét, volt Kocziszky-féle ta­nyán Petrovszky Ádámnál. Golyóscsapá gyak SOLYMOSSY ÉS TÁRSAI Budapest, VI. Nagymezö-u. 6. Telefon hívószám 11-09. Két év óta fennálló golyóscsap­ágyüzem újonnan modern fel­szereléssel berendezve megnyilt Golyóscsapágyak pontos és gyors javítása. Nyomóscsapágyak újonnan készítést'. Elvállaljuk mindennemű különleges esztergamunkák elkészí­tését. — Minden méretű golyóscsap­ágyakat raktáron tartunk. Nyírségi u Uj üzlet megnyitás / Értesítem a t. közönséget, hogy Baross-u. 19. szám alatt Ff P !• ± W g ¥ noi nyitottam. — Állandó nagy raktár r;ői divatcikkekből, mosó és gyapjú szövetekből. — Női konfekció. — Szives pártfogást kér $*y®fonár Painéi űivatárubáza ®E 30 I 1W£Mm£ mm világítást, csengő W Mma^muMjj és telefon beren­dezéseket és javításokat gyorsan, szak­szerűen és jutányos áron vállal az jj „Elektra" villamossági válla- ™ Ili lat, Schlésinger József ílJ (Dr. Reisz városi főorvos házában, Ferencz J.-tér 3.) Az „Elektra" villamossági vállalat selyem-lámpaernyői modernek, művésziek és Ízlésesek. Selyem-ldmpaernyök készítését hozott kelméből is elvállalom. — Villanyégők és az ösz­szos villanyszerelési anyagok nagyraktára. 3308 8 ®E 3® kicsinyben és nagyban kap­ható a Békéscsabai Kisgaz­dák Szövetkezete üzleteiben és telepein. 3215 Ujsris-éssteró üzlet! Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy üzle­temben raktáron tartok különféle zseb-, fali-, inga- és ébresztő órá­kat és mindennemű óra és ékszer­javiíásí vagy átalakítást pontosan és jutányosán eszközlök. Mindennemű hibás órákat ueszeii, vagy becserélek! Töri aranyat, ezüstöt ueszeft legmagasabb napi áron. Szives pártfogást kérve, vagyok tisztelettel Kállai János órás ésékszerész Békéscsaba, Szarvasi-ut 4. szám. 3079 Ruhaszövet , | kabátbélé s 1 vásznak, selymek, cérna­csipkék és függönybatisztok Bj legolcsóbban kaphatók 9 KLEIN ANTAL divatáruházában Budapest, Klrály-u. 53 9 (Teréz-templom mellett) 3306 ]

Next

/
Thumbnails
Contents