Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1922-10-15 / 236. szám

Békéscsaba, 1922. október 15. Köröavit/ék fflüÉflOiÉiQIH 700 munkásnak. A Tiszántúli mezőgazdasági ka­mara felhívja a munkaalkalmakat kereők figyelmét, hogy a biharvár­megyei sarkadi uradalom azonnal alkalmaz cukorrépaszedéshez négy­száz munkást. A munkások dolga a répa kisze­dése, egy vágással való megfejelése, kupacba rakása és répalevelekkel letakarása. Késről a munkások, ásóról, vala­mint az oda-visszaszállitásukról és elhelyezésükről az uradalom gondos­kodik. Munkabér katasztrális holdanként 4800 K, amely mellett hetenként 10. kg. kenyeiet, 1 kg. szalonnát, 5 kg. burgonyát és megfelelő sót is kap a munkás. „Munkások a munka bevégzéséig az uradalomban tartoznak maradai." „Szolnokra háromszáz munkásra van szükség cukorrépaszedéshez." Munkások a cukorrépát kiásni, egy vágással megfejelni, a rátapadt föld­től letisztítani, kupacba rakni és le­földelni tartoznak. Egyúttal kötelesek kupacbi hordani a répa levelét is. Kést a munkások mindenike, ásót és lapátot azonban csak egy har­mada hozzon. Munkabér magyar holdanként 3800 K, hetenként és fejenként 7 kg. kenyér, 3 és fél kg. liszt, 1 kg. szalonna, 1 kg. köleskása, (ehelyett később burgonya). A munkások e mellett meleg helyiséget és ingyen fűtést kapnak. Érdeklődők forduljanak közvetle­nül Vigh Endre szolnoki törvény­széki mezőgazdasági közvetitőhöz, Megyeháza. eaBiGinaaaswtisaasnas&iSBnaii Közgazdaság. A hagyma fonálféreg betegsége. A hazai hagymatermesztést egy régebbi idő óta ismert, de kevés figyelemre méltatott betegség évről­évre jobban pusztítja és veszélyezteti s ugy a termesztőknek, mint az or­szágnak jelentékeny anyagi károso­dást okoz. Ezen hagymabetegség okozója a legkülönfélébb növényekben élősködő fonálféreg, a Tyleuchus devastatrix. E betegség kártétele abban nyil­vánul, hogy a hagyma idő előtt, legtöbbször már a nyár derekán romlásnak, rothadásnrsk indul s igy használhatatlanná válik. E hagymabetegség terjedését, az eddigi tapasztalatok alapján oly módon lehet korlátozni, hogy ugyan azon földbe 6—10 évig hagymaültetmény ne kerüljün. A beteg hagymatáblákból, a baj fellépése után minden hagymahulla­dékot, tehát nem csak az elszáradt részeket, hanem a hagymának minden földalatti részét, legyen az ép, vagy rothadt s kicsi vagy nagy, azonnal gondosan fel kell szedni s az ösz­szehordott hulladékot, ha kissé meg­száradt, el kell tüzelni. A beteg növényeket trágyahalomra, útszélre hordani nem szabad, mert a fonálféreg ilyen helyen is megél s a trágyával vagy az esővízzel visz­szakerülhet ismét a termőföldbe, R. B. Védjük növényeinket és állatainkat a károkozóktól. A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka­mara oly intézmény alapjait rakta le, melynek feladata lesz, hogy a növénytermelést és állattenyésztést ez ideig súlyosan terhelő különféle károkozók leküzdésére a gazdaközön­séget ellátja helyes útbaigazítással a védekezések keresztülvitelére s ezen­kívül a szükséges megbízható védő­anyagokat is rendelkezésre bofsátja. A nyugati államok mezőgazdasági kultur intézményeihez hasonló lesz ez a „Növényvényvédelmi és állat­egészség védelmi iroda", melynek hivatása lesz megtartani azt a termés többletet, melyet eddig a különböző károkozók elpusztítva milliárdokkal károsították mezőgazdasági termé­sünket. A nemzeti vagyonnak óriási mértékben való megsemmisülését csökkenteni csak a növény és állat­védelem helyes megszervezése által lehetséges. Ezt kívánja elérni a deb­receni Mezőgazdasági Kamara most megalkotott irodája. A debreceni Mezőgazdasági Ka­mara ezen korszakot jelentő kezde­ményezésének eredménye azonban igazán csak akkor lesz, ha a gaz­dák ennek jelentőségét megértve követni fogják a Kamarát ezen tö­rekvésében, hasznukra igyekeznek fordítani szakszerű tanácsait és uta­sításait. Reméljük és hisszük, hogy ezen országunkban még páratlanul áiló most alakult intézménye által a „Ti­szántúli Mezőgazdasági Kamará"-nak sikerülni fog rávezetnie a gazdákat, hogy a gazdasági fejlődés által elért terméstöbbleteket meg is tartsák, ugy maguknak, mint az országnak javára, mert súlyos helyzetünkben minden mázsa termény elpusztulása, minden egyes állat elhullása érezhe­tően nehezíti az ország újraépítésének munkáját. SPORT A bajnoki mérkőzések kisorsolása ugylátszik csak a szezon elején volt mostoha Csabához, mert akkor so­rozatosan az összes mérkőzések Sze­geden játszódtak le. Már javult eb­ben az irányban Csaba helyze*e annál is inkább, mert ma két bajnoki mér­kőzés kerül városunkban lejátszásra, inig a továbbiak folyamán is a leg­több mérkőzés ugyancsak itt kerül lejátszásra. Az azonban igaz, hogy kellemesebb lett volna, ha még mi­kor jó idők voltak, akkor játszottak voina Csabán, de a footbalt pártoló közönséget még az ilyen idő nem riasztja vissa a mérkőzések megte­kintésétől. A Csak az eddigi mérkőzések so­rán kialakult bajnoki lista legutolsó helyezettjével, a Hódmezővásárhelyi Munkás Testedző csapatával méri össze erejét saját pályáján három­negyed kettő órai kezdettel. A mérkőzés kimenetele nem lehet kétséges, amennyiben a Csak győ­zelme egész biztosra vehető. Ez al­kalommal azt azonban nem jósoljuk, hogy nagy goolarányú győzelme vár­ható, mert a múltban már ezirányu jóslásunkkal csúnyán cserben hagyott és ezen szégyent nem akarjuk újból előidézni. Sokkal izgalmasaob és érdekesebb mérkőzésre van kilátás az Előre pá­lyáján. A szegedi „Zrinyi" Sport Egylet csapatával játszik bajnoki mérkőzést az Előre délután fél kettő órai kez­dettel. Az eredmény itt sem kétséges — ismerve a Előre ambiciózus csapa­tát — biztos győzelmére számítunk. Igaz, hogy a Csak nemrégiben el­döntetlen eredményt ért el a Zrínyi­vel, de az idegenben játszódott le és a bíró igazságtalan intézkedésé­nek köszönheti. Sőt még az Előre nagy goalarányu győzelme sem lenne meglepetés, amennyiben saját pályá­ján, saját közönsége előtt játszik. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy f. hó 22-én a „Körösvidék" bódéja mellett megkezdem a gesztenye sütését. Szíves pártfogást kér Babarczi Mihály rokkant katona. 13305 KEMENYI szűcsmester szőrmeáru­háza Budapest, VI., And­rássy-ut 6. Telefon 62-76 SZŐRMÉK A BÁTOK, RÓKÁK, KA RMANTYUK NAGY VÁLASZTÉKBAN Rendelések utánvét eszközöltetnek. mellett azonnal 2865 mezési tisztnél. Társulnék nagyobb tőkével bár­milyen jobb jövedel­met biztosító üzlethez Vasipar előnyben, adóhivatalban. Cim a ki­3266 ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel értesítem a n. é. hölgyközön­séget, hogy Békéscsabán III. ker. Sztraka­utca 13. sz. alatt, Mengyán Endre üzletében előnyomda, kézimunka és nőikalap szalont nyitottam. Elvállalok mindennemű nöikalap átalakítást, úgyszintén hozott anyagból ujak készítését a legújabb divat szerint. Továbbá menyasszonyi kelengyék, ágyteritők, füg­gönyök, storok, vitrázsok, különleges disz­párnák hímzését, montirozását. — Pontos, megbízható munkámmal a legkényesebb igényeket igyekszem móltányos árak mellett kielégíteni. — Kézi filé motí­vumok állandóan raktáron. — Tisztelettel CSÁKY JÁNOSNÉ Eladó Borosgyánhan, az 58. számú tanyán többféle gazdasági fölszerelés u. m.: lószekér, ökörszekér, steyer­szekér, 1—2 ekp, 3 vasborona, tö­visborona, henger, lószerszám, jár­mok, vetőgép, 3 db vemhes kanca, 1 csikó, 4 db tehén, 22 db másfél éves javított sertés, 3000 kéve ku­koricaszár, törek, szalma és többféle fölszerelés. Érdeklődni lehet ugyan­ott a tulajdonossal. 3245 Gazda kerestetik a kunágotai gazdaságba 1923. január 1-i belépésre Lehetőleg földmivesisko­lát végzett, erélyes, szak­képzett egyének személye­sen mutatkozzanak be. Ráth József földbirtokos. 10.gy. ezred ! m\mt ym a mindenkori napiéron. Értekezni gyalogsági laktanyában é!el­Az őszi és téli nőikalap minták megtekinthetők, melyekre gyorsan és a legpontosab­ban készülnek javítások Klinghammer István modernül berendezett női- és férfi ka­lapkészitő műhelyében Békéscsaba, IV. kerület Berényi-ut 3. szám alatt. 2882 3Z6S Mindenféle ipari és gazdasági gépeli és géprészek vételét, eladását, javítását felelőséggel és jutányosán eszközli DORN ISTVÁN mérnök, a berlini Daimler Motorenfab rik s a budapest—wieni Hofherr Schrantz ClaytonShuttleworth gépgyár v. mérnöke Oioj, benzin, petróleum, kocsikenőcs, kátrány és technikai cikkek állandó nagy raktára Békéscsaba, II. Kinizsi-u.ll. Telefon 143 Rövidesen megnyílik Pongrácz Pál nöidivatáru­és szörmeüziete, Andrássy-ut 6.

Next

/
Thumbnails
Contents