A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1884-1885 (Budapest, 1885)

Történeti visszapillantás

— 4 felét az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alak­ban 1775. február 18-án kiadatta. 1777. február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép­pontjára Budára elrendelvén, azon évi augusztus 24-én az előadások Nagy-Szombatban végleg befejeztettek, és Budán novemberben az azon évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint meg­kezdettek. A közel három évig működött egyetem szervezete- s intézeteinek teljes befejezése után, 1780. junius 25-én, másod alapítónéja koroná­zásának negyvenedik évforduló napján, országos imnepélylyel beiktat­tatok, és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba­dalomlevele kihirdettetek. Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít­ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alapértékei a budai királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem­különben a tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda- gíttatott. II. József 1783. deczember 9-én kelt rendelete folytán az egye­tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött, és tanitását e városban, azon évi novemberben, hittud. kara azonban csak 1786-ban a pesti egyetemes papnövelde megalapíttatása után kezdette. Annak feloszla­tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszűntek, és egyetemünk csak három karból állott. Ferencz király 1804. január 20-án új adománylevele által a szeg­zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem ment cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett régi birtokaiba visszahelyezte. Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt­vén, a hittud. kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult. Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai : a dunaföldvári uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony és Nyitrában, a znióváraljai Turócz- és Nyitramegyében, mely uradal­mak összesen 11,901 hold szántóföld, rét stb. és 20,874 hold erdőből állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben peregyezség folytán, az esztergomi papnöveldének 117,500 pengő forintnyi földtehermente- sitési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117,499 pengő forintnyi értékű kötvények az egyetemnek jutottak.

Next

/
Thumbnails
Contents