Vámossy István dr.: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban (Pozsony, 1901)

II. Az 1679. és 1713. évek pestisjárványairól Pozsonyban - 3. Kollonits "Ordo pestis" czímű rendeletének ismertetése

- 157 ­a XVI. században lép fel először járványosán. Látszólag a valódi pestishez hasonló betegség, de az utóbbitól eltérőleg főkép a jobbmódúak között szedte áldozatait. Felszabadulván Magyarország a török járom alól, a béesi császári kormány a veszteglőintézetek intézményét Magyar- országra is kiterjesztette. Az 1690-ben Budán alul uralkodó pestis alkalmával az Ausztriába utazóknak Pesten kellett vesz­tegzárt tartaniok; 1691-ben Ausztria védelmére a Lajta, Morva és Duna mentén veszteglőintézeteket állítanak fel; 1692-ben bocsájtja ki I. Lipót parancsára gróf Kollonits Lipót bi boros, prímás az első, különösen Magyarországnak szóló „ordo pestis“-t, mely kétségen kívül kútforrását képezi mindazon intézkedések­nek, melyeket 1710., 1711. és 1713-ik évi pestis alkalmával Pozsonyban foganatosítottak.1 Főbb rendelkezései a következők: AJ A községek elöljárói értesítsék szomszédaikat, ha székhelyükön a pestis mutatkoznék; szerezzenek tudomást a pestis által megszállott helyekről, függeszszék ki ezek neveit s tiltsák meg alattvalóiknak, hogy ezen helyek lakosaival akár személyesen, akár levélben, a legnagyobb szükség kivételével érintkezzenek. Az országúinknál elágazó mellékutakat torlaszolják cl; minden elöljáró zárja cl a községébe vezető utakat s a kapukat. A határőrökön kívül a városon kiviil még külön őröket alkal­mazzanak, kik az utast az e ezélra épített bódékban megvizs­gálják, a fertőzött helyről érkezőt azonnal visszautasítják, kétes esetek eldöntését pedig a biztosra bízzák. A gyanús helyekről érkezők számára a városon kívül veszteglőházakat építsenek, hova azonban a fertőzött vidékekről jövők be nem bocsájthatók Kétes esetekben az utas esküdjék meg, hogy az utolsó 40 napot egészséges helyen töltötte. Tilos a fertőzött helyekről gyapjú- vagy vászonárúkat behozni s ha ez mégis megtörténnék, az árú azonnal vissza­1 Linzbauer, I. 342 1. A Kollonits-féle rendelet kivonatos közlését nemcsak azért tartjuk szükségesnek, mert, mint említettük, kulcsát képezi a Pozsonyban foganatosított óvórendszabályoknak, hanem azért is, mert a modern bakteriológia és fertőtelenítő eljárás szempontjából is felette érdekes és tanulságos,

Next

/
Thumbnails
Contents