Vámossy István dr.: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban (Pozsony, 1901)

II. Az 1679. és 1713. évek pestisjárványairól Pozsonyban - 3. Kollonits "Ordo pestis" czímű rendeletének ismertetése

— 158 — küldendő; ha azonban már beljebb jutott volna az egészséges vidékre, szigorú vesztegzár alá veendő s emberektől távol eső helyen jól kiszellőztetendő. Betegeket vagy gyanúsokat tilos a veszteglőházakba, melyek mindig a városon kivid legyenek, felvenni; azok kórházba szállítandók. Idegen koldusok kiutasítandók, a helybeli szegények a városi kórházba veendők fel- A csavargókat és léhütőket kössék ki a szégyenoszlophoz, esetleg korbácsolják őket ki; hasonlóan bánjanak szükség esetén a helybeli koldusokkal is. Gondoskodjanak az elöljárók idejekorán megfelelő számú lelkipásztorról, orvosról és sebészről; intézkedjenek az iránt, hogy az utóbbiak a járvány kezdetén meg ne szökjenek s csak azon esetben, ha valahol feles számban vannak, engedjék meg nekik a máshová való költözködést. A borbélysebészeknek tiltva van, a betegeket különbség nélkül gyógykezelni; az orvosi szolgálatot akképen rendezzék be, hogy havi vagy évi fizetés ellenében egy sebész a pestiskórházban a pestisbetegeket lássa el, a másik a veszteglőházakat ellenőrizze, egy harmadik pedig a gyanús házak betegeit látogassa. Ily eljárást kövessenek oly helyeken, a hol több borbélysebész áll rendelkezésre; kisebb községekben, a hol csak egy orvos vagy csak egy borbélysebész van, a borbélysebész az orvos tanácsa szerint járjon el a betegek és az egészségesek körül. Ha azonban maga az orvos is a fertőzöttek gyógykezelésére vállalkoznék, tartozik magát a fertőzöttekre kötelező szabályoknak alávetni. A valahol egyedül működő borbélysebész gondoskodjék ideje­korán segédről s egyikök a fertőzött, másikuk a nem fertőzött betegeket lássa el. Szerezzék be a legközelebbi helyről a szükséges óvó- és gyógyszereket. A hol pedig sebész egyátalán nincs, mint falun, gondoskodjék az uraság (Herrschaft), távol- létében pedig a tisztség sebészről. Utasítsák az elöljárók a gyógyszerészeket, gyógyárú- kereskedőket, hogy megfelelő birsalma-, czitrom- és narancs­készletet tartsanak. Gondoskodjanak az elöljárók idejekorán élelmi- és gyógy­szerekről és arról, hogy az élelem szállítását teljesen el ne zárják,

Next

/
Thumbnails
Contents