Vámossy István dr.: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban (Pozsony, 1901)

II. Az 1679. és 1713. évek pestisjárványairól Pozsonyban - 3. Kollonits "Ordo pestis" czímű rendeletének ismertetése

A község, városi tanács és képviselőtestület alakítson egészségügyi bizottságot (Directorium sanitatis), oszszák be a várost kerületekbe, körvonalozzák szabályrendeletben az orvosok, borbélyok, kórházi gondnokok, sírásók, tetemszállítók, fertő- telenítők s az egyéb személyzet hatáskörét; állítsanak fel határaikon felügyelőket, a kik az idegeneket szigorú vizsgálat alá vegyék. A felügyelők személyesen felelősek s hanyagságuk esetén őket a császári vagy királyi biróságok elé állítják. Minthogy a pestis alkalmával nem engedhető meg, hogy a végrendelet érvényességéhez szükséges számú tanú jelenjék meg a fertőzöttnél, a tanács vagy az elöljáró bízzon meg egy esküdtet, a ki a végrendeleteket megfogalmazza; az ily rendel­kezések jogérvényesek lesznek, hacsak egy tanú is bizonyítja, hogy az esküdt a szóban forgó házban megfordult. Külön esküd­tek bízandók meg a pestisben elhaltak ingóságainak leltározásával. A pestisben elhaltak részére külön tetemhordókat fogad­janak fel, a kiknek tilos más betegségekben elhaltakat ki­szállítani. A pestisben elhunytakat külön temetőben temessék el és a tetemhordókat a községi pénztárból fizessék. A fertőzöttek gyógykezeléséből és eltemetéséből felmerülő költ­ségeket az elhaltak vagyona fedezi, szegényeknél a község pénztára viseli. Gyanús házak egy, fertőzöttek kettős fehér kereszttel való megjelölésére biztosokat fogadjanak fel; a fertőzött házakból 40 napig se ki, se bejárni nem szabad; esküdtek gondoskod­janak a bezártak szükségleteiről. A hol kórház nincs, ott e czélra megfelelő helyiségről gondoskodjanak. A veszedelem közeledtével a községi elöljáró tiltsa be a búcsúkat és vásárokat. A fát és egyéb szükséges czikket a városon kívül rakják le. Pestisjárvány alkalmával az idegenek kivételével a korcsmákba senkit be ne bocsássanak; a családfők eleve gondoskodjanak a szükséges italról. Keresztelésre csak 3 koma, vagyonosabbak esküvőjén leg­feljebb 12, szegényebbeknél legfeljebb 6 egyén legyen a vő­legény és menyasszonyon kívül jelen. A járvány tartama alatt a nyilvános istenitisztelet szüne­teljen.' Tánczvigalom, zene és egyéb nyilvános látványosság

Next

/
Thumbnails
Contents