Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-01-01 / 1. szám

1940 január 2, kedd XL. évfolyam. 1. szám Polin % társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI AR EGY ÉVREi Helyben ...... 12 P — Vidékre ...... 16 I EGY SZÄM ÁRA 12 FILLÉR _____ I MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség) Molnár u. 2 — Telefon 45 Kiadóhivatal) Városháza épületében Magánhirdefések HALASI TAKARBKPENZTAR, Kossuth-u. 1. sz. Kiskunhalas legrégibb pénzintézete. Folyósit kölcsönöket föld- és házingatlanokra. Arukra és értékpa­pírokra ELŐLEGET NYÚJT. Felmondás nélküli takarékbetéteket a legelőnyö­sebb feltételekkel gyfimölcsöztet. ELVÉ­GEZ MINDEN BANKÁRI TEENDŐT. Házat lakbértörlesztéssel vennék. Cím a kiadóhivatalban. Jókai u. 15 sz. lakóház eladó. Ér« tekezhetni a helyszínen. Száraz akácölfa eladó. Érdeklődni lehet Apponyi-tér 4. sz. alatt. özv. Zseni Sándorné Sóstón fe­lüli tanyáján lábon álló akác oszlop­nak való fát önkéntes árverésen ja­nuár 4-én csütörtökön délelőtt 10 órakor elad. 4—5 hold földet a közelben ven­nék. Épület nem fontos. Címet ké­rem a kiadóba leadni. Kosztümöt, női kabátot és minden alkalomra szóló női ruhát szakszerűen készít Nyergesné angol és francia női divatszalonja. Dohány u. 6 Száraz akácfát veszek Szász Ká- roly-u. 5. sz. Bangóné mészüzlete. Kitűnő kereseti lehetőséggel al­kalmaz helyi megbízottat Iványi Aurél faiskolái Újszeged, Szőregi országút 74. Szent Imre ucca 1. sz. alatt 4 szobás lakás május elsejére kiadó. Szálas Péter Kiskunmajsán Agas- egyházán a halasi kövesút mel­lett 12 hold tanyás birtokát eladja. Értekezhetni a helyszínén. Sóstóhoz közel kisebb szőlőt gyü­mölcsössel vennék. Cím a kiadóban. Tanítványokat vállal, elemi és polgári iskolai tanulókat Horváth József oki. tanító. Érdeklődni lehet Keceli úti Han­gyánál. Kisgyermekek német foglalkoztatását, iskolásokat, felnőtteket eredménnyel ta­nítok Felsőnádor ,ucca 6. sz. alatt. Női téli posztó fűzős és csattos cipők, báránybéléses cipők, férfi bőr csizmák, gyermek csizmák, szőr­csizmák, gyermek strapacipök, női és férfi cipők, férfi box fűzős és cugos cipők, férfi és fiú bakkan- csok. Fiú és leányka magasszárú cipők, női box magasszárú cipők, gumi cipők, baba cipők jó minőség­ben olcsó árban vásárolhat Spitzer Béla cipőüzletében a városházával szemben. Meló hajfesték tökéletesen fest, nem fakul, nem kopik, nem piszkit. Fekete, barna, világos barna színben kapható 8ácz János gyógyszertárában, Kossuth ucca 1. sz., Takarék épület. Ebédkosztosokat vállalnak Bál­vány. ucca 6. sz. alatt. HA modern, jó és olcsó BÚTORT akar, vásároljon PÄCZOLÄY müaszta- Iosnál, Kígyó u. 3. sz., Központi iskola mellett. Nagy választék, kedvező fize- böljárás. Ván Benjámin ref. leikig az úgy­nevezett kántor kaszállo.r^ és Re­kettyén vesszőt akár részből, akár pénzért vágásra kiadja és eladja. Értekezhetni Balázs Istvániia] R£. kóczi-tér 2. sz. alatt. Értesítés. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a m. kir. ár, lamvasúttól január l-töl a háztól- házig való szállítást megkaptam. Tisztelettel Gaál Jenő ny. máv. fő­tiszt Gimnázium-n. 3. sz. Telefon: 148. sz. Fiatal zsírdisznó Jókai-u. 1. sz. alatt eladó. Д KARCSÚSÁG! titka a jó fűző. Mindenféle fűzők, haskötők, melltartók, harásnyatartók és min­dennemű rőfös és rövidárű olcsó árban kapható Rubovitsné Práger Irén rőfös üzletében. Bomba-tér 3. számú ház eladó. Ugyanott egy új Singer varrógép is eladó. Bútorozott szoba kiadó. Eladó a gőböljárási vasútállomás és műút közelében fekvő 110 kát. hold tanyásbirtok, egészben, esetleg kisebb részletekben is. Bővebb felvilágosítás dr. Borbás Imre ügyvéd irodájában. Termelhet meleg ruhának nyers anyagot. Jegyeztessen elő angora nyúlakat Székely-u. 23. sz. alatt le­vő törzskönyvezett angora rryúlte- lepről. Itt megnézheti/már, mikép­pen kapjuk és készítjük a legfino­mabb meleg holmikat belőlük. Felsőrekettyén Farkas Orbánné- féle birtokból dr Szommer Károly 30 hold erdő, legelőből álló birtokát el­adja. Értekezhetni Vadkerti-út 32 sz. alatt Farkas Vendel Mihálynál. Keceli kövesút mellett, a tégla- lagyár közelében 542 n. öl szántó és szőlő kedvező fizetési feltéte­lekkel eladó. Értekezhetni IV., Tá- bor-u. 21. sz. alatt. Kamcsatkai fagybalzsam megszünteti a fagyástól eredő kéz és láb vörössé­gét, annak viszkető érzését és püffedt- ségét. Kapható Rácz János gyógyszer- tárában, Kossuth u. 1. sz., Takarék épü­let. FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épüle­tében, raktáron tart mindenféle órát, ékszert és szemüveget, nagy választék­ban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz ,órát és ékszert pontosan javit. FÖLDMÉRÉSI munkálatokat: in­gatlanok megosztását, mesgyék ki­igazítását, vázrajzok készítését stb. vállalom. Nagy Szeder István, IV., Tábor-u. 21. sz. Hazai tea, kellemes zamatii, olcsó. Tisztán, vagy orosz teával keverve el­sőrangú üdítő ital. Kapható a Rácz- patikában, Kossuth u. 1. sz. Szőlő szakmányosok felvétetnek' özv. Fráter Gyuláné szőlőjében Fel­sőszállás 33 sz. »ÍRISZ arcápolók, crém, szappan, pnder, arcvB a legjobban beváltak. Eredetiségi *>en beszerezhetők MAKAY »Kígyó«-patikus Kossuth ucca, gim­náziummal szettben. Bútorozott szo?a kiadó Szövetség tér 5. sz. alatt. CSENGŐDÖN az állomástól 4 km.-re fekvő Tibold-birtokon DO kát. holdas ERDŐ FEL HOLDAS parcellákban, ta- 11 jjal együtt eladó. Az erdő szabad ren­delkezésű, vagyis a fa tefczés szerint VAG.ható. Bemutatás bármkor a gaz­dasági !rodában. A minisztéium 85866 —939. sz. engedélye alapján i föld par­cellázás változatlanul szabadkézből to­vább folyik ne&jvzetölenkint 3-tól 46 filléres árak mellett, részletre ; hosz- szúlejáratú kölcsönnel. LTladi den héten szombaton és vasárra,/' a ílL-:y- szinen. Meleg téli alsórnhák, sálak, kéz- tyűk, harisnyák, kézimunka anya­gok és divatárúcikkek legolcsóbb bevásárlási forrássá Scherné Weisz Sarolta. .» Bútor, teljes szobák és konyha berendezések nagy választékban. Megbízható szolid munka. Jutányos árak. Tallér Antal asztalosmester, Kálvin-tér 4. sz. :Jiäl A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSEI „A városi hatóság értesíti a la« kosságot, hogy a 20/1. zászlóaljnál Kiskunhalason vállalkozó lovak ke» rülnek gazdák, illetve uradalmaknak kiadásra. A feltételeket kivonatosan az alábbiakban kőzlík; A Kincstár tulajdonát képező idő» mított kincstári lovakat ad ki a vállalkozóknak magánhasználatra. Ezzel oly vállalkozók számára, akik« nek gazdaságukban, üzemükben hátas vagy hámos lóra szükségük van, alkalom nyílik arra, hogy a lószükségletüket bérösszeg vagy vételár lefizetése nélkül csupán a tartás elvállalása ellenében bízto» sithassák. Vállalkozóknak csak olyan egyé« nek jöhetnek tekintetbe, akik a ki« adó (Kiskunhalas) környékén ren« des lakóhellyel bírnak és akikről földbirtokoknál vagy egyéb vagyoni helyzetűknél fogva joggal feltételez» hető, hogy a kötelezettségnek meg is tudnak felelni, különösen pedig az átvett lovakat állandóan katonai szolgálatra alkalmas állapotban ké« pesek tartani. Egy és ugyanaz a személy több ovat is kérhet és kaphat. A lovak magánhasználatára való kiadását célzó kérvényeket a 20/1 zászlóalj Parancsnoksághoz Kiskun» halasra kell benyújtani, a pályázók azonban szóbelileg is fordulhatnak a parancsnoksághoz, Az írásbeli kérvényeket 2 P értékű bélyeggel kell ellátni. A szóbeli kérelmekről jegyzőkönyv lesz felvéve, amelyet ugyancsak 2 P. értékű bélyeggel kell ellátni. A vállalkozók mindkét esetben a lakóhelyük községi elöljárósága által a mellékelt minta szerint kiállított igazolványt kötelesek előterjeszteni. Az igazolvány bélyegmentes. A vállalkozó aki az m. kir. hon« védségtól magánhasználatra lovat kap, az átvett lovat a szerződései viszony megszűntéig a szerződésbena meghatározott kereten belül a saját céljaira használhatja. Azok a lovak, amelyeket a szem« le bizottság a lószemlék alkalmával egymást kővető nyolcéven át állan« dóan a feltételeknek megfelelő vagy egymásután kővető hét éven át ál* landóan „tartása és gondozása ki» tűnő“ állapotban találja magánhasz« nálatba átvételük időpontjától szá« mított 8 illetőleg 7 év leteltével a vállalkozók magántulajdonába men« nek át. Bővebb tájékoztatás a 20/1 zászló« alj parancsnokságánál Kiskunhala« son. az alsó . jrosí iskolában kap« ható.“ Közhírré teszik, hogy a m. kir. rend­őrség kiskunhalasi kapitánysága 2.-es számú szobájában január 22-én délelőtt 9 órakor hatósági nyilvános árverést tartanak. Árverésre kerülnek talált és gazdátlan tárgyak és fegyverek. Fegy­vert csak az vásárolhat, aki fegyvervá­sárlási engedéllyel rendelkezik. A leg­többet ígérőnek a tárgy készpénzfize­tés mellett kiadatik. Az árverési összeg után járó bélyegilleték 3.6 százalék, — mely a vevőt terheli. ,• Közhírré teszik, hogy a rendőrkapi­tányság 2-es számú szobájában jan. 22-én délelőtt 10 órakor, jogerős kihá­gás! ítélettel elkobzott fegyverek nyil­vános árverésen, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fognak adat­ni. Az árverésen csak az vehet részt, aki fegyvervásárlási engedéllyel ren- delkezik és csak annyi és olyan fegy­vert vásárolhat meg, amilyenre a vá­sárlási engedély szól. A bácsalmási kir. járásbíróság, mint tkvi hatóságtól. 11.558—1939. tkvi szám. Árverési hirdetmény kivon at. A m. kir. kincstár Jogügyi Igazgatósá­gának végrehajtatónak Hodoniczki Já­nos (nős volt Bálint Etellel) mélykúti lakos hagyatékát képező ingatlan juta­lékának a végrehajtási árverés jogha­tályával bíró önkéntes árverési ügyében a tkvi hatóság az önkéntes árverést Bácsalmás községben fekvő s a bács­almási 6623 betéti 8502. hrsz. 838 n.-öl területű szőlőnek az örökhagyó nevén álló egyötöd részére 1000 P "kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi március hó 6. napjának délután 3 óra­kor a tkvi hatóság hivatalos helyiségé­ben, Apponyi tér 12. sz., 12. ajtó, fog­ják megtartani. Az árverésre kerülő in­gatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. A bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanany- nyi százalékára kell kiegészíteni. Bácsalmás, 1939. szept. 20. napján. Dr. Csemez s. k. kir. jbírő. A kiad­mány hiteléül: Szathmáry kezelő.

Next

/
Thumbnails
Contents