Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1935 (35. évfolyam, 1-104. szám)

1935-01-02 / 1. szám

i idkivül mv'to* .rak fél 4 sra érv. m itikai ír/* ■lője Petőfi . 3. • test- vén'Iu­iJS ltár :S. rakat wr ■PH jd tatok díj* ár; I “ 1935. január 2, szerda XXXV. évfolyam, 1. szám TÜ&kunhoi £u3&lh / ч&1еь döie Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÄR EGY ÉVRE. Helyben ....... 12 P — Vidékre ....... 16 P EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította: PRÄGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség: Molnár u. 2. — Telefon 45 Kiadóhivatal, Városháza épületében Magánhlrdeíéseb Feítoöregszölökb.n l és negyed hold szö'-ő ©’költözés miatt sürgősen eladó. Értekezhetni Gőzön u. 42. sz. a’att, hol egy jó fejőstehén eladó. Zomgorahiango’ás. Január 12-én Bu­dapestről jön le egy zongorahangoló. Hangolások e’őjegyezhetők Jerémiás ta­nárnál és Hurt-könyvkereskedésben. És mégis legjobbak ia Singer-varrógé- P'cjk és a legkadvezöbb részletfizetéssel kaphatók, dijta’an himzés tanítással. Topolay, Korona ucca 4. Sz. PEPIN borotvaszappannal könnyű bo­rotválkozni, mert dús babja nem szárad, jól puhítja a szakálit. Olcsó, mert nem kopik. Kapható RÁCZ patikában, Kos­suth ucca 1. (Takarék épület). Takarmány répa és zsirseztéoek el­adók. Bővebbet Gyemizse Sándornál a postán vagy Kisfa'udi u. 35. sz. la­kásán. Egy varrólányt varrodába felvesz­nek. Cim a kiadóhivatalban. Gyemizse Gerge'y Rekettye 56. sz. ta­nyáján, lovak, birkák e’adók és kiadók. FLEISCHL bútoráruház (Kossuth u. 29. szám) nagy újévi vájárja! Sima, diatos tée háló . . . 250,— P Kombiná t szoba .... 400.— P Ebédlő berendezés .... 500.— P Plüssel bevont rekamie . . . 100.— P Sezten .........................................25.— P Szőnyeg és sezlon takaró nagy válasz­tékban, olcsó árban. Minőségek garan­tálva. Részletre is. Bútorai a kiállításon aranyérmes díszoklevéllel és a legelső díjjal volt kitüntetve! Füzes pusztán levő ingatlanából 4 holdat e’ad dr. Gaái Gyula. Értekez­hetni lehet dr. Holländer Ignác ügy­véddel. KAMCSATKAI fagybalzsam megszün­teti a fagyáistöl eredő kéz és láb vö­rösséget, annak viszkető érzését és püf- fedtségét. Kapható RÁCZ JÁNOS gyógy­szertárában, Kossuth u. 1. (Takarék épü­let). Kétszobás udvari lakás Petőfi-u. 19. sz. allatt kiadó. Kis alakú férfinek, vagy 15—16 éves fiúnak való fekete hosszú téükabát és 14—15 éves leánynak való szép barna téükabát jutányosán eladó Szathmáry Sándor (Kőhíd) ucca ’12. sz. alatt. Jó ház, koszt kapható januártól kezdve Szent Imre ucca 12. sz. a’att. Mindennemű fegyverek barnitását, or­vosi műszerek, gramofonok, varrógé­pek és kerékpárok stb. szakszerű javí­tását olcsón vállalja Körmendi János műszerész és puskamüves, államilag vizsgázott fegyvermester, Eötvös u. 10. Két férfi taggal konvenciós bérest fe fogad. Múlt évi vágású akác- és nyárfát ead dr. Nagypál Ferenc ügyvéd. 30 drb. szép fiatal anyabirkát keres­nek. Kukoricaszár és akác tűzifa e'adó Sólyom ucca 5. sz. alatt. Vetadéglősök ügyemébe! Rum, likőr, máma gyári áron kapható Stern cégnél, Szász Károly ut 3. sz. Ugyanott egy üzlethelyiség és egy különbej áratu bú­torozott szoba azonnalira kiadó. KORONA sósborszeisz Legjobb, leg­erősebb, legolcsóbb. Kapható RÁCZ JÁNOS gyógyszertárában, Kossuth ucca 1. sz. (Takarék épület). Tisztel.ttai tudatom a n. é. hölgy- közönséggé’, hogy GOsmai-féle házban (Fő ucca 14.) női ruha szalont nyitót-’ tam. Berlinben és Újvidéken hosszú ideig önállóan működtem és igy abban a biztos reményben, hogy minden igénynek megfe'elek, kérem a szives pártfogást. Áraim a tegméltányosabbak1. Tiszteltei: INGUSZ KATALIN. CSEPEL-VARRÓGÉPEK a legkitűnőbb kivitelben, könnyű részletfizetésre újbóli kaphatók WEISZ ENDRÉNÉL, Fő u. 11. INGYENES HÍMZŐTANFOLYAM! Farkas Kálmán órás, a Gazdasági Bank épületében raktáron tart fali, inga, ébresztő és zsebórákat és szemüveget nagy választékban. Brilliáns, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt (töröttet Is) magas áron vesz, órát és ékszert pontosan javít. DUNDI hintőpor, Dundi babaerém megakadályozza a csecsemők bőrének kipállását, kivörösödését. Dundi gyer- mekfürösztő szappan kitűnő bőrápoló. Kapható RÁCZ JÁNOS gyógyszertárá­ban, Kossuth ucca 1. (Takarék épület). Értefsiti a hatóság a lakosságot, hogy az alispán rendelet© alapján a burgo­nya legkisebb termelési ára: Nyári ró­zsa 6.60 P, Gubaba 6.60 P, őszi rózsa I 4.30 P, E’ia 3.60 P. A megá!lapito|t|ti I árak Budapesttől 250 km.-nél nagyobb távolságokon fekvő he’yekie vonatkoz­nak, ezért Budapesthez közelebb fekvő vidékről való szállítás esetén a vasúti fuvardíj aránylagos kisebbsége folytán magasabb árakat érhetnek o’ a terme­lők. Buhinnak bogárzói Ván-tanyán 40 diarab fílatail anyabirkája van eladó. Felsőszáflás, Zsama, Harka és tajói gazdák figyelmébe! A Halasi Gazdasági Gőzma’om a Majsai követsut mentén lévő Csefregi-tanyán, a környékbei gaz­daközönség kényemére liszt cseretele­pet létesített, ahol pontos kiszolgálás mellett bárki, a neki legmegfelelőbb rozs vagy búzalisztjét be tudja szerezni. Ko- pozási levonás nincsen! Tegyen egy pró­bát és mondjon véleményt! Vevőim részére megvételre kisebb-na- gyobb birtokokat sürgősen keresek. Ké­rek az e’adóktól pontos leírást ármegje­löléssel. Ajánlat után személyesen meg­tekintem. Láng Lajos ingat’anforgalmi irodája, So’.tvadkert. Telefon 5. Megbízható, intelligens leányt vagy kis családot alkalmazok üzletben, tálcást kap. Óvadék szükséges, melyet saját maga is kezelhet. Bővebbet Akácfa u. 81. sz. alatt. Ugyanott bérbe kiadó a szigeti csőszház mellett 200 n.-öl fekete föld. MELÓ hajfesték jól fest, n©m fakul, nem kopik. Kapható RÁCZ gyógyszer- tárban, Kossuth u. 1. (Takarék épület). GÉPJAVÍTÁSOKAT, autó- és motor­szereléseket, hegesztéseket, valamint mindenféle lakatos munkákat, vízveze­ték szereléseket szakszerűen és olcsón készít SZILÁGYI DEZSŐ gépműhelye, Posta u. 6. (a Ref. Kör mellett). Emeleti bútorozott szoba kiadó. Cim a kiadóhivatalban. Két uccai szoba, ©’aszóba, konyha, éléskamrából álló lakás azonnali be­költözéssel kiadó. Szilády Áron u. 21. önálló, mérlegképes könyvelő esti­órákban könyve lést vállal. Cim a kiadó­hivatalban. Eladó földbirtok. Bodogtár pusztán, 59. sz. alatti (volt Kovács-Szücs-félé) körülbelül 40.000 n.-öl kiterjedésű szán­tó, erdő és 3 hold szőlővel, tanyával eladó. Érdeklődéseket Faragó Károly, Kalocsa címre kérem. Tudatom a n. é. közönséggé’, hogy Fő uccai üztelemben Hóla füzőkülönte- gességek, gyógy 'és luxus fűzők négy havi részletre a Iegmérséke’tebb árban kaphatók. Szives pártfogást kér Prágír Irén. NEUMANN SZESZ hajhullás, korpáso- dás eliten. Hajat dússá teszi. Kapható RÁCZ gyógyszertárban, Kossuth ucca 1. sz. (Takarék épülteit). Az Iparb’u, Sóstóhoz köze’ 1000 n - ó' 'Sző’ó, gyümölcsös, 2 szobás lakással' e'adó, esetleg fe’e vételárért már átve­hető- Értekezhetni Boy Mártonnal, Má­tyás tár 2. sz. a’att. Kifújó fiú, ügyes, megbízható, felvé­tetik Kunitzer Mórnál. Nagy B. Pá’né pirtói (fellsőkisteteki gazdálkodó) 40—50 hold elsőrangú föl­det akár felesben, akár árendáért azon­nal bérbe vesz Ha’as határában, vagy közel Pirtóhoz. Levéü’.eg vállaszt vagy ajánlatokat kér Nagy B. Pálné, Pirtó. OZOM kézfinomitó kirepedezett, ki­fújt, érdes, vörös kezeket hamar simává tesz. Kapható RÁCZ gyógyszertárban, Kossuth ucca 1. (Takarék épü’et). Kisállata férfinek vagy 15—16 éves fiúnak való fekete télikabát eladó. — Ugyanott 14—15 éves leány kabát olcsón eladó. Értekezhetni Szathmáry Sándor ucca 12. sz. alatt. Árvái Mihály Fe’sőöregszőlökben 308. sz. alatt nagyobb mennyiségű bort 25 literenként is elad. Gimnázium ucca 4. sz. alatt egy há­romszobás lakás kiadó. Vine eltéri állást keres 55 éves, nős ember, nagyobb telepeken 33 évi gyakor­lattal. Szőlőkezelést kisebb mezőgazda­ságban is vállalná bármikori belépéssel. Cime: Molnár József sző’őkezelő, Hajós. Teljesem jókarban levő tiszta kemény­fa ebédlőbeiendezés jutányosán eladó. Értekezhetni Szathmáry Sándor u. 12. sz. alatt. OZOM PUDER francia mintára. Kel­lemes illatu, olcsó arcápoló. Jól tapad. Minden színben kapható RÁCZ gyógy­szertárban, Kossuth ucca 1. (Takarék épület). Bálvány ucca 11. Sz. alatt szekrények, székek és ágyak e’adók. SZEMÜVEG olvasáshoz és szem vé­désre nagy választékban kapható RÁCZ gyógyszertárban, Kossuth u. 1. (Takarék épültet). Csiga u. 9. sz. a’att kosztosokat felve­szünk. • ÍRISZ« arcápolók, crém, szappan, pú­der, areviz a legjobban beváltak. Ere­detiségükben beszerezhetők Makay »Kí­gyó «-patikában, Kossuth-ugimnázium­mal szemben. Zsilt és zsirsza'ionnát, sertés- és mar­hahúst a legolcsóbban beszerezheti özv. Juhászáé városháza épü’etben levő hen­tes üzletében, hol naponta friss virsli, elsőrendű felvágottak kaphatók. CSILLÁROK, VILLAMOS SZERE­LÉS és anyagok, Tungsram-égők nrnden nagyságban, zseblámpák és elemek, min­den a legjobb kivitelben, szolid árakon beszerezhetők WEISZ ENDRE Fő u. 20. sz. alatti villanyszerelőnél. Kórház ucca 12. sz. ház ©adó. Tuda­kozódni ’©bet Hunyadi ráccá 10. sz. a. RACZ ram- és liköressemtiával olcsón és könnyen készíthet finom italokat és megjavíthatja vele a pálinkák izét is. Ezen essenciák kimérve deka számra is kaphatók a RÁCZ gyógyszertárban, Kos­suth u. 1. sz., (Takarék épü'et). Felhívja a városi javadalmi hivatal azokat a borterme'őket, akik boradóju­kat általány-egyezségben fizetik, hogy 1935. január 1-től kezdődően január 15-ig általány összegük pék (kamra v ált ságuk­nak) 1935. év első fe’ére járó fe’eössze- gét feltétlenül fizessék be a javadaimi hivatal pénztáránál, mert aki fizetési kötetezetfcségének eleget nem tesz, kam- raváltsága megszüntettetik, — a toradót literenkénti adózás alapján fogja fi­zetni. ; Vadkertit 3 sz. alatt szoba, kony- hás llakás, melléképületekkel, nagy kerttel azonnalra kiadó. Értekezhetni a helyszínén. Éritefs-iti a hatóság a lakosságot, hogy a róm. kath. temető Bercsényi uccai: oldalán a sertés-pörkölés szigorúan tilos. Ezen városrész lakóinak pörkölö-helye a Szövetség tér. Város központján emeteles ház eladó. Azonnal beköltözhető. Bővebbet Lovassy vendéglősnél. : Vitéz Szüuhia Ferenc ménes'kari al­ezredes, a nagykőrösi ménte'lep pa­rancsnoka felikéri azokat a lóte­nyésztőiket, akiknek a méntelep pa­rancsnokság által törzskönyvelt kám­eájuk van, hogy lóanyagukkal ve­gyenek részt a jövő évi budapesti országos mezőgazdasági kiállításon. A kiállításra küldenii szánt lóanyal- got kéri a parancsnokság 1935 ja­nuár 12-én délelőtt 9 órára a mén- I'óistáléhoz vezetni, ahol az alkalmas ©gyedeket tó, fogják választani. Figyelmeztetik azon mindketnembeíi magyar állampolgárokat, akik 1917-ben szütetetek, hogy a rendőrkapitányság be­jelentő hivatalában legkésőbb 1935. ja­nuár 31-ig jelentkezni kötetesek. Ez a különleges jelentkezés mindenkire vo­natkozik, ha akár szüleiknél, akár. sízöí- gálatadójuknál már be is vannak je­lentve. Aki jelentkezését elmulasztja, 200 P-ig terjedhető pénzbüntetéssé! büntet­hető. t 1 . " •

Next

/
Thumbnails
Contents