Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-01-02 / 1. szám

19). január 2., szerda XXIX. évfolyam, 1. szám ß Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. I I MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Helen ............ 12 P 80 fül. | Vidékre .......................... 16 P I Alapította. PRÄGER FERENC I Szerkesztőség. Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomással) E GY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR I I Kiadóhivatal. Városháza épületében Hagánblrdetések ith M. Imre xeanai tanyáján réjt ad el agonies a. 6 sz. alatt különbé« jiiu lakás azonnal kiadó 1. kér. Atilla u. 9 ez. lakóház efió lis Faragó István alsókiateleki fa­nján egy baglya szénát elad Tuda- kódhatni Kistaiady a. 107 szama lAsán Üzleti könyvek, cégjegyzéses nyom« tványok, előjegyzési naptár és min- ä papíráru nagy választékban olcsón Ipható a Preesburger-köny viereske- csben Zrínyi u. 42 sz. alatt száraz akáe ínfa, tuskóöl, nyárfa és répa eladó Bédi Balázs Iparazőlőkön felüli 4 i íél hold szőlőjét lakóházzal eladja, bdakozódni Arvai-tanyák mellett Uh Erzsébet-féle tanyán Fehértón 660 kéve kukorieaszár és \y bagja zabsialma eladó. Tudako­lni Jókai a. 61 bz. alatt Trágyát keres megvételre Rácz áno8 Kossuth u. 1 (Takaréképütet.) Farkas Kálmán órás a. Gazdasági aak épületében raktáron tart fali, inga, bresztő és zsebórákat és szemüveget nagy álaeztékban. Brilliáae, arany, ezüst pénzt, ranyat, ezüstöt (töröttet is) magas áron esz. Órát és ékszert pontosan javit Vetőmag burgonya 1 Neme« iltett, válogatott szabolcsi vetőmag lurgonya eladú. Őszi piros rózsa 18 Fillér, Ella fehér 16 fill., étkezési hópehely vagy Woltmann«féle fehér 14 fill. Kapható és előjegyezhető Farkas Áronnál Kossuth u 15. Bózss és Méhner-féle ksleudárin« mok, fali és zsebnaptárak megérkeztek és ■agy választékban kaphatók a Pressbnrger- könyvkereskedésben Schwarcz Károly fakereskedő a sziihasábfának métermázsáját mely« nek tüze őértóke a bükk és más ke­ményfáknál Jóval kisebb ugyan 3.20 pengőért árusítja. A legkiválóbb mi­nőségű kokszot, magyar és porosz szenet díjtalanul mar a legkisebb mennyiségben is házhoz szállít. Tiszt« viselőknek kedvező fizetési feltételek. Akáchasábfát minden mennyiségben keres, melyért a legmagasabb árat fizet I. kér. Károly u. 10 sz. lakóház és III. kér. Gaál telepen 4000 n.-öl háztelek eladó. Tudakozódni Fülőp Jánossal Gaál telepen Kamcsatka! fagybalzsam fsgyo, kéz és lábgyógyitssars. Megszünteti a fagyáétól eredő viszkető érzés/ püf- fed<seget, a kéz és láb vörösséget. Kapható a Bacz patikában. (Takarék­épület) Akármilyen vörös, akármilyen ke­mény, nem lesz többé vörös és kérges a ló* eierezám, na a Bodolinnal kezeli. Egyszeri huználat után a Bodoiin njjá varázsolja- Kapható Szenta, Hangya, Arvay és Langer, mannái a mázsaház mellett 200 csomó bcuapolyva és 8 öl bnzatzaima eladó a sósiálláson Bódey Jhuos tanyája mellett. Tudakozódni Szabadkai ut 88 sz. alatt Czekus Ba- lazsa-ai vagy a piaeou szerdai naposon. 0 ah Bslaz« Prtóu tisztsbuza szál« mat 63 poiy var. elad Tudakozódni Jókai u 19 sz alatt Halasi Kereskedelmi Bank Rt el­fogad heteteket magas kamatozás mellett Folyósít váltó és Jelzálog« kölcsönöket kedvező feltételekkel Vásárol es elad külföldi pénzeket. Átutalásokat teljesít bel» és külföldre. Megindult ismét a Harangos tó melletti gőzmalom régi tulajdonosé« nak megbiihato és szakszerű veze- téso mellett. Egy próba őrléssel meg­győződhetik, hogy a rendbe hozott malom klfogastalan minőségű örle« mónyt ad. Búzának, rozsnak őrlését IO*/0°ért, darálást, 7°/0»ert feielos»ég menett vállalok. Li»zt korpa ás dara napi áron kapható. Kérem a t. őr­leté közönség szives pártfogását Id. Szüle Lajos^ I. kér Z'idhnlom u 16 sz. lakóház eladó. Tudakozódni n helyszínén Novák Sándor hentes értesíti a kö­zönséget, hogy a disznó vágást megkezdte. Kéri a közönség pártfogasát Ltkás Vihar u. 3 Práger Dávid kereskedő száraz hasáb» fának mázsálát 3‘30, és kokszot, szenet jutányosán árusít Ha jó, finom, zamatos teát akar inni, teát Szente Istvánhoz menjen venni * mert ott az alábbi nyolc féle legfinomabb nemes fajta teákból összeállított keveréket kaphatja 20 fillérért dekáját és pedig Dar» jeling, Rotschild, Ceílon, Narancsvirág, Darjeling speciále, Messmer indiai, Orange peccó és Peccó virág Burgonya eladás! Szabolcsi válogatott étkezési piros rózsa 18 fill. Ella burgonya 16 fill. Hópehely fehér 14 fill. Klctinybenl ós nagy« báni eladás Piactéren GyugeUházban levő terménykereskedésben vagy Farkas Áronnal Kossuth u. 15. Betegápolási eszközök, kötszerek, vatták, csecsemőknek szopóki, hőmérők, gnmi árok, irrigátorok kaphatók a gyógyszertá­rakban Fajtiszta olasz Leghorn kakasok eladók Darabja 4 P, Dietrich-szólö telep Gőhöljárás. A főhaugyánál is előjegyezhető Alsószáliáson Smoiez József taoyá- j&D 35 vontató aoyasséna eladó Pirtói tanyámon nagyobb mennyi­ségben jómiDŐségü anyaszéoát adok el. Ugyanott 6 hónapos malacok el­adók Tegzes Károly, Kossuth u. 24 40 liter jóminöeégü pálinka eladó Szász Károly u 5 ez alatt PáriBi uj kályha, jókarban levő zongora, gyalupad 25 vontató anya­széna egy kazalbao eladó. Tudakozódni Hajnal u. 6 sz. Akarja pénzénél* negyedrészét visz- kzpni ? Akkor menjen a Párisi Bazárba vásárolni Komlós Benő debeákí Kmeth-féle 25 hold akácos erdejét eladja. Tudakozódhatni Bogárzón 350 sz. lakásán A Kiskunhalasi Hitelszövetkezet Igen elónyö8 feltételek mellett (100 */, bau) folyósít hosszúlejáratú kölcsönöket Olcsó bútor vasár ! «milyen még nem volt I Ssloa garnitúra 32 P.től, plüsoh dívány 100 P. sezloa 50 P, hálószoba, ebédlő berendezések hasonló oleeó árokért Fleisehl bútoráruházból, Kossuth u 27 sz Rácz rum Ós likőr esseneiáivsl olcsóm és könnyen készíthet kitűnő italokat. A kisüsti pálinka izét és zamatját megjavit- I hatja. Kapható Rácz dános gyógyszertárában Kossuth u. 1. (Takaiék épület) Adám Dezső borkereskedő Kossuth a. 3 ez. alatt. Mindentéle minőségű bort vásárol. Köhid«u. 4 sz. ház eladó. Tudakozódni a helyszínen Szabó János papucskészitő 1 nagy 2000 drb. cseréppel fedett oszlopo« kon álló szint, trágyát, lószerszámot, fédereskocsiülést, kisebb boroshordó­kat, répavágót, használt ajtót, abla­kot, gabonás ládákat, tizedes mérle­get, január hó 2 án d. e. 11 órakor önkéntes árverésen elad Sárkány u. 8 sz. házánál Dobó telep Szállás n. 1 sz. ház 8 különálló pertával, szőlővel beültetve azon­nali átvétellel kiadó vagy eladó Asác szőlőkaró és abácölfa nagy mennyiségben kapható Horváth B. Sándor Keczel, II. kér. 207 sz. a Felsőrekettyei atban Berky Antal szomszédságában levő 8 hold szőlő, melynek fele szántó egészben v»gy felerésze Bürgősen eladó. Tudakozódni Khmet Sándor u. 15 A legszebb újévi szórakozást nyújtja a Sakkjátékos csodafilm meg* tekintése Ügyes, jó családból való leányt keresek orvosi rendelőmbe. Jelent­kezés Monszpart főorvos házában. Ózom foppép. őzöm szájvíz fontos kellékei a fog ée száj ápolásiak Megakadá­lyozza a fogak romlását, megszünteti a kel­lemetlen száj bűzt, fogai ragyogó fehérek lesznek tóle Kapható Ráez János gyógyszer­tárában Kossuth n. 1. (Takarék épület) Gyári msgáojáró Máv 6 os eséplő- garoitors, végig golyós, 4 éves, egy- hsrmadréesbeo eladó Eötvös u. 19 sz. alatt Miklós Illés István Szegedi ntban Kan István-féle birtokon január 7-én d e. 9 órakor nagyobb mennyiségű fát önkéntes próbaárverésen elad Schneider Gynla Korona u. 3 sz. házánál vágott és hasáb tűzifa, koksz és porosz szén és esöves tengeri eladó Alsófehértón özv. Orbán Imréné mellett 5 bold príma szántóföld eladó. Tudakozódhatni s tulajdonossal, FelBŐ- nádor n. 11 sz. alatt Dr. Molnár Kálmán jókarban levő teljesen üzembiztos Ford autóját elő­nyős feltételek mellett eladja Sánta Imre Felsőkisteleken Arvai- féle haszonbérelt tanyájából 80 hold járást legelőnek haszonbérbe kiad. Tudakozódni a helyszínén Fehér János szigeti esőszházon felüli veteményes földjeit és felső- rekettyéi útban levő földjeit eladja. Tudakozódni sóstói lakásán Kender, len, pamut, zsák, rongy­pokróc sib szövést elvállalok. Pok­rócnak rongyot is veszek. VI. Huszár u. 7 sz. Vadkerti ut 11 sz. alatt jó fejős tehén eladó Akáe tűzifa 3 P 60 fillér méter- mázsája Adler Ignác fakereskedőnél A színtársulat tagjai részére bnto« rozott szobákat keresnek. Gimeket e lap kiadóhivataléba (Városháza) kérnek özv. Paprika Imréné téglagyáron kívül Kiss József szomszédságában 1 I kát. hold szőlőjét lakóházzal eladja. | Tudakozódni a helyszínén „IRIS“, „IRIS“ „IRIS“ Orém, are vis (szappan, ponder) használata eltüntet azup- lit, «éjféltét, mitteeeert e minden máé aru- tlcztátalanságot, az areot, a bőrt alabástrom fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készít­mények eredeti valódiságukba! beszerezhetők csakis Makay „Kígyó“ uj patikájában a Kossuth- uteán gimnáziummal szemben a vaa- (utl állomástól bejivet. „Irle“ Kölnivíz és Párfüm különlegeseégek I Elsőrendű Bay Ram 6e bajszesz korpásodé» ée hajhullás ellen. Nem okoz Önnek gon­dot lakodalmi vagy név­napi ajándék, ha megtekinti dúsan felszerelt raktárom, hol mindennemű porcel­án, üveg, edény, gyönyörű petróleum légéi lámpák, villanyéra} ök és ampolaák. valamint az összes vasárak, asztali tűzhelyek 15 P-töl, tiszta sárgarézzel készült oseaipée tűzhe­lyek (asm gyári tűzhely) gyermek kooalk i5 P-től. Azonkívül az összes fűszer félék, u. m kocka cukor 1*24 P, kristály cukor 1*20 P, finom Japán rizs 76 fill. Kapható Ltngermann József üzletében városi mázsa­házzal szemben. Minden vevő, ki egy dobos pótkávét vásárol INGYEN kap egy alpakka kávéskanalat Egy köszörükő eladó Kálvin«tér 2. hol bognárnak való fát megvételre keresnek Bálvány n. 4/a sz. alatt bútorozott szoba kiadó R A DIÓ készítését, javítását, telep • készítést, javítást és töltést leg« olcsóbban eszközöl PAPRIKA IMRE Hajnal«!!. 22 Egy szoba, konyha, kamrából áilö lakást keres Bédi Sándor borbóly. Egy kis Meidinger kályha olcsón eladó Szövetség-tér 3 sz. alatt Hnnyadi-n. 2 sí. alatt száraz vá­gott akác és puhafa olcBÓn kapható. Veszek Felsőkisteleken 15—20 hold szántónak alkalmas homokföldet. Rajta levő ház nem okvetlenül szük­séges. Cim a kiadóhivatalban Francia mézkocsonya kirepedezett kifújt érdss kezet egy éjszaka bársony ólmává teszi Kapható Rácz János gyógyszertáriban Kossuth n. 1. (Tsrék épület) Özv. dr. Babó Mihálynó kalapári tanyajáo száraz akácölfa ölszámra, akáczfatuskó, akácfarőzse, gyümölcs» fa és buv.aszalma eladó. Tudakozód­hatni Kossuth u. 26 sz. házánál, hol akácfatuskó kapható. Simon Sándor rekettyéi tanyáján a müut mellett lábon álló nyárfát és akácfát január 3-án, esütőrtőkőo d. e. önkéntes árverésen elad Eladom fehértói nádasomat idei terméssel. A bal ászház közelében 555 n. öl. Évi termése 160—200 kéve. Székely László, Bsbó városgazdáné házában Jövő vasárnap szezonzáró műsorunk Zoro és Hum filmje Erő és szépség Szőlőbe szak Hiányost keres Felső­kisteleken s volt Vályi«féle birtokra Kóezán Rezsónó Bármelyik gyógyszertárban elké­szítik a Betegsegélyzö pénztár, a vasúti betegsegélyzö az országos betegápolási alap, a Lelenc receptjeit. A kiskunhalasi gyógyszerészek. Mosást válalok darabszámra eset­leg házakhoz is elmegyek. Lakás Fö u. 12 sz.

Next

/
Thumbnails
Contents