Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-01-02 / 1. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője januáS KÖZVÉLEMÉNY Azujévimesokatigérően.gyer* mekenergiák feszülésével újra elibénk toppant. És izmos az erőtől és erős a hittől, a mi hi­tünktől, amelyet megrokkant aty* jától, az Ó évtől megvont a bizalmunk és amelyet a csalódott ember újjáéledő reményével most neki előlegezünk: az újnak, a frissnek, az ismeretlennek örök törvények témája szerint. Vajha ez a hit, mellyel indulásra len­dítjük, útjára indítjuk az Újévet, 365 napokon át egyforma inten­zitással cgne-lobogna és tetté, munkává, fajunk és nemzetünk javává változna ? Talán a magyar hit, a mi nagy hitünk betelje­sedését méhében hordozza és megszüli nekünk az Újév ? Úgy legyen ... úgy legyen ! * Az ország még mindig a trianoni kereszt súlya alatt görnyed. Tiz év óta tart már ez az agónia, ez a végnélküli, nem szűnő haldoklás. De tiz év sem volt elég idő ahhoz, hogy rablófajok és zsarnok népek kigyógyuljanak a morál insani- tiből, amely szinvakká tette őket az erkölcs és erkölcstelenség, az igazság és a hazugság meg* ítélése körül. Pedig az igazság egyre hallhatóbban, egyre dübör* gőbb léptekkel közeleg és jaj lesz nekik, ha újból átveszi megrabolt uralmát a földön. Újév, talán te elhozod végre a magyar feltámadást? * A megye szerves része az or­szágnak. Beteg a test, beteg a testrész is. Mi, akik hivatásunk' nál fogva állandóan a pulzusán tartjuk a kezünket, akik közelről szemléljük tengernyi panaszát, baját a megyének, a városok megfeneklését, községek alakulá* sát a fejlődés kátyus utjain, mi megértjük a panaszos hangokat és szócsövévé is válunk azoknak, de megértjük az orvosok tehe­tetlenségét is, ha minden igyek- vésük dacára sem segíthetnek egyes bajokon, mert kivülállanak hatalmuk és képességük körén s mert eredetük végeredményben Triánonra vezethető vissza. Talán az Újév? Talán az 1929 esztendő széttöri és leveri nemzetünk testéről a trianoni keresztet ? —«w—a Az irredenta politikai irodalom kiváló újdonsága Mesterházi/ Ambrus a kitűnő és ísmertnevü újságíró „Rabok va* gyünk mostanáig“ c. könyve, amelyről a budapesti és a vidéki magyar sajtó a legnagyobb elis* méréssel emlékezett meg. A könyv nemcsak irodalom, hanem súlyos politikai megállapítások forrás* munkája, a kisebbségi kérdés bo* nyolult útvesztőjében. A könyv az ország valamennyi vasúti hírlapáru* sító pavilonjában, Halason pedig Hurth A. Ferenc és Pressburger* féle könyvkereskedésben és kiadó* hivatalunkban kapható. Ismeretes, hogy a bugaci vasútnak Halasig való kiépítését tervbe vették. Erről a vármegye alispánja az ér­dekelt városokat és községeket a kö­vetkező leiratban értesítette. „Utalással 1671—1928 sz. rende« letemre tudomásul közlöm, hogy a kereskedelemügyi miniszter ur f. évi 120.949 sz. alatt Kecskemét város törvényhatósági bizottságának 1928 évi október hó 87-ón tartott köz gyűléséből 40.073—341. sz. a. kelt felterjesztésében előadott kérelemre a Kecskemét—kiskunmajsai vonalból kiágazólag egyrészt Bócsa és Prónayfalva köz­ségek érintésével Kiskunha­las városig, másrészt Lu» dastó környékének érintésé« vei Kiskörösig vezetendő keskeny nyomtávú gőz- és esetleg motorosüzemű, ön» álló üzletszerelésben tartandó közforgalmú gazdasági va­sútvonalakra, továbbá az uióbbi vonalból Páhi ál­lomásnál kiágazó Soltvadkertig veze- zetendő szárnyvonalra sz 1911 évi május hó 9-én 25.280 K. M illetve 2914. évi junius hó 30-án 47 301. K. M. ss. alatt kelt rendeletekkel kiadott és legutóbb az 1928 évi ja­nuár hó 2 áa 117 328 K. M. sz. a. kelt rendelettel meghoszabbitott elő­munkálati engedély érvényét a lejá­rattól számítandó további egy év tar­mára meghosszabbította.“ Jelmezes teaestólyt n- dez a MAUSz január 5-n Mindenkor kedves, esaládias o- - kott lenni a Magyar Asszonyok Ni- zeti Szőve Bégének teaestélye szz | azon megjelenők mindig nagyonól érzik ott magukat, ha lehet — Un még kedvesebbnek, hangulata: abhk Ígérkezik a január 5>én, szombaton este a Polgári Olsasókör ^ helyiségében rendezendő jel« ^ mezes teaestély, melyre a MaNSz tagjait, azok q- dégeit s az egyesület barátait szi- sen látja Beleptidij a teajeggyel e- gyütt 2 pengő. Jelmez nem kútele. n> Kezdete délután 6 éra a : ■ . =====1.==— i. —u=a= te ORSZÁG—VILA1 XI. Pius pápa arcképével pos» bélyeget adnak ki a spanyolok, t a lesz az első alkalom, hogy az égé világ postahivatalai olyan bélyege kel ellátott leveleket kezelhetne amelyeknek rajza a pápát ábrázolj t — Nemzetközi épitész kongresszt 0j lesz 1930*ban Budapesten. — Szé, T gázmérgezésben meghalt Makón Me ezer Géza 22 éves szegedi honve p önkéntes. — Felakasztotta mag. Sopronban Tritz Ferenc 79 éve magánzó, volt kereskedő. — fi osztrák kerékpáripar 1927. els felében 20300 kerékpárt szállító külföldre, ebből 11434 darabot Mt j gyarországra. A kerékpáripar é' termelését 100 000 darabra becsüli! — összeütközött a temesvári é CQ bukaresti gyorsvonat Patyesti szőrt ^ nyi községnél. Az összeütközésne ^ egy halálos áldozata és több sebt sültje van. — 40 ezer milliomos t ' ma Amerikában. — Holttestet talá ■ tak a járókelők Biharnagybajomba i az országúton, mely Somogyi Sán dórral azonos, aki egyik falubei kocsmában mulatott ahol négy em berrel összeveszett. Alapos a gyanú hogy ez a négy ember verte agyon | A halasi kereskedők közműin (, szakosztályának megállapodása ' A súlyos gazdasági viszonyok nyomás alatt, gyárosaink és nagykereskedőink . nekünk nyújtott hitelt egy meglehetősei rövid időben állapították meg és enne) W betartására bennünket kényszerítenek. — Hogy üzletünk további vezetésében fenn akadás ne álljon elő, kénytelenek voltunl egy közös és reánk nézve szigorúan kö telező megállapodást létesíteni, — tísz L telt vevőközönségünk érdekeit a legmesz f szebbmenően figyelembe véve — amel; megállapodás értelmében az összes > hónapnál régebbi tartozások 15 napot belüli feltétlen rendezését kérjük. - Szolgálatainkat továbbra is készséggel fe* ajánljuk, kiváló tisztelettel: Beck József Bergl Albert és Fia Bergt Mór és Társa Gzunterstein Lajos Gzunterstein Vilmos Ingusz Dániel Práger Lipót Fia Kálmán Dezső Roheim József Seidner Sándor Schön Samu cégek Hirdessen a „Helyi Értesitő“-ben! A Protestáns Nőszövetség karácsonyfa ünnepélye A Protestáns Nőszövetség decem* bér 28»án, vasárnap délután tartotta szokásos évi karácsonyfa ünnepélyét a vasárnapi bibliai iskolás gy8rme* kék számára a gimnázium tornater­mében. De a kedves karácsonyi ün­nepélyek gazdag sorozatából is mesz- szire kiemelkedett ez az ünnepély mind impozáns külső méreteinél fogva, mind a karácsonyi hangulat belső intenzitását tekintve. Körülbe­lül 500 elemi iskolás gyermek he­lyezkedett el példás rendben és ün­nepi hangulatban a hatalmas terem első részében, mig a szülők és ér­deklődők nagy serege ezúttal meg­elégedett a hátsó részek álló helyei­vel. A hatalmas, díszes karácsonyfa körül asztalokon elhelyezett ajándé* kok várták kis gazdáikat. Előbb azon­ban lefolyt a gazdag és változatos müsoru ünnepély, mely miod a gyer­mekek, mind a felnőttek leikét bol­dog karácsonyi áhítatban ringatta. Az ünnepély szavalatokból, ének­számokból, egy páros jelenetből és „Juliska álmodik“ című gyermek­színdarab előadásából állott, mely alatt a hálás gyermekközönség hol kacagott, hol könnyezett. A kará* csony jelentőségét Szabó Zsigmond lelkész méltatta a gyermekek előtt. A két szólamu énekeket és színdara­bot Fröhlich Lajos tanító, a páros jelenetet Pethő Kornélia tanítónő ta­nította be. „Ezután kigyult a kará­csonyfa 3 a gyermekek meghatóan énekeitek és imádkoztak. Majd kö* vetkezett az ajándékok kiosztása. Minden jelenlevő gyermek kapott egy csomag nyalánkságot, továbbá a szegény sorsú növendékek közül számosán részesültek a nőszövetség értékes és hasznos ruhasegélyében. A rendkívüli á dozatáószsóget és gondos előkészítést igénylő ünnepély terhét a nőszövetség asszonyai és leányai végezték a karácsony leiké­től ihletett szeretettel. Az ajándéko­kat a nőszöveísőg elnöke, dr. Thu- rőczy Dezsöné osztotta ki s ugyan* csak öt, segítőtársaival együtt illeti a köszönet és elismerés a gyermekek­nek okozott karácsonyi örömért. 1928-ban 14000 leventeesemény történt az országban Több, mint ezer leventeegyesület 500.000 leventét egyesit magában Az Országos Testnevelési Tanács harmadik szakbizottságának hatáskö­rébe tartozó országoa levente intéz­mény 1928 ban is hatalmas fejlődést mutatott fel. Nemcsak a taglétszám megnövekedése, hanem sportbeli és szellemi működésének egyre szélesebb j körre való kiterjesztése is uj határ- j kövek felé vezette a levente intézményt. í Ha figyelembe vesszük, hogy ma már félmilliónyi tényleg működő levente űzi a sport* nak minden fajtájú kul­tuszát, hogy félmillió magyar fin képezi magát szellemi téren is, úgy a leg­nagyobb elismerés hangján kell meg­emlékeznünk azokról, akik ezen ideális eélo és hiv&Usu intézmény vezetését irányítják A levente egyesültek 14 000 levente eseményt produkáltak ebbeu az évben. Sok sok ezerre rúg I Meghívó A pirtói ifjúság január 6*ín, este 7 órai kezdettel műsoros estélyt ren­dez a pirtói Gazdakörben. Előadásra kerül „Pspa vizsgázik“ és „Kunyhó ! előtt“ e. 1 Mv. bohózat, kiegészítve ‘ többféle mnsanszámokkal. Utána tánc* : mulatság, melyre úgy az ifjúságot, ; mint k. szüleit szeretettel meghívja a j rendezőség. Belépődíj személyenként 1 20 P. Jó italokról, ételekről, teáról és zenéről gondoskodva lesz. azoknak a versenyeknek száma, melye­ken .összemérték erejüket a levente ifjak és többeser esetben hallattak magukról tudományos, ismeretterjesztő és műkedvelői előadások kapcsán is. Hisszük, hogy a- 1929 esztendő j még közelebb viaai derék leventéinket : azokba# a célokhoz, amelyeket maguk í elé tűztek. '_________________________________ AlispáBi leirat a bugaci vasútnak: Halasig való kiópitóse engedett meghosszalMól

Next

/
Thumbnails
Contents