Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-01-03 / 1. szám

január 3. Kiskun-Halas Helyi Értesítője „Nebántsa a mamámat!..“ (Févárosi munkatársunktól.) Verekedés, lárma hallatszik az éjszakában. Közönség is verődik össze hamarjában: a korcsma félig ittas, mulatozásaikban félig megza­vart vendégei. A verekedés ebben az utcában mindennapi. A férfi kiverte feleségét az utcára. Ott van már a házban az uj asszony, a kívánatos, aki miatt pusztulnia kell a réginek, a megunt- nak, a megöregedettnek. Hajszolja az asszonyt a férfi, aki behatolt a lakásba és nagy patáliát csapott. Majd kést fogott, hogy leszúrja vele győztes vetélytársát. De ketten együtt legyőzték és kiverték a lakás­ból, a házból. A férfi most kergeti я az utca kövezetén. A kőrülállók némán nézik a szo­morú jelenetet; fejükből oszlik a mámor. Ekkor éles, fájdalmas gyermeksi­koly hallatszik ; — Jaj Istenem, ne bántsa a mamámat ! Mezítláb, egy szál ingecskében szalad utánuk a gyermek. — az utca népén borzongás fut végig; a gyermek rimánkodik, letérdel apja előtt. Az ijedtségnek, a gyermeki szeretetnek, a halálos megdöbbenés­nek minden skálája ott reszket hang­jában, ahogy újból és újból kiáltja : — Ne bántsa a mamát! Jönnek a rendőrök; a verekedő párt beviszik az őrszobába. A nagy kavarodásban a kicsit ott feledték. Az utcán áll a kisleányka, tehetetlenül, tanácstalanul. Szivecs- kéje még oly ijedten piheg, mint a halálrarémült madárkáé; kicsiny agyában még él a rémes látvány. Még nem érti tisztán mi történt, hogy egyedül van, elhagyatva. De hozzálép a gázlámpa mellöl egy kifestett areu, cifra leány. Becézgeti, dédelgeti. Oly édesen szól hozzá, mint egy anya: — Szegény kis virágom ! Hát té­ged itt hagytak ! Szegénykém ! Gyere be. Kint megfázol. Megfogja a kezét. Vezeti. Csenget. Kinyitják a kaput. Beviszi a kis leányt a szobába. Odabent lefekteti. Saját ágyába. Leül melléje. Alomba dajkálja. Es a gyermek ? . . . Édesen el­alszik. Vájjon mit álmodik az utcai leány ágyában ? . . . T. B. a divat minden színben kapható Selyem fényű valódi francia kabátbélések nagy választékban!! SchSnSaon rőfös és divatáru üzletében hírek A Bűnbánó A női lélek mélysége, érzésének melegsége s hangulatának csapongó változása kiszámíthatatlan. Oiyan, mint a hegedű húr; a játszani tudó a legszebb dallamokat csalhatja ki belőle. Legközelebbi regényünk, amely a Bűnbánó címen csak a szerdai számban jelenik meg, a női érzés és szenvedély tükörképét adja. Az igazi, mély szerelem kapcsolódik a bonyolult történetbe, amely elénk tárja a cári Oroszország megannyi nyomorúságát, bűnét. Látjuk a mos­tani komrnun rokonfaját a nihilis - must, amely áleszmék ürügye alatt mint a polyp ragadja magához az áldozatokat s használja fel aljas céljaira, a lelket megrázó, az ide­geket feszülésbe hozó események kapcsolódnak a bájos szerelem köré s a megoldás teljesen érvényt sze­rez a költői igazságszolgáltatásnak. A Helyi Értesítő regénysorozatában kiválik a Bűnbánó cimü stílusának egyszerű és megkapó magyarossága által. A munka érdeme ezúttal is Figyelő munkatársunkké, akinek avatott tolla vagy másfél évtized óta kedvelt és becsült olvasóink előtt. — Naptár: jan. I, szerda, Benjá- miß, j&D# 4 csütörtök, Leona, jan. 6 péntek, Simon. # — A Horthy akczló eredménye. A szombati kőagyülósen & h. polgár mester kijelentette, hogy a Horhy- akczióval kapcsolatos insógakczióra eddig körülbelül 700 méter mázsa gabona és másfél millió korona folyt be. — Emléknap A 80-as honvéd- bsjtársaky— mint velünk köilik — jen. 19 én Budapesten a Barancze Tupo- rouczi csata emlékét ünnepelik meg. A rósztvenni szándékozok a népgou- dozói hivatalnál a városházán jelent­kezhetnek. Diszebéd 500 K, esti ban­két 600 K, A legénység élelmezési diját a jelentkezők számának arányá­ban állapítják meg. — Eljeiyzóa. Maján Ilust, Maján György leányát eljegyezte Camerle Raymund m. kir. csendórszázado3. — Felemelték a vágóhídi és hue- szamls dijakat A szombati közgyű­lés a husszemle dijakat szarvasmar­hánál 100 K., növendékmarhánál és kis malacnál 80 K., juh és bárány­nál 20 K, sertésnél 200 K, a vágó­hídi dijakat pedig szarvasmarhánál 2 klg, növendékmarhánál 1 klg, juh és báránynál ‘/* klg hús mindenkori napi árában állapította meg jan. 1-től kezdve. — Petőfi ünnepély Prónayfalván. Prónayfalva képviselőtestülete múlt hó december 26-án tartotta meg díszközgyűlés keretében Petőfi 100 éves születésének évfordulóját. Lázár Mihály elnöki megnyitója után az ünnepély a „Himnusz*-szál kezdő­dött. Czimer Ferenc rk. plébános gyönyörű, az igazi hazafiasságtól izzó beszédben ismertette Petőfit. Ezt követte Nagy Dénes rb. tanító által vezetett énekkar által előadott „Honfi dal“, majd Diskay László elszavalta a „Ledőlt szobor* c. költeményt, ezt egy énekszám kö­vette. Sánta Strausz Mihály elő­adást tartott „Petőfi hatásáról a 48-as átalakulásra“. Krupincza Péter elszavalla „Pató Pál ür‘, azu­tán az énekkar elénekelte a „Magyar nemzet" c. dalt, Mihály Károly а „XIX. század költői­hez" c. költeményt. A „Szózat“ éneklésével befejeződött a gyűlés. A gyűlés után táncmulatság volt a Petőfi szobor javára, mélynek tiszta jöve­delme 24000 kor. volt. — Petőfi ünnepély a Kereike- delml Ceamokben. Petőfi emlékestélyt rendezett Szilveszter estén a halasi Kereskedelmi Csarnok, amely min­den tekintetben fényesen sikerült A Csarnok helyiségét nagyszámú közönség töltötte* meg, úgy hogy a teremben alig lehetett mozogni. Pe­tőfiről az emlékbeszédet S»&lai Ká­roly főgimn. tanár mondotta, szép beszédben méltatva Petőfit, mint lírikust és mint politikust és kijelölte a helyet, melyet Petőfi el­foglal a világirodalomban. A nagy­hatású beszéd után Kun Benő a kereskedői világ hazafiságáról be­szélt, akik dolgoznak s ha kell, meg­halnak a hazáért. Indítványozta, hogy a Kereskedelmi Csarnok Petőfi emlékének méltó megünneplésére Petőfi-alapitványt tegyen, melyen egy Petőfi képet, majd a könyvtár részére Petőfi müveit szerezzék meg. A fennmaradó összeget a főgimná­ziumnak alapítványként adják át. A nyomban megindított gyűjtés 20 ezer koronát eredményezett, Ezután Ernszt Rezső elszavalta Petőfi „Egy gondolat bánt engemet* e. versét, mire a szép ünnepély a Himnusz eléneklésével véget ért. Az ünnep után társas vacsora volt, majd tánc, amely a legjobb kedvben és han­gulatban a hajnali órákig tartott. — Eljegyzés, Tulit Vilmát el­jegyezte Szekeres István Szegedről. — A költségvetés közszemlén. A város köz és egyéb pénztárainak 1923 évi költségvetése elkészült, azt a városi tanács 15 napi közszemlére kitenni rendelte s az a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthető a városi számvevőségnél s az észre­vételek ott beadhatók. — A vágyó nváltságbuza ára. A pénzügyminiszter rendelete szerint januárra a vagyonváltságbuza 10000 korona, a vámőrlés után beszolgál­tatott termény térítési ára: rozs 6800, arpa 6700, tengeri 6000, zab 6500, köles 8500, tatárka 10500 és ocsu 500 korona. — Ha beverő pénzét jól akarja elhelyezni, vigye el a Hangyába, hol 8 százalékos kamatot fizetnek pénze után. A mikor szüksége van pénzre, minden felmondás nélkül, azonnal visszakapja. Csak tagjaitól fogad el betétet a Szövetkezet. — A belügyminiszter a következő rendeletet küldte Halas városnak is: Különféle csábításokkal a magyar polgárokat Hollandia déli részebe csalják Rotterdami konzulátusunk ér­tesítése szerint az újonnan bevándorló egyének Hollandiában az ottani je­lenlegi kedvezőtlen gazdasági és mun­kásviszonyok miatt el nem helyez­kedhetnek. A hollandiai magyar se- gélyegylet bár honosaink érdekében mindent elkövet, hosszú ideig még sem birja a pénz nélkül átutazó ma­gyarok segélyezését. Gyakran meg­történik, . hogy a segéllyel ellátott magyar állampolgárok nem hiszik el a jóindulatú utasításokat, tovább csa varognak az országban в lelketlen gyarmatosok kezei közé kerülnek, kik azután őket különböző oly helyekre szállítják, hol csaknem teljesen el­pusztulnak, emiatt az oda való ki­utazás céltalan, sót káros.“ — Aki log alább 1 darab 1000 koronás jubileumi üzletrészt jegyez, annak neve a „Hangya“ jubileumi évkönyvében és a szövetkezet helyi­ségében kifüggesztett emléktáblán fog megörökittetni. — Köszönet. Szilveszter estélyén a Polgári Olvasókörben a gazda it- juság által rendezett táncmulatság minden tekintetben jól sikerült. Fi­atalság hajnalig jól mulatott. A felül- fizetésekért is ezúton mond hálás köszönetét a rendezőség." — Arany és szüstbeviltás Buda­pest Tármegye-utcz 7. Hivatalos órák l-í-ig. — Gyilkosság Félegyházán. Kis­kunfélegyházán Karácsony első nap­ján Retkes János korcsmái mula­tozás után agyonszurta ifj. Fábrik István 19 éves félegyházai lakost. A gyilkost elfogták. — Karácsony­kor Rádi József félegyházai föld- mives 1726. sz. tanyáján engedély nélkül bálát tartottak. A bál alkal­mával Fazekas Vince 17 éves bu- gacmonostori lakos éjfél tájban le­feküdt a tanya előtti térre, ahol Darányi László egy darab fával agyonütötte. — Hivatalos földárak. A foldmi- volésügyi minisztérium a gazdasági tudósítókat a körzetükben levő föld­árak bejelentésére utasította. Ezek alapján készítik el a hivatalos föld­árakat, amelyet a birtokrendező bi­zottságnak is átadnak. — Könyvviteli előadás. A Keres­kedelmi Csarnokban minden szombat este könyvviteli előadást tartanak. — Vásárok. Az országos vásár Kisteleken január 6-án és 7-én, Kis­kunfélegyházán 13 án és 14-én lesz megtartva. — UJ doktor. Rupnik Jánost a Budapesti Tudomány Egyetemen or­vossá avatták. — Egy kis tstatisztika. Az újév közeledtével a statisztikusok is mun­kába léptek. Egy elszánt statisztikus kiszámított#, hogy percenként 62 ember hal meg, mert szerinte az egész földön egy év alatt 33 millió ember hal meg, ebből egy napra 91.543, egy órára 3736, így egy percre 62 ember esik. Szerinte az emberi kor átlaga 38 év. A szülöttek negyedrésze 7 éves, fele 17 éves kora előtt elhal, 60 évet csak minden századik ember tölti be. Nálunk a rossz táplálkozás és a túlsók korcs- mázás miatt még ijesztőbb a halá­lozási statisztika száma. — Sziriusz Bester Jóslata az uj esztendő első három hónapjára. Sziriusz néven ismert időjós, szerint a jövő esztendő rendkívüli eszten­dőnek ígérkezik, amilyenben évtize­dek óta nem volt részünk. Januárra — amint jósolja—túlnyomóan borús, ködös, esős idő Ígérkezik, február­ban hidegebbre fordul, hó, eső és köd váltakozik. Március első felében gyönyörű enyhe napok Ígérkeznek, a második felébe esős, hűvös, sze­les időkben lesz részünk. A téli hónapokban kisebb és nagyobb föld­rengések lesznek észlelhetők ha­zánkban és Európa más részein. — Közgyűlés. A kisgazda és föld­műves párt f. bó 7-ón vasárnap d. e. 11 órakor tartja évi rendes közgyűlé­sét a kör nagytermében. — A tdborzó iveket kérjük még e hét folyamán, legkésőbb január 7 én irodánkban beadni A jubileumi üz­letrészek értéke is ezen időben fize tendő. Hangya Szövetkezet. I Legolcsóbb bevásárlási forrás [ Férfi gyapjúszövetek, női télikabát szövetek minden színben, úgyszintén női ruha szövetek, selyem kendők, barchetok, nagy télikendők, logjobb minőségű mosóáruk, schífon, vászon, festő kanavász, valamint úri és nói szabókellékek legolcsóbb bevásárlási forrása SEIDNER SANDORdiS.ÍL Kiskunhalason, Piac tér, (Weisz-féle emeletes házban)

Next

/
Thumbnails
Contents