Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-01-03 / 1. szám

2 Kiskun-Halas Helyi Értesítője január 3 Szilveszter... Zénó mindenütt. Vig örömün­nep hangja süvít bele az éjsza­kába. Malatnak, szórakoznak az emberek. Feledni akarják az el­múlt esztendő minden baját, bá­natát. Temetik az 1922 év min­den késervét, sivár örömtelensé- gét. Egy vig kacajba, egy vére­sen tragikus zokogásba akarják belefojtani a múltnak jaját. Kacag a város. De hadjuk a korongos voná­sokat és szóljunk a sok-sok vi­gasságról, a mostani. Szilveszter lefolyásáról. ' Az összes körökben táncmulat­ság vagy társas összejövetel. Az egész város egy összetartó tár­saság, mely örül, vigad, jól akarva kezdeni az uj esztendőt. De menjünk sorba. Az Úri Kaszinóban, a Polgári Olvasókörben, a Kereskedelmi Csarnok helyiségében, az Ipar- testületben vígan huzza a cigány. Táncoló párok. Ez a kép egész hajnalig. Mindenütt vigasság. Hisszük, reméljük, hogy igy lesz ez mindigaz 1923 esztendőben... A blokkrendszer A blekköny veket megkapta Halas Megírtuk egyik legutóbbi számunk­ban, hogy a forgalmi adónál Hala­son is életbeléptetik a blokkrendszert. A halasi hatóság a blokkrendszer életbeléptetéséről már hetekkel ez­előtt értesítést kapott. Most a blokk- könyveket is megküldték a városnak. A szőlő lagjomltságának befizetési határidejét meghosszabbították A pénzügyminiszter rendeletet ^dott ki, amely szerint az a szőlő- birtokos, akinek szőlőbirtoka után törv.ény szerint fizetendő vagyon- Hltsága nem halad meg százezer ‘koronát, ezt 1923. március 31ig a törvény szerint járó vagyonváltság összegének nyolcvan százalékával fizetheti. Ugyanez az intézkedés vonatkozik a szőlőbirtokok gazdasági felszerelésére is. A kedvezményes fizetés határidejét &z erdőbirtok, valamint az- erdő- birtokok gazdasági felszerelése után járó vagyonváltságra vonatkozóan — tekintet nélkül a váitságösszeg nagyságára — a miniszter 1923 március végéig meghosszabbítja. Ennélfogva az az erdőbirtokos, aki­nek vagyonválísága az erdőbirtok és az erdőbirtok gazdasági, felszerelése után küiön-külön százezer koronát nem halad meg, fizetési kötelezett­ségének teljesen eleget tesz, ha az emlitatt határidőig a vagyonváltság nyolcvan százalékát befizeti. Az az erdőbirtokos, akinek vagyonváltsága százezer koronánál több, huszonöt­százalékos váltságpótlék fizetésére nem kötelezhető, ha a vagyonvált­ság teljes összegét március 3l-éig megfizeti. We i s z Sarolta kézimunka előny omdája Honvéd-n. 2. Hímző, kötő és horgoló pamutok, cérna, valamint gyapjufonál nagy választókban ju­tányosán kapható Kis bérletekben Megint elodázták Fehértó 1 földnélkülieket jut A fehértói gazdaság ügye ugy- látszik még sokáig fogja foglalkoz­tatni a közgyűlést. A szombati köz­gyűlés Fehértóra nézve meglepetés­sel szolgált, amennyiben a képviselő­testület nem fogadta el a tanács javaslatát és a gazdaságnak kis bérletekben való bérbeadása mellett döntött. adják ki Fehértót )érbeadását — Elsősorban a .tátják a bérlethez javaslatát tartja elfogadhatónak és ha a közgyűlés a kis bérletek mel­lett dönt, akkor a bérlethez első­sorban a földnélkülieket juttassák, mert ha szociális érdeket akarnak szolgálni, elsősorban azokat kell földhöz juttatni. Végül is a h, polgármester elren­delte a névszerinti szavazást. 25-en A gyűlésről tudósítónk ezt írja : Dr. Gusztos Károly előadó elő­terjesztette a kiküldött bizottság javaslatát, hogy a város 400 holdas gazdaságát az erdő kivételével egész­ben adja bérbe, mig a kis emberek érdekét is megvédendő 78 holdat a bérbevevő a város által kijelölt föld­munkásoknak harmadából köteles kiadni. A városi tanács javaslata is igy szólt. Megindult a vita. Egyed Izsák Sándor a gazdaságnak kis parcel­lákban való bérbeadása mellett szól, Széli Sándor is azt tartja helyesnek. Dr. Züáh Benő fontos érveket csoportosít amellett: a köz érdeke, hogy a gazdaságot egészben adják haszonbérbe. Torok István is az egészben való bérbeadás mellett szól. Dr. Babó Imre a tanács a tanács, 31-en pedig a tanács javaslata ellen szaveztak és a kép­viselőtestület 6 szótöbbséggel ki­mondta, hogy a fehértói gazdaságot kis bérletekben adja haszon­bérbe. A szavazás eredményét meglehe­tős hangos zaj és vitatkozás követte. Dr Babó Imre indítványozta, a bér­leti feltételekbe vegyék be azt, hogy a bérletet elsősorban íöldnélküli egyének kapják és a képviselőtestület egy tagja sem kaphat haszon­bérletet. A közgyűlés határozata, amennyi­ben a kis bérletek mellett döntött, a bérbeadást megint elodázta, mert uj bérleti feltételeket kell meg­állapítani és azt a közgyűlés elé vinni. % ЛГ - А Ж MilKó Jánoshalmái Jánoshalma község lakosságát kü­lönös esemény tartja izgalomban. Jánoshalma egyik leggazdagabb egyé­nét, Milkó Károly malomtulajdonost megakarták gyilkolni és csak a vé­letlennek köszönhető, hogy a banditák terve nem sikerült. Milkón kívül még több jánoshalmai polgárt elakartak tenni láb alól. A vizsgálat folyik, de már megállapítható, hogy a bandi­tákat bűnös szándékukban rablási vágy vezette. Tudósitónk a következőket írja: Jánoshalmán a napokban megje­lent két gyanús férfi és késő este követték lakásáig Milkó malomtulaj­donost. Egyikük Milkót megakarta támadni, de a másik intésére szán­dékától elállt. Milkó lakására bement és lefeküdt. Körülbelül egy óra múlva lakásán zörgettek. Rémülten kérdezték, ki az ? Rendőrség, — volt a felelet. Milkóék kinyitották az ajtót és a rendőrség emberei elmondták, hogy az imént fogtak el két gyanús embert, akik másnapra к gyilkolni malomtulajdonost tervezték Milkóék meggyilkolását, még pedig egy bajai tizenkét tagból álló banda határozat«képen. Ter­mészetes, Milkóék megrémülve hal­lották, hogy a véletlenen műit, hogy majdnem bűnténynek lettek áldozatai. A bűntényre úgy jöttek rá, hogy az utcán Yémyomokat láttak s ebből kifolyólag a rendőrség vizsgálatot indított. A vérnyomok az ottani vas­munkásokhoz vezettek. A rendőrség behatolt a lakásba és ott nagyobb társaságot talált, köztük a két gya­nús egyént is. A bandánál egy lisztát találtak, amelyen több jános- halmai egyén neve szerepelt, köztük Milkó malomtulajdonos is, akiket megakartak gyilkolni. A nyomra vezető vérfoltok mint később megállapítást nyert, libától származtak s ime, mily kifürkész­hetetlen a sors, nyomára vezettek egy oly bandának, melynek elfogott két tagja közül az egyik apját, má­sik pedig nagybátyját gyilkolta már meg. 60 milliós költségvetés Elkészült az 1923. évi költségvetés. A fedezetlen hiány 17 millió Az 1923. évi költségvetést most állították össze a városházán. A városi tanács tegnapi, keddi ülésében foglalkozott azzal és a költségvetést elfogadta. A költségvetést 15 napi közszemlére teszik ki, amelynek le­teltével a szakosztály elé kerül és csak azután viszik a közgyűléshez. A költségvetést a képviselőtestület előreláthatóan január vége felé tár­gyalja­Hihetetlen nagy számokat foglal magában a költségvetés Míg 1915- ben a város háztartása nem haladta meg a háromnegyed milliót, ma pedig a gazdasági viszonyok folytán az 1983. évi költségvetés a 60 millió korona körül forog. íme: Kiadás: 59 millió 65 ezer 798 K, bevétel: 41 millió 411 ezer 456 K, fedezetlen hiány: 17 millió 654 ezer 342 K. Természetesen a majdnem 18 millió korona hiányt pőtadóvai kell fedezni. Érdekes lenne tudni, hogy mennyi lesz a pótadó ? A pótadót azonban jelenleg nem lehet meg­állapítani, mert úgy a szükségletnél, mint a fedezetnél 1923. évben je­lentékeny változás fog beállni. 1923 évtől a kormány bizonyos jövedel­meket az 1922. évi 23. törvénycikk alapján a városnak enged át az állam által viselt terheknek a vá­rosra hárítása mellett és igy a költ­ségvetésben úgy a kiadás, mint a bevétel végösszege változást fog szenvedni és igy valószínűleg az év vége felé beterjesztendő pótköltség­vetéssel lesz megállapítható, hogy a pótadó tulajdonképpen mennyi lesz ? — Előfizetési felhivás. Január 1-én uj évnegyed nyílik lapunkra. Tisztelettel kérjük helybeli és vidéki előfizetőinket az előfizetési összeg beküldésére, nehogy a lap küldé­sében fennakadás álljon be. A tömeges városházi távozások a közgyűlésem A szombati közgyűlés A város képviselőtestülete múlt hó 30-án, szombat d. e. 9 órakor rendkívüli közgyűlést tartott. A gyű­lésen elég nagyszámban jelentek meg a képviselők. A gyűlés lefolyásáról ezt Írhatjuk : Kémery Gyula a városi tisztviselők távozásáról Napirend előtt Kémery Gyula azt a kérdést intézte a h. polgármester­hez, hogy mi az oka annak, hogy a városházáról a jobb munkaerők el­mennek és az államnál igyekeznek elhelyezkedni. Most hallja, hogy Lőrinczy adójegyző is ott akarja hagyni a városházát. A h. polgármester válaszában ki­jelenti, hogy a tömeges távozásnak az az oka, hogy az előmenetel az államnál jobb mint a városnál és a távozókat a legutóbbi választásnál mellőzés is érte. Lőrinczy távozá­sáról hivatalosan nincs tudomása. Ezután a tárgysorozat tárgyalá­sára tértek. Petőfi alapítvány és más ügyek A közgyűlés hozzájárult, hogy Petőfi Sándor halhatatlan költőnk emlékét megörökítendő, 50 ezer korona alapítványt tegyenek a fő­gimnáziumnál, amelynek kamata minden évben egy Petőfi pálya­munka jutalmazására forditassék. A gyűlés tudomásul vette, hogy a vármegye jóváhagyta a rendőrbirói állás megszervezését, valamint azt is, hogy a 32 házhelyből a következő­ket juttassák házhelyhez: Dudás János, Takács György, Bé­res András, Paprika István, Császár Ferenc, Kovács B. Imre, Tanács Lajos, Huszti Ferenc, Kovács B. István, Kucora József, Nagy Antal, Hegyi Sándor, Lantos Lajos, Brecska József, Farkas Mihály, Évin Márton és Dohonyi János halasi lakosokat. Tudomásul vették, hogy a szám­vevői hivatal teendőit Kathona Mar­git számtiszt lássa el és a mérnöki hivatalhoz egy uj munkaerőt állít­hassanak be. A polgármester utalványozási jog­körét kiterjesztették, amennyiben saját hatáskörében 50 ezer koronáig utalhat ki összegeket. A mozitól a város meg­akor vállni A mozitól a város megakar válni. A gyűlés tudomásul vette, hogy a moziengedélyről a város lemond Hurth Adolf javára, aki a teremért évi 60 ezer korona bért fizet és csapószékeket állít fel, melyek később a város tulajdonába mennek át. A város a Távirati Iroda előfize­tői sorába 3000 koronával, a szegedi Ferenc József Tudomány Egyetem Barátai Egyesületébe 5000 koroná­val alapító Ságul belépett. A dohánytermelési engedélyek ki­állítási diját holdanként 40 koroná­ban, ha a városházán állítják ki, 60 koronában állapították meg. A gyűlés déli 12 órakor ért véget. Szép, egyenes, friss vágású vastag nyárfa rönköt (szálfát) magas árban vásáról Welsz Sándor fakereskedő Kiskunhalas, Mélykuti-ut 3. Nyomtatványokat mérsékelt árban készít lapnak nyomdája AI Ön vás A1 f»kereake< at 3 Elad kiosiaybei gyűrűk Didó Beck verseaj Kossuti ~ M leszáll; Mindenki i rőfös- kötőtt- és div eieeeen о mig % \

Next

/
Thumbnails
Contents