Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-01-03 / 1. szám

XXIII. évfolyam. 1. szám. Szerda, 1923. január 3. Kiskun-Halas Helyi Ertesitój Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Elöflcetéal ár egy évre: Helyben ... 800 kor. | Vidékre . Egy szám ára 10 korona. 920 kor. Hirdetmények dija: Egy cm. magas »ötösként4 Garmondból 60 korona . . — Petitből 70 korona» Magán hirdetés szavak szerint Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal : Az uj városháza «рИЫЦр! Hágán hirdetések. Szövétdep Halason ! Készít len, kender, gyapjú és pamut fonálból abrosz, szalvéta, törülköző, lepedő, ágy, asztalterítő, zsák, ponyva, rongy és lópokrócot a legkülőnbfélébb min­tákra. Elhelyezve ideiglenesen Bacsó Antal alsószáilási tanyáján, Pest— zimonyi fővonal 90. sz. őrház mellett. Tisztelettel: Bacsó JÓZBef. Brilliánst, arany és esőst tárgya kát, töröttet is magas árban vesz Farkas Kálmán órás, a Gazdasági Bank épületében levő órás üzletében. Dr. Bori Benő a piachoz közel egy bolthelyiséget azonnal kiad. Szappangyökeret, pirositót, borkő - vet, esontot, óeska vasat, rezet legmagasabb árbanveszek Künstler Natkaisziget Mester n. 4. Veszek kiforratlan édes bort. Adám Dezső .Posta u. 5 sv Sérvkötö, irrigator, betegápolási •ikkek, gummi pelenka nagy választékban kapható, Berger Miksa illatszertárában. Eladom házamat üzlettel Fürst Mátyás Arany János-utca 15 sz. Régi levelezéseket magas árban veszek. Gim a kiadóhivatalban. Vágott akác és puha. tűzifa kap­ható Fürst Mátyás üzletében Arany János utca 15 sz. Sajcsatt javítás, uj hajcsatt, fésű, hajtn legolcsóbb Berger Miksa illatszertárában Eladó egy 280 kát. holdas és egy 127 kát. holdas tanyás birtok, ügy ház a Gabonapiactéren 2 szám alatt. Egy házhely 9 számú a Hajnal-utcá­ban és egy 4 házhelyből álló porta. Értekezni lehet Józsa Gáborral Ga- bonapiaetér 2 sz. alatt. Egy teljesen modern,kitűnő haBQU- rövid kereszthuroe zongora eladó. Gim: Andor Byörgy Kiskőrös (Sár­kány tanya.) Néhai László Sándor örökösei Akó- siki birtokukon nagyobb mennyiségű ölfát szándékoznak vágatni. A tuskó és galy feles. A szinfa felmunkálásá- ért 1000 koronát fizetnek. Tudakozódni Babó Benővel Jókai u. 1 ez. házánál. Erősebb fiút tanoncnak felvesz Né­meth Lajos malomtulajdonos Mélykúti ut 11 sz. Január hó elsejétől minden keres­kedő, iparos, bérlő stb. hiteles könyv­vezetésre van kötelezve. Erre való tekintettel mindenféle vállalatnak meg­felelő felülbélyegzett üzleti könyvből nagy választékot és raktárt tart a Pressburger üzlet. Pipa u. 5 sz. lakóház azonnali be­költözéssel eladó. Tudakozódni a hely­színén. Oláh Lajosnak nyolc kocsi szénája, öt kocsi rozsszalmája, 200 kéve ku­koricaszára, két kocsi pelyvája és egy fejős tehene vau eladó. Tudako­zódni II kér, Ovodá u, 12 sz. alatt. 70 drb birka feles használatra — esetleg két részletben is kiadó. Eset­leg el is adók. Tudakozódni Loschitz- nái a Kereskedelmi Bankkal szemben. Alsófehértón 8100 kéve kukorica- szár, továbbá búza és zabszalma van eladó. Bővebbét Orbán Károlynál Sár­kány utca 2 szám alatt. F. hó 31 én egy melles kötény elveszett a városháza körül. Becsüle­tes megtaláló adja be Árpád u. 27 sz. cipészüzletbe. Katona u. 3 sz. lakóház azonnali beköltözéssel eladó. Üres kölnivizes, szájvizes, parfü­möt üvegeket magae áron veszek. Berger Miksa illatszertára, Savanyu káposzta, hasáb ecetes és vizeenborka. paradicsom nagyban és kicsiny­ben állandóan kapható. Gesztenye nagybani eladáaa Künstler Natkai sziget Mester u. 4. Uj tagokat vesz fel a Hangya. Székely-a. 11 sz. alatt használt zsindely, egy igy, egy sifonór és többféle gazdasági eszközök eladók. Nagy állótükör keményfa keret és állvánnyal eladó Kálvintér 4 sz. alatt. Ingatlanokat, ingóságokat közvetít, mindennemű tisztességes kereskedelmi ügy­letet lebonyolít közismert megbízhatósággal, széleskörű összeköttetésekkel „Rákóei“ iroda tulajdonos Kánitzer Mihály, ki található Bákoei ut 59. a Népopera kávéházban. Kiváló Jó minőségű (békebeli) ló- pokrócát csak Schön Samu üzletében vehet. Práger Dávid tudatja, hogy fake- reskedését ismét megnyitotta. Kapható nála teljesen száraz bükk, gyertyán és akácfa. Kéri a közönség pártfogását. Sonkapácolashoz salétromsó, cori- ander mag kapható Berger Miksa illatszer­tárában A testével törödő, annak egészségére szépségére gondot fordító nő asztalá­ról sem hiányozhat dr. Feiger jár­ton most megjelent „Női testápolás : kézikönyve“ című munkája. Megren­delhető közvetlenül a kiadótól (Lam- pel B. könyvkiadóhivatala Budapest Andrássy ut 21) vagy 250 koronáért megvehető kiadóhivatalunkban. Daám Mátyás felsősiállási 3 hold tanyás birtokát fél hold szőlővel eladja. Tudakozódni a felsőszállási iskola szomszédságában. özv. Opócky Sándorné pirtói birto­kán lábon álló akácos és nyárfa erde jót rátaszámra január 4-én csütörtökön d. e. 9 órakor önkéntes árverésen eladja. Dudás Adám Pázmán u. 14 sz. lakóházát eladja. Tudakozódni vasárnap a piacon vagy Fehértón Stróh-féle szőlőben. Wischer Mihály eladja Tajó pusztai 52 magyar hold területű elsőrendű minőségű szántóföldjét mintegy 10 hold őszi vetéssel együtt. Bővebb felvilágosítást ad Dr. Holländer Ignác ügyvéd. Vadkerti ut 24 számú ház azonnali beköltözéssel eladó. Bánóchy Balázsnak alsószónáskert- ben és Balota pusztán szénája van eladó. Tudakozódni Alsótemplomtér 4 sz. alatt. Ugyanott két jókarban levő sifonór is van eladó. Babó László tudatja, hogy a pálinka- főzést újból megkezdi. 8-tol lehet jelentkezni göböljárási tanyáján. Kékkő a készlet fogytáig К 365. kgként Kühn Sebestyén vasáruházában Kossuth u. 10. Barta Béni I kér Gűzon u. 181/* sz, lakóházát eladja, Ugyanott répa is van eladó. Tudakozódhatni a hely­színén. Egy segédet felvesz Szombati Jó­zsef borbély Kiskunhalas. Jeges Imre bizományos ad-vess közvetít mindennemű terményt, ingó­ságot stb. Diszkrét ügyben eljár. Fő-n. 53 sz. A Sóstó-fürdő vendéglőjét a bér­lők 1928 év február hó 1 töl kezdő- dóleg haszonbérbe adják. Feltételek megtudhatók Ador Sándor és Tóth Imrénél, akik a bérletre vonatkozó írásbeli ajánlatokat január 20-ig fo­gadják el. A folyó évre ugyanoda pénztárost, fűtőt, szobaasszonyt és két fűrdős asszonyt keresnek. Jelentkezé­seket fentiek február 20-ig kérnek. Szatmári Ferenez cipészmester tu­datja a u. é. közönséggel, hogy Jókai u. 10 sz. alatt özv. Fekete Sándorné házában cipész műhelyt nyitott. El­vállalja cipők, csizmák mérték utáni készítését valamint azok javítását. Baktáron tart férfi, női, gyermek ci­pőket és munkás bakancsokat. Kéri a n. é. közönség szives pártfogását. Schneider Gyulának Bem u. Mé­szöly háznál kemény tűzifája van eladó. Tanított vadászkutya vizen nádba dolgozik, nyulat hozza eladó. Gim a kiadóhivatalban. VI kér. Kosár u. 5 sz. lakóház azonnali beköltözéssel eladó. Tudako­zódni a helyszínén. Jakus Jánosnak téglagyár melletti lakóháza szőlővel eladó. Tudakozódni a helyszínén. Kónya Mátyásnak egy jó tiszta erős hangú gramafonja van eladó 40 lemezzel. Tudakozódni Damjanich u. 3 ez. alatt Trágya kerestetik kihordásra. Tu­dakozódni Gsendőrpotló idomító Targa tiszthelyettesnél. Egy hold szőlő a Felső átjáráson felül eladó. Tudakozódni Lakos Ist­vánnal Bózsa tér 2 sz. alatt. Tóth Imre feles konyhakertésznek ajánlkozik. Tudakozódni Mészáros Imre tűzoltóval vagy Bodogláron Nagy Imre tanyáján vagy szerdán és vasárnap • piacon. Elveszett dec. 28-án jobb kézre való szürke antilop bőr kesztyű. Be­csületes megtalálója jutalom ellenében adja be a Hangya féüzletébe. Figura István a Téglagyár mellett levő 4 kapa szőlőjét Kovács kosárfonó szomszédságában eladja. Tudakozódni Töröemarti u. 16 sz. alatt. Telefon, teljesen jó eladó. Továbbá egy Ferenc József kabát mellénnyel kifogástalan állapotban Kossuth utca 22 sz. alatt. Nagy Kolozsvári Sándornak Fehér­tón kukorica szára vau jutányos árban eladó. Tudakozódni Széchenyi u. 5 sz. alatt. Uj-utca 8 sz. alatt egy öl száraz puhafa van eladó. Kolozsvári Imréuének Kölesei utca 4 sz. alatt répája van eladó. Eladó az Öregszőlőkben 700 n. öl szőlő Berta K. Benő szomszédságában. Tudakozódni Hunyadi u. 44 sz. alatt. VI kér. Hunyadi u. 42 ez. lakóhá­zát özv. Bőfi Pálnó eladja. Tudako­zódni a helyszínén. Horváth B. Istvánnak a Téglagyár közegben Oserkó L»jos szomszédsá­gában levő egy hold szólője eladó. Tudakozódni a tulajdonossal Kolozsvári testvérek tanyáján. Egy eszterbázi kocsi, egy féderes taliga és többfajta kocsik eladók Gabonapiactér 2 sz. alatt. Kissóstónil Gál-féle tanyán 1 ко» birka eltévedt, Dyomra vezető 4060 korona jutalmat kap Jakabcsiee Ernő III Ötvös u. 19. Hét hónapos leányomat örökbe acf- nám. Tudakozódni Alsótemplomtér 10 sz. alatt (Darabos Sándor-fél» ház.) Egy bobin szabógép, egy Singer varrógép, egy sparherdé, egy dob- kályha eladó, esetleg gabonáért vágy- fáért elcserélhető Szövetség-tér 8- s»„ alatt. Egy 18—14 éves leányt »setédnek felfogadok Alkotmány ntca 6. Felsőszálláson az állomás közelében knkoricaszár van eladó. Tudakozód­hatni I kér. Slécsényi u. 84 sz. alatt. Mesterséges keserüviz. Kitűnő hashajtó. Jobb és olcsóbb a termé­szetesnél. Csakis a vevő üvegjébe töltve kapható Btcz János gyógyszer­tárában Kossuth u. 1. (Takaréképület.) Uj tagokat vesz fői a Hangya! 1,500000 koronát, (mely több ingatlanra betábiázható első helyen) sürgősen keresek (esetleg búza vagy aranyparitásban.) A legmagasabb ka­matot fizetem. Ajánlatokat kérem Je­ges irodával közölni. „20 lói“ jelige alatt. Báli, estélyi éa utcai ruhákat a legelegánsabb kivitelben a a legszoli­dabb árak mellett készít Gyenizse Flóra III. Kárpát u. 1 sz. Zzanán a Géci birtokon Euzsef Károlynál őt félméter öl puhafa van eladó. Tudakozódni Vörösmarti u 7Э sz. alatt. Ügynökök üzletszerzéshez és bizto­sításhoz magas jntalékkal felvétetnek Gim Jeges. Aki igaz híva a Hangyának, » vagyoni állapota megengedi, írat jubileumi üzletrészt A „Halasi Regélő Bácsi“ máz megjelent. Minden halasinak, & budapesti naptárak helyett azt kell megvennie. Kapható lapnnk kiadó- hivatalában. Mindenféle fehérhimzést, assarosást monogram hímzést, valamint lapos ев aranyhimzést elválal Nagy Ilonka. Vihar a 2 sz. (Hováncsek ház.) Vll kér. Szondi a. 9 sz alatt egy könnyű koesi és két lóra való lószer­szám eladó. 8—10 hold feles földet vállalnék a város közelében. Ajánlatokat a kiadó- hivatalba kérek. Czunterztein Vilmos bort kisebb- nagyobb tételekben állandóan vásáróf. Eladók jelentkezzenek mintáikkal Ffi utca 40 sz, lakásán. Nagy csaíádu baromfi kertészt iz a zöldségtermelést vállalja, azonnal felvétetik Petőfi u. 14 sz. alatt. Simon Ferencnek egy ée fót öt puha tűzifája van eladó. Megtekint­hető I kér. Uj n. 7 sz. alatt. Társ kerestetik 200000 korona tő­kével jól jövedelmező vállalathoz. Óim Jeges. Fekete Józsefnek Gózon u. 18 az. alatt répája van. 560 liter kltiinf siller bar »huto Kisfaludy utca 8 szám alatt.

Next

/
Thumbnails
Contents