Kiskunhalasi Ujság, 1904 (1. évfolyam, 1-26. szám)

1904-07-03 / 1. szám

1. szám. I. évfolyam. Kiskunhalas, 1904. julius 3. KÖZGAZDASÁGI és TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: HORVÁT GYULA könyvkereskedése KISKUNHALASON, a hol az előfizetési és hirdetési díjak fizetendők. Feleiősszerkesztű és lapkiad ótulajdonos: H o r v át Gyűl a. Előfizetési dijak: Helyben egész évre 4 kor. félévre 2 kor., negyedévre 1 kor. Vidéken egész évre 6 kor , félévre 3 kor., ne­gyedévre 1 kor 50 fillér. Egyes szám ára 6 fillér. Beköszöntő. Julius elsején, a holt szezonban, uj lapot indítok meg. Meg kell okolnom néhány szóval, hogy mi indított erre az elhatározásra s mi­csoda feladatot tűztem magam elé. Mióta a betű szolgálatába szegődtem, mindig élénken éreztem, hogy azok az ólom­darabkák kötelességet is rónak rám. Azt a kö­telességet, hogy a felvilágosultságnak, a hala­dásnak ezt a hatalmas eszközét, a nyomdát, erőmtől telhetöleg e város közéletének, haladá­sának szolgálatára is kell szentelnem. A körülmények úgy alakultak, hogy ezt a régóta érzett kötelességet már nem utasíthatom el magamtól. Megindítom q lapot, mert szilárd meggyő­ződésem, hogy hiányt pótol, hogy a közönség­nek szüksége van rá. Feladatul a közjó szolgálatát tűztem magam elé. Önzetlen vállalkozásomban kérem a város közönségének, a közéletben forgó, a tolljorgató férfiaknak szives támogatását. Programmom rövid. A jövő megfogja mu­tatni, hegy épen ezért tartalmas. HORVÁT GYULA, felelős szerkesztő. előfizetni felhívás! A „Kiskunhalasi Ujság“-ra f. évi julius hó 1 -tői előfizetést nyitunk. Előfizetési ára: helyben házhoz hordva egész évre 4 kor., félévre 2 kor., negyed­évre 1 korona. Vidékre postai szétküldéssel egész évre 6 kor., félévre 3 kor., negyedévre 1 kor. 50 fillér. Az előfizetési dijak Horvát Gyula könyvkereskedésében fizetendők. A vidéki újság. Valahányszor a vidéken uj lap jelenik meg, mosolyognak az emberek, sok szerencsét kíván­nak, meg szép álmokat a szerkesztőnek — a babérokon. Pedig ha annyi és annyi fővárosi újságnak van létjogosultsága, mért ne lenne akkor egy vidéki lapnak, mely utoljára is a közvélemény alkotó eleme, mondható a köz­vélemény kormánya. De hát a vidék ragyogó tehetségek hijján van. Aki pedig nem az, tegye sutba a tollát, engedje vezettetni magát arra, amerre a szél fúj, vegyen célt olyat, mely a leghangosabban h'rdettetik.. . Szóval a sötétben tévelygő ember helyzetébe élje magát. . . . Ez nem helyes. Igenis kell, hogy a vidék e lakosai megértsék azokat az embereket, akik igaz szeretettel, barátsággal egyeznek meg ab­ban, hogy minden erejükkel s akaratukkal a közérdek szolgálatába lépnek: s az újság hasábjain mindenkor s mindenben szószólói akarnak lenni a vidék minden lakója jogos érdekének. Mert az ily értelemben szerkesztett újság szem, amely mindent lát, erő, mely mindent megdönt, mit meg kell döntenie s hatalom, mely az igazság zászlójával tör előre. A jó vidéki újság feladata, hogy a vi- j déken ha akár a közügyek terén, akár a tár­sadalmi életben valamely különös irányzat támad ott legyen s annak bírálatánál vagy legyen til­takozó, vagy legyen pártoló szava; de legyen akármilyen az irányzat, magánérdeket, vagy klikket szolgáló, avagy önzetlen s szeretetteljes egyetértést s barátságot hirdető, a jó vidéki újságnak mindenkor ott kell lennie, ahol az igazság van. Akkor pedig, ha az ilyen törekvést vala­mely vidék értelmes emberei méltányolják, ha elismerik azt, hogy igenis azoknak a nyomtatott betiiknekis vannak jogosultságuk, melyekegyszerü emberek gondolatait, eszméit hirdetik, akkor az az újság, annak az újságnak minden egyes mun- | kása gazdagodni fog a közönség bizalmával s Lapunk mai száma 4 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents