Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1904 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-06 / 1. szám

Dl. ERDÉLY ÁRPÁD JÁNOS V. EGYETEMI TANÁRSEGÉD. BELGYÓGYÁSZ KISKUNHALAS, BEM-UTCA 7, SZÁM IV. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas, 1904. január 6. UN-HALAS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Fő-uteza 1291. Egyes szám ára 4 fillér. Helyi Értesítője. HIRDETÉSEK DIJA: Hív. petit soronként 6 fillér. Magánosoknak 8 fillér. Vastag betűkkel 12 fillér. Közgazdasági és Társadalmi Heti Néplap. Megjelenik minden szerdán. Előfizetési ár egy évre helyben 3 kor. 20 fii., vidékre 4 kor. 80 fillér. Hivatalos fürdetések. Tudomására hozatik a la­kosságnak, hogy az ingatlanokat terhelő adósságok kamatai, jmelyek az általános jövedelmi pótadcnál figyelembe vétetnek, továbbá a III. és IV. oszt. kereseti adó és a tőke- kamat adok tárgyául szolgáló ada­tok összeírása az adójegyzői hivatal­nál megkezdődtek és az ide vonat­kozó vallomási ivek néhány nap múlva kiküldetnek ; ezen ivek azon­nali beadására midőn érdekeltek felhivatnak, egyúttal figyelmeztet­nek, hogy a mennyiben a bevallási ivet beszolgáltatni elmulasztanák, adójuk hivatalból fog megállapit- tatni, s az igy előállható esetleges tévedéseket érdekeltek önmaguk­nak tulajdontsák. — Megjegyezte­tik. hogy a III. oszt kereseti adó alá a haszonbérlők, kereskedők, segéd­del dolgozó iparosok, felesek stb. tartoznak, kik közül a folyó évben azok lesznek megróva, kik az elmúlt évben nem lettek megadóztatva. — Felhivatnak tehát mindazon egyé­nek, kik eddig akár tévedésből, akár pedig uj keletkezésű haszonhajtó foglalkozásuknál fogva eddig meg­adóztatva nem lettek, akár kapnak bevallási ivet. akár nem, az adótárgy bejelentése végett az adójegyzői hivatalban 8 nap alatt a törvényes következmények terhe alatt okvetlen megjelenjenek. A város rendőr-kapitányi hivatalának 1908. deczember 26-án egy drb fehér szőrű bólyegtelen, mindkét szarva molyos, meddő te­hén mint gazdátlan jószág adatott át. -—■ Jogos tulajdonosa a szabály- szerű közhirrétótel daczára a mai napig nem jelentkezett, minélfogva a gazdátlan tehén 1904. január 28-án d. e. 9 órakor a város közhá­zánál elárvereztetik. JÜgán hirdetések. A Sóstó-fürdő a vendéglő­vel és az újonnan épült 12 szobás szállodával együtt április 24-ikótől kezdve haszonbérbe kiadó. Bérelni szándékozók értekezhetnek Kolozs- váry Kiss Sándor tulajdonossal. A Péter Pál-féle III. kér. lakóház örök áron eladó Értekez­hetni Péter Dénessel. özv. Cseri Jánosnó a felső rekettyéi utón aluli 2 hold szőlő és veteményes földjét örök áron eledja. Vevő nem jelentkezése , esetén ha­szonbérbe is kivehető. Értekezhetni vele II. kér. 482 sz. lakásán. A nyomdába egy fiú ta- noncznak felvétetik. Meskó Lajos felső rekety- tyei utón alul Oyulai Imre és Kom- lós András szomszédságában levő 6 és fél kapa szőlő és veteményes föld­jét örök áron eladja. Értekezhetni vele III. kér. lakásán. Kolozsváry Kiss Sándor bazárépületében a Eózsa-féle sarok bolthelyiség április 1-től kezdve bérbe kiadó. Pestvármegye gazdasági egyesület halasi faiskolájában két cseléd évszámra felfogadtatik. Je­lentkezhetni Vass Elek főkertésznól. Koch I. helyben tartózkodó szabász-tanár bárkit gyorsan és alaposan megtanít mindenféle női ruha szabására. Tanterme az ipar­testület helyiségében van, a hol jelentkezőket a szabászat megtaní­tására elfogad. BergI Albert Nádor utczai lakóházánál 4 szobás úri lakás bérbe kiadó. Paprika Józsefnó-féle füzesi 6 láncz szántó és kaszálló, továbbá a IV. kér. levő lakóház örök áron eladó.’értekezhetni Bódi János'meg- bizottal I. kér. lakásán. Kolozsváry Kiss Sándor bazár épületében a Natkai-féle bolt- helyiség azonnal bérbe kiadó. Tóth Imre a kisteleki utón felül levő 6'/a kapa szőlőjét lakó­házzal örök áron eladja. Értekezhetni vele a helyszínén. Egy ruhaszekrény, majd­nem uj, olcsón eladó Präger Perencz lakásán. Néhány kísérlet elegendő, hogy mindenki meggyőződjék, mis szerint az ibolya tejcróm ó- ibolya tej szappan azar- czot és kezeket hófehérré és bár­sonysimává teszi. Kapható Halason a „Magyar korona“ gyógy­szertárban. Babó László járószéki 72 holdas, balotai 200 holdas birtokát és V. kér. lakóházát örök áron eladja.

Next

/
Thumbnails
Contents