Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1901 (1. évfolyam, 1-39. szám)

1901-04-03 / 1. szám

április 3. Magán hirdetések:, Dr. Bilbó Mihály főjegyző, kalapári 82 katasztrális hold szántó- kaszálló tanyás birtokát, melyhez 10 hold területre kincstári dohány­termelési jog van engedélyezve, több évekre haszonbérbe kiadja. — Kiadja továbbá felsőszállási Nagy L András-fóle tanyás birtokát is. Érte­kezhetni tulajdonossal. Lajkó Józsefné-féle felső­kisteleki 9 holdból álló tanyás birtok örök áron azonnal eladó, esetleg több évre haszonbérbe is kiadó. Értekez­hetni Kis B. László városi dobossal. Mészáros Sándor. I-ső tized- beli 45 számú városi lakóházát Szentgyörgy naptól kezde haszon­bérbe kiadja, tudatja továbbá, hogy a felső szénás kertben 2 boglya és fehértói birtokán 1 kazal szénája van eladó, — végül pedig a felső átjárón alul levő herésót nyári hasz­nálatra kiadja és szecskát is ad el. Értekezhetni tulajdonossal a fenti lakásán. Modok János III-ik tized­ben városi lakóházát kedvező felté­telek mellett eladja. Értekezhetni tulajdonossal a helyszínén. Rozenfeld Ignácz felső szál­lási 70 hold tanyás földbirtokát több évekre haszobórbe kiadja;-—tudatja továbbá, hogy a Balogh begynél kukoricza földet ad ki harmadából. Értekezhetni tulajdonos III. tized- beli lakásán. Szabó Imre. felső rekettyéi utón felüli 2 kapa homok földjét örök áron eladja, — tudatja továbbá, hogy a műúton alul Göllér Péter szomszédságában levő szőlőjében 120 kocsi tapasztani való földje van, akár egészben, akár kocsi számra eladó, ugyanott 300 kéve nádat is elad. Érte­kezhetni tulajdonossal, Békás kocsma melletti lakásán. Nagy Cz. János kir. albiró felső-szállási szőlőjében Szentgyörgy naptól kezdve egy jóravaló kapást felfogad, vállalkozni akarók jelent­kezhetnek tulajdonos anyjánál özv. Nagy Cz. Lászlóim IV-ik tizedbeli lakásán, vagy a helyszínén. Kiskun-Halas helyi értesítője. Szalai K. Sándor, füzespusz­tai Szakács Károly szomszédságában levő 21/3 láncz szántó földjét szabad kézből örök áron eladja. Értekez­hetni tulajdonos IY-ik tizedbeli laká­sán, vagy pedig alsókisteleki tanyá­ján. A sóstó-fürdő és vendéglő, a hozzá tartozó kerttel, folyó hó 8-án hétfőn délelőtt 10 órakor a reformá­tus egyház gondnoki hivatalában tartandó nyilvános árverésen haszon­bérbe adatik, a hova a haszonbérelni szándékozók meghivatnak. , A pestvarmegye halasi fais­kolája és szőlőtelepénok kertésze, nyári kapállásra szőlő-táblát ad ki, aki vállalkozni akar, kint a kertben Yass Elek kertésszel értekezhet. Bccze Benőné Antal Anna. fehértó pusztai 2'/ä láncz szántó földjét örök áron kedvező feltételek mellett szabad kézből eladja. Érte­kezhetni tulajdonossal a piaezon. Szuper Imre nétry lakszobá­val és előszobával biró, megfelelő melléképületekkel, istállókkal és kü­lön gazdasági udvarral ellátott, egé­szen jó állapotban levő I-ső tizedbeli lakóháza igen előnyös feltételek mel­lett eladó. Az eladás tárgyában ér­tekezni lehet Szekér Pál rendőrkapi­tány úrral. — A bükkönvösi földek egy- rósze részletenként haszonbérbe adatik, a haszonbérbeadási árve­résre f. hó 8 án, hétfőn d. u. 2 órára a helyszínére az érdeklődők meghi- hivatnak. Buda Gergely füzes pusz­tai 42 hold tanyás birtokát haszon­bérbe kiadja. Értekezhetni tulajdo­nossal V. tizedbeli lakásán. A sóstó-fürdő melletti egy­házi földek ápril hó 8-án, hétfőn délelőtt 10 órakor a reform, egyház gondnoki hivatalban haszonbérbe adatnak. Morei Péter III-ik tizedbeli lakóházát haszonbérbe kiadja, eset­leg örök áron is eladja, továbbá 200 kéve venyige szintén eladó. 1901. özv. Nagy Czirok Lászlóné, kisteleki ut mellett levő 2 holdnyi szőlőjét — Babó Mihály és Molnár Illés szomszédságában — kedvező feltételek mellett eladja. Értekez­hetni tulajdonossal IV-ik tizedbeli házánál. Keller Jószefné, Kalapos Zsuzsánna VII. kerületbeli lakóházát örök áron eladja. Értekezhetni tulaj­donossal VII. kér 1814 h. sz. alatt. Szatmári G. József, felső­szállási tanyáján krumpli földet ad ki, [jj lánczonkónt 3 koronáért, a vetőmagot kiszállítja. Értekezhetni tulajdanossa! a helyszínén. özv. Vörös Tepszi Istvánná, zsana pusztai 123 hold szántó-ka­szái ló és legelőből álló tanyás föld­birtokát kedvező feltételek mellett örök áron eladja. Értekezhetni tulaj­donos III. tizedbeli lakásán, vagy eresztő pusztai birtokán. Bakodi István, Szőrű István- féle III-ik tizedbeli lakóházát örök áron eladja, ha vevő nem jelentkezne, Szentgyörgy naptól kezdve haszon­bérbe is kiadja. Értekezhetni tulaj­donossal a helyszínén. Náliai Csatári János örö­kösei az alsó fekete földekbe 220 n. öl veteményes földet és felső kiste­leken levő 5V2 hold legelő birtoku­kat örök áron szabad kézből eladják. Értekezhetni Orbán Mihálylyal IV-ik tizedbeli lakásán. A t. közönséghez! E lap jelen száma tájékoz­tatni fogja az olvasó-közönsé­get ezután megjelenő többi számaira nézve is. Minden hirdetést, mely a városháza előtt vasárnap ki- publikáltatik, itt díjtalanul köz­lünk. ügy véljük, hogy ha a hir­detéseket ily módon minden­kinek hozzáférhetővé teszszük és tudomására juttatjuk, kétség-

Next

/
Thumbnails
Contents