Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1901 (1. évfolyam, 1-39. szám)

1901-04-03 / 1. szám

április 3. Kiskun-Halas helyi értesítője. 1901. telenül a közérdeket szolgáljuk s régen érzett hiányon segí­tünk. Ennek lehetővé tétele végett terveztük e lap kiadását és ajánljuk a t. közönség pártfo­gásába. Előfizetési dij házhoz küld­ve 3 hóra 70 fillér. Kedvezmények. A kik a lapra április hó 10-től fogva előfizetnek és év végéig elő­fizetők maradnak, jutalmul egy díszesen kiállított Halasra szóló naptárt kapnak karácsonyi ajándékul. Azontúl minden 50-edik elő­fizető (egyszer egy évben) Petőfi összes költeményeit kapja. Tisztelettel: A kiadóhivatal. Hírek. Személyi hírek, legifj. Dr. Szász Károly miniszteri titkár, I)r. Erdély Pál nemz. múzeumi titkár, Péter Kálmán megyei árvaszéki fő- pénztárnok, Péter Gyula kir. járás- biró és Vaszilievits Fedor es. és kir. j főhadnagy családjaikkal városunkba érkeztek hogy a húsvéti ünnepeket itt töltsék el. Szuper Imre rendőr-biztos, volt 48-as hovéd hadnagy folyó hó l-ső napján d. e. 8 órakor 70 éves korában elhunyt. Temetése tegnap d. u. 4 órakor nagy közönség rész­véte mellett ment végbe Megható látvány volt amint a 48-as agghar- ezosok, kik testületileg vonultak ki zászló alatt, könnyes szemmel kísér­ték utolsó útjára egykori bajtársukat. A Kaszinó husvét másnap­ján tartja saját helyiségeiben az idei (utolsó) reunióját. Exhumálás történt ma d. e. 8 órakor az ev. ref. temetőben. Ugyanis Orbán Antal halasi lakos éves Antal nevű liát sírjából ki­emelték, és törvényszéki bonczolás végett a hullaházba szálitották. A bonczolást Dr. Hiimpfner József kir. törvényszéki és Dr. Steiner József gyakorló orvos mint bírósági kikül­dött szakértők végezték. A függetlenségi és 48-as kör husvét első napján tartja meg saját helyiségében szokásos tánczmulat- ságát. Városunk költségvetési elő­irányzata 1901. évre: Szükséglet 304.866 korona 86 fillér, erre fede­zet van 159.541 korona 56 fillér, marad fedezetlen hiány 145.325 korona 30 fillér. A kiskun-halasi kerületi betegsegélyző pénztár múlt hó 31-ére kitűzött Vl-ik évi rendes közgyűlé­sét a tagok csekély számban való tneg- jelelenósök miatt meg nem tarthatta, másodízben Husvét másnapjára tette a határnapot, melyen a megjelentek számára való tekintet nélkül hatá­rozni fog. Czúczor Mihály községi taní­tót nyugdíjazták és a tanfeliigyelősóg utasította az iskolaszéket, hogy neve­zett helyét pályázat utján töltse be. A szabadelvű kör husvét első napján a kávóház nagytermében tánczmulatságot íendez. A pestvidéki m. kir. pénz­ügyigazgatóság Halas város egyné­hány adófizetője javára elemi kárczi- món 60 korona 36 fillért adójukra leírásba hozott. Az egyháztanács, Ádám Kál­mán esperes és dr. Szeless Józsét egy­házmegyei tanács-biró urak jelenlé­tében folyó hó 2-án ülést tartott. Az egyházmegyei küldöttség püspök ur megbízásából azt kivánta megállapí­tani, hogy a halasi ev. ref. egyház ügyei rendezése tárgyában kelt isme­retes egyházkerületi határozat végre van-e hajtva, ha nincs, mi ennek oka? — Konstatálta, hogy az egyh. kerület határozata végrehajtva nincs, mert annak tárgyalása végett Szi- lády Áron lelkész ur az egyház ta­nács egybehivását meggátolta, sem az esperesi kisórő, sem a sürgető levelet, sem az egyházkerületi hatá­rozatot nem közölte az egyház ta­nácscsal, sőt az esperes ur levelét, melyben a gyűlés tartását sürgeti — megfelebbezte, s csak is mai na­pon (ápril 2.) jutott az egyház tanács azon helyzetbe, hogy az egyházke­rületi ma április 2-án kihirdetett határozat végrehajtására nézve in­tézkedjék, s azt tisztelettel tudo­másul véve Dr. Babó Mihály terje­delmes, kimerítő indokolással kísért határozati javaslatát, — melyet már- czius 17-én az egyház tanács tagjai­nak többsége magáévá tett —egy­hangúlag elfogadta, s igy ez ügy­ben az egyház gazdasági gyűlés már e hó 14-ik napjára egybehivat­ni határoztatott a végből, hogy a ki­bontakozási tervezet felett határoz­zon. Az egyházmegyei küldöttek tudomásul vették az egyház tanács intézkedését, s esperes ur arról jelen­tést teend az egyházkerületi elnök­ségnek. Az egyház tanács számvizsgáló bizottsága a pénztári készlet leltáro­zása folyamán azon eredményre ju­tott, hogy az egyházi pénztárban kezelt alapítványokból egyháztanácsi engedély nélkül elköltött, s ez okon kifogásolt azon 34.346 frt 80 kron felül mely az 1899. évi leltárban mint adósság kitüntetve van, hiány­zik az alapítványok fedezeti készle­téből 30.515 frt 67 kr. s igy az ösz- szes hiány 64.862 frt 47 kr. Az egyház tanács megdöbbenés­sel vette ezt tudomásul s Gyenizse Antal pénztárnok ur ellen fegyelmi panaszt tesz, tőle a kasszát főgond­nok által átveendőnek határozta s egy­szersmind jelentést tesz az egyház megye és egyházkerületi elnökség­hez valamint az alapitváuyi ügyigaz­gatósághoz, s utóbbitól kori, hogy Gyenizse Antal pénztárnok, Péter Dénes volt főgondnok és Szilády Áron lelkész urak ellen a 30.515 frt 67 kr. biztosítása iránt intéz­kedjék. A vetőmagok ellenőrzését a megye alispánja a gazda közönség érdekében elrendelte. Csizmadia Sándor, halasi lakosTToTUíB^s közvitóz április hó 1-től nyugdijat élvez. Tánczmulatságot rendez hus- vét első napján az Önképző-kör sa­ját helyiségében. Sertésvész lépett fid Szeged város belterületén, mire a hatóság az udvarzárt elrendelte. A gazdasági bank megvette Dr. Dobó Menyhértnek a vasút men­tén a város alatt fekvő 14 hold 422 n. öl területű birtokát parczellázás czóljából. Eddigeló eladta a felénél nagyobb részt 400 n. ölet részletek­ben 80—100 fillérért négyzet ölét. A múlt hó 17-iki halasi or-

Next

/
Thumbnails
Contents