Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1901 (1. évfolyam, 1-39. szám)

1901-04-03 / 1. szám

I. évfolyam. 1. szám. Kiálum-Hajas, 1901. április 8. KISKUN-HALAS SZERKESZTŐSÉG T'T 1 • jS i * i jj * HIRDETÉSEK DIJA: Helyi értesítőié. s“'” Fő-uteza 1291. «/ «F Vastag betűkkel 10 fillér. Közgazdaság és Társadalmi Heti Néplap. Megjelenik minden szerdán. Előfizetési ár házhoz küldve 8 hóra 70 fillér. Egyes szám ára 4 fillér. Hivatalos hirdetések. Értesittetik a lakosság, hogy f. évi április hó 16-án reggel 8 órakor a vásártéren apa-állat vizsgá­lat fog tartatni, melyen a 2 éven felüli bikákat és 1 éven felüli koso­kat és kanokat lehet bemutatni. — A vizsgáló bizottság által tenyész­tésre alkalmas apa-állatok tenyész igazolványt nyernek és az ilyen iga­zolványnyal ellátott apa-állatokkal fedeztetni másoknak is szabad. — Felhivatik ennélfogva a lakosság, hogy a ki apa-állataira tenyész iga­zolványt óhajt nyerni, a fent jelzett időben és helyen apa-állatait állítsa elő. A vármegyei állattenyésztési szabályrendelet 12-ik §-a értelmében a vizsgálat költségeinek fedezésére 1 bika után 8 korona, 1 kos vagy kan után 1 korona fizetendő az apa­állatok tulajdonosai által. — Figyel­meztetik a lakosság, hogy őrzetőre szarvasmarhát, juhot és sertést csak j azok a tulajdonosok fogadhatnak, a kik az illető fajra elegendő számú és tenyész igazol vány nyal ellátott apa-állatokkal rendelkeznek, ennél­fogva azok, a kik tenyész igazolvány- nyal el nem látott apa-állatokhoz fogadnak őrzetőt, a törvény értelmé­ben 200 koronáig terjedhető pénz­büntetéssel bűntetteinek. Az 1901. évre összeállított országos gazdasági munkás és cseléd segélypónztárt illető hozzájárulási dijak összeirási és kivetési lajstroma érvényesítési záradékkal ellátva, a megyei alispáni hivataltól leérkezett, közszemlére az adó-jegyzői hivatalba kitétetett, a hol az a hivatalos órák alatt érdekeltek által mától számított 4 napig megtekinthetők. Kiskun-Halason a f. évi ujoncz főállitás 1901. április 18 és 19-én fog megtartatni a központi fiú iskolában. — Ezen ujonczozáshoz az 1880. 1879. és 1878. évben szüle­tett vódkötelesek vannak felhiva. — A sorozásra való megjelenésnek el­mulasztása, vagy a védtörvényből folyó bármely szabálytalanság ezen hirdetménynek, vagy a törvénynek nem tudása által nem menthető. A ki a sorozáson meg nem jelenik, kényszer eszközök alkalmazása véte­lével fog elővezettetni, ezen kívül, ha ezen késedelmét nem igazolja 10 koronától 400 koronáig terjedhető pénzbírsággal, vagy 1—2 évi szol­gálati idő meghosszabbítással fog büntettetni. Azon vódkötelesek, kik mint családfentartók, vagy öröklött mezei gazdák kedvezményben óhaj­tanak részesülni, felszerelt folyamo dósaikat ápril. 1 -óig benyújtani köte­lesek. Értesittetik a lakosság, hogy földmivelósügyi miniszteri rendelet folytán az állami fedeztetés-! állo­máshoz hibás szemű lovak csak azon esetben vezethetők fedeztetés végett, í ha a kancza tulajdonos a helyszínén állatorvosi bizonyitványnyal igazolja, hogy a szemhiba nem öröklő ter­mészetű. A halasi kir. járásbíróság hivatalos helyiségei és a fogház [ fűtéséhez az 1902. évre szükséges 47.53 kemény esetleg 71.63 puhafa továbbá40 m. m. pirszón és 23 puhafa beszerzése végett az árlejtés meg- j tartására határnapul az 1901. évi április hó 17 napjának d. e. 9 órája am. kir. járásbíróság hivatalos helyi­ségében (6-ik szám) kitűzetik, melyre ! a vállalkozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtési feltételek a in. kir. járásbíróság 6-ik számú helyiségében a hivatalos órák alatt megtekint­hetők. A város fehértói földbirto­kán kukoricza vetés alá kerülő föld­területek haszonbérbe adása tárgyá­ban az árverés folyó évi április hó 9-ik napján d. e. 9 órakor a helyszí­nén fog megtartatni. A városi alsó és felső csíir­hóhez két alkalmas egyén fogadtatik fel kanásznak, a szolgálati idő f. évi április hó 24-ik napján veszi kezde­tét s tart megszakítás nélkül egy évig. A vállalkozni szándékozók a város gazdai hivatalnál jelentkezzenek, hol a feltételek is megtudhatók. Puskás József szol lő birtoka a rajta levő épületekkel két részlet­ben 100 kor. és 257 kor. 50 fillér kikiáltási árban május hó 31 -ik nap­ján a járásbíróságnál megtartandó árverésen eladatik. A hadinentességi díjra köte­lezett egyének összeírása 1901. évre megkezdetett, a vonatkozó bevallási ivek érdekelt egyéneknek kiküldet­tek, minélfogva felhivatnak a haddij köteles egyének, miszerint a ki­adott bevallási iveket a nyilvántar­tói hivatalba azonnal bevinni annál inkább kötelességüknek ismerjék, mivel annak elmulasztása esetén fel merülhető kellemetlenségeket egyedül önön maguknak tulajdonít­sák.

Next

/
Thumbnails
Contents