Kun-Halas, 1898 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-01 / 1. szám

II. évfolyam. */ 1. szám. Kun-Halas, 1898. Január 1. ELŐFIZETÉSI ÁR : Egész évre . 5 fit. — Fél évre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Egyes szám ára 10 kr. Megjelen minden vasárnap. SZERKESZTŐSÉG: Fő-utcza 1254. HIRDETÉSEK DIJA : 3 hasábos petit sor előfizetők­nek 3. nem előfizetőknek 5 kr NYILTTÉR: 3 hasábos petit sor 10 kr. KIADÓHIVATAL: Fő-nlcza 1254. TÁRNÁI >ALMI HETILAP. tettünk, érdemet tehát magunknak nem vindikálhatunk, mert jól tudjuk azt, hogy az érdem ott kezdődik, a hol véget ér a kötelesség. Mégis jól esik lelkűnknek, mikor szerény múltúnkra vissza tekintve, arról emelt fővel beszélhetünk. Ez a mi örömünk, ez a mi büszkeségünk s ez fog lelkesíteni, a további kitartó munkára a jövőben is. * Ф * Meggyőződésünk szerint, városunk a közel jövőben fejlődésének új stádiu­mába lép. Csak a legközelebbi múltban is, számos oly eszme merült fel közéle­tünkben, a melyek városunk vitális érde­keivel áilván a legszorosabb kapcsolatban, ha ábrándból valósággá válnak, ha az ige majdan testet ölt, egy hatalmas, igen ha­talmas lépéssel hozzák közelebb városun­kat azon fejlettebb culturális állapothoz, melyben anyagi és erkölcsi erejénél fogva már lehetne jelenleg is. A jó soh' sincs későn! Ezen eszmék nyilvános megvitatásának szenteltük ha­sábjainkat eddig is s nyitva fognak állni a jövőre is mindazoknak, kik a köz-esz­mékért szívesen lelkesülnek. Ezeknek az eszméknek jóakaratéi tá­mogatásában fogjuk feladatunkat keresni, ezek az eszmék kényszerítenek szólni az új óv napján olvasóinkhoz ! Városunk gazdasági ügye­inek belső rendezése a legégetőbb kérdés. Fájdalmasan érezzük mindany- nyian, hogy csak a legnagyobb vagyoni erő megfeszítés mellett fedezhetjük, azon súlyos terheket, melyeket autonom kor­mányzásunk tekintetében, fedezni tör­vény parancsolta kötelességünk. Ezen a súlyos terheken könnyíteni, azokat elvi­selhetőbbé tenni, iparkodik azon törekvés, mely czélul tűzte ki magának a város pénzügyi viszonyainak rendezé­sét. Ennek igen hatalmas előidézője lenne, a lapunk hasábjain már vitatott „adó s- ságok con vertálása,“ melyek módot nyújtanának az adósságok kamat­lábainak jelentékeny lejebb szállítására. Ezen a czimen városi háztartásunkban évenként ezreket takaríthatnánk meg, esetleg a mostani kamat összegek fentar- tásával, nagyobb kölcsönök volnának fel­vehetők, a melyeken a város nagyobb szabású beruházásokat lehetne humánus, kulturális és hasznot hajtó czélokra. Az évről-évre mindjobban tapasztal­ható elszegényedésnek, a soci­alis nyomornak s ezzel a fenyegető soci­alis kérdésnek nemcsak lokális, hanem országra szóló enyhítését czélozza s a nagy anyagi előny mellett, emberbaráti missiot is teljesít, a városunkban jelenleg Irányeszméink. Az új év kezdetén, a sajtó régi, jó szokásához híven, mi is nehány őszinte sorral fordulunk t. olvasó közönségünhöz. Nem azért toszszük ezt, hogy nagy­hangú, üres frázisokban programmot ad­junk. Tudjuk és érezzük halhatatlan köl­tőnk arany mondásának mélyre ható igazságát: „ Minden Demosthenesnól szeb­ben beszél a tett!“ Mi szó helyett, a tett emberei akarunk s — ha Isten segít — fogunk is lenni. Programmot adni,\Japunk általános irányát körvonalozni, szükségtelennek tartjuk, mert bár eddig megtett szerény utunkat érdemnek magunk sem tekintjük, de ezt a kis utat, emelt fővel merjük mondani, ingadozás nélkül, biztos léptek­kel, a kitűzött cjzél folyton szem előtt tar­tásával tettük meg : programmunk benne van s benne lesz ezután is minden so­runkban s ez a programúi: a közügyek önzetlen szolgálata. — A fü g g e 11 e n- ség megőrzése pedig a tisztes saj­tónak annyira elemi követelménye, hogy az érdem nem lehet, de megszegése égbe kiáltó bűn lenne, erről tehát tisztes sajtó­nak szólni sem szabad. Erezzük mi azt, hogy azzal, a mit eddig tettünk, csak kötelességet teljesi­A „КЖ-HALAS“ TÁROZÁJiL Boldog uj évet. Ha én annyiszoros boldog lennék, mint a hányszor kívántak már e napon boldog nj évet, igazán boldogabb lennék még ... az uj tiilkös bakternál is. Pedig Istenem ! milyen boldogság lehet az uj tülök hangján kiáltani J/29 kor 8 órát, 3/410-kor J/211-et és — ez azonban állandó idő, még ha Peleskón óra volna is — Vgá-kor 4 órát. Ezt az egyet a tülök költészetben megfigyeltem ; a tülök mindég 1/4-kor mond 4-et. Kitaláltam pedig az okát a múltkor, mikor egy Ízben feléb­redtem legódesebb álmaimból a legrosszabb hangú tülöknek 12 órakor fél egyet siró-bőgő szavára s tűnődtem ez állandóság okán, hogy : négy órán túl — Istennek hála — a rönd kedvéért többé már nem tülköltetik — tehát fél órai „bliczcze- lés“ követtetik el az éjjel bátor őrei által. Hála nekik a bliczczelésért! Hát hogy vissza térjek a „boldog uj évre“, elgondoltam, hogy ha ón olyan nagyon boldog lennék, örömömben sutba tétetném a repedt tül­köket — ón azt hiszem, hogy mind oda kerülne — s vennék uj tülköket. I)e mit beszélek?! Mit lázitok ? Ez lenne a legteljesebb öröm : sutba tenni a tülköket — és nem venni helyettük újat. (En pedig, hogy a jelen tülök világból még is marad­jon emlékeztető sötét pont, mindenki okulásának okáért, egyedül meghagynám, de csak is spiri­tu sban a rettenetes bajuszu fő-elíil tülkölő ba­sát, a kinek egyéb iránt külön is tülök hanggal telitett boldog uj évet kívánok. Szerk.) Hát bizony, uj év reggelén azért jutott eszembe mindjárt a tülök, mert a hogy Sylvester éjszakáján, vagy ha úgy tetszik, uj óv reggelén 3 órakor haza felé iparkodtam egy jól eltöltött éj kellemes emlékeivel, a mint az egyik sarkon — a melyet, tessék elhinni, nem világított meg még a szt. János bogárka nyári fényének marad­ványa sem — azt hiszem a föld alól, kibukkant egy alak s mielőtt az ijedtségtől magamhoz tér­hettem s keresztet vethettem volna magamra, valami „kimondhatlan“, olyan tulvilági hangon szólt bele az éj csendjébe, hogy ón, valami ezred évek óta kihalt ős állat: mammuth, mastodon, vagy ilyesmire gondolva, mikkel nem tanácsos kikezdeni, magyarán mondva. . . elinaltam s la­kásom ajtajához érve, siettemben úgy találtam belépni az ajtón, mintha pl. küszöb nem lenne s az ajtót nem lenne szokás kinyitni. Szóval az önkéntelen vízszintes helyzetet adtam ijedtség­től reszkető tagjaimnak. Mikor az után az önkén­telen vízszintes helyzetet felcseréltem az önkén­tes vízszintes helyzettel, vettem észre, hogy — Mammuth vigye a dolgát a tülöknek — igen megijedtem s nem igen találom tagomat, mely ne fájna. Na! de végre, nehány priznicz borogatás­sal enyhítve tülök okozta fájdalmaimon, miután előbb kiadtam a szigorú parancsot, hogy „hol­nap, ha itthon vagyok, sem vagyok hon“ s ek­ként az uj óv segélyével ezt a fizikai absurdumot is megoldottam, reggel felé elaludtam s rózsás álmaimban rakáson égve láttam a világ összes, repedt és nem repedt tülkeit, melyek hattyú dal­ként egyszerre hangoztatták búcsú dalaikat a máglya tetején ülő rettenetes nappali fő rniiez- ziin füleibe, (a ki rőfös bajuszát önelégülten so­dorta. Szerk.) De végre is minden szépnek-jónak van vége. Vége lett az én rózsás álmaimnak is. Ko­pogásra ébredek fel. A borbélyom jött. 0 előtte kikeli nyílni a zárt ajtóknak is, könnyű volt tehát bejutnia. Tudta ugyan, hogy nem szoktam hon borotválkozni, de a jó szokástól való eltérést azzal indokolta, hogy hallotta, miszerint Sylveszter éjszakát há­zon kivül töltöttem, tehát gondolta, hogy későn kelek fel, uj évkor pedig sokan járnak az üzletbe, nem szeretne soká várakoztatni, tehát eljött . . . különben az uj évre minden jót . . . Félbe szakitám s tudtára adva, hogy az üzletbe megyek be, mert most nincs kedvem felkelni, egy szép ezüst forintot adtam cserébe a felben maradt jó kivánatokért s magamra ma­radtam ismét. Tehát egy forintot adtam a bor­bélynak s még csak meg sem vagyok borotválva! Kilencz órakor ismét egy látogatóm .érke­zett, aki előtt szintén meg kell nyílni a zárt aj­tóknak. Igaz, hogy csak egy harmad napja nála levő „sorsjátékot“ hirdető anoncet hozott, mely­nek a húzása az nap volt Budapesten, de hát azért meggratulált ő is annák rendje-módja sze­rint, sőt egy kis füzeteit is hagyott asztalomon,

Next

/
Thumbnails
Contents