Félegyházi Közlöny, 1972 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1972-01-07 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljeteh? /rat 90 finér • % O FEMHMI KÖZLÖNY XVI. évfolyam, 1. szám A PETŐFI NÉPE KISKUNFÉLEGYHÁZI KIADÁSA Kiskunfélegyháza, 1972. január Iá A személyzeti munka ta grasztalatairól Eredményes a párthatárosat végrehajtása így fejlődik Félegyháza Az MSZMP városi vég­rehajtó bizottsága meg­tárgyalta a termelőszövet­kezetek személyzeti mun­káját. A végrehajtó bizott­ság elé terjesztett jelentés megállapította, hogy a ter­melőszövetkezetekben Vi­szonylag rövid múltja van a szervezett személyzeti munkának. A tsz-ek több­ségeiben kedvezően fogad­ták a miniszteri rendeletet es hozzáláttak annak vég­rehajtásához. Évek során bebizonyo­sodott, hogy termelőszövet­kezeti elnökök többsége nagy tapasztalatra tett szert a gazdálkodásban és az irányításban. Vetető-irá- nyító munkájukban mind jobban érvényesítik a szö­vetkezeti elveket és helye­sen képviselik, egyeztetik össze az össztársadalom, a szövetkezet és a tagság érdekeit. A termelőszövet­kezetek napról napra több szakembert foglalkoztatnak. a íizakemhertfr száma 130 io. Ebből egyetemet negy­venen, felsőfokú iskolát harmincnyolcán végeztek. Kedvező jelenség az is, hogy az utóbbi években mind több fiatal szakem­ber dolgozik a szövetkeze­tekben. A személyzeti munka gyakorlati végrehajtásáért, a személyzeti ügyintéző munkájának irányításáért, a tsz elnöke felelős. A sze­mélyzeti munka egyik fon­tos feladata: segítse elő, hogy tiszta múltú, fedhe­tetlen előéletű vezetők le­gyenek a tsz-ekben. Min­den funkciót betöltő sze­mélynek — azokban a munkakörökben, amelyekre a rendelet ezt előírja — tiszta erkölcsi bizo­nyítvánnyal kell rendelkez­nie. Néhány tsz-ben bizo­nyos liberalizmus tapasz­talható e téren, nem köve­telik meg következetesen az erkölcsi bizonyítvány beszerzését. A személyzeti anyagok alapokmányai mindenütt Ünnepi ajándék A Vörös Csillag Tsz szo­ciális és kulturális bizott­sága, valamint a nőbizott­ság javaslatára a közös gazdaság Vezetősége meg­ajándékozta a nagycsalá­dos tagokat. A kultúrte­remben tartott kis ünnep­ségen adtak át nyolc család harminchat gyermekének 500—500 forintot. Ezenkí­vül kedves fenyőünnepet is rendeztek 3 üzemegység­ben, s összesen 364 gyer­mek kapott ajándékot. A tsz párt- és gazdasági vezetősége így is tanúbi­zonyságát adta az emberi megbecsülésnek, amely nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánult. megvannak, a minősítése­ket folyamatosan végzik. Általános tapasztalat, hogy a minősítéséknél érvénye­sül a szövetkezeti demok­rácia. A minősítések több­sége tartalmilag is megfe­lelő választ ad azokra a kérdésekre, amelyeket a párthatározatot és a ren- deletek erre Vonatkozóan előírnak. Tapasztalható azonban olyan is, hogy a minősítéseknél Túlzottan a pozitív dolgokat írják le, az nincs rögzítve, hogy a magatartásban, munkában milyen hibák vannak és mit kell tenni ezek kija­vításáért, illetve megszün­tetéséért A pártszervezetek hrité- knny segítséget nyújtottak a tsz-ek káderhelyzefénck fejlesztéséhez, a személy­zeti munka alapjainak le­rakásához. Eredményeket értek el a párt káderpo­litikai alapelveinek ismer­tetésében,’ a személyzeti munka gyakorlati megoldá­sában: Nagy szerepük van abban, hogy a szövetkeze­tek személyzeti munkájá­ban viszonylag rövid idő alatt figyelemre méltó az előrehaladás. A végrehajtó bizottság a jelentés megtárgyalása után több javaslatot tett a személyzeti munka to­vábbi javítására. N„ L Szilveszter éjszakáján A tere félegyháziak szüvesz- a Segesvárról ide­mentett ércszobornál kez­dődött. Petőfi Sándornak, a város nagy fiának, a vi­lág legnagyobb forradalmi költőjének 149. születési évfordulóját ünnepelve, megállapíthattuk, hogy ezek a hagyománnyá váló szilveszteri ünnepségek egyre méltóbbakká lesz­nek a nagy ünnepelthez. Felvonultak a kivilágított szoborhoz a legkisebb „Pe- tőfisek”-től a legnagyobba- kig, a Petőfi Sándor út­törőcsapat kürtszóval, zászlókkal, lámpionokkal, s a koszorúzáson részt vet­tek a város párt- és taná­csi vezetői, a Hazafias Népfront, a KISZ-bizottság és a Petőfi nevét viselő intézmények képviselői is. Emlékbeszédet Szécsényi István HNF városi titkár mondott. 1972. első szülötte: Mé­száros Imre Csaba. A kór­ház szülészeti osztályán éj­fél után 3 óra 10 perckor jelentkezett, 190 perccel „lekésve” az Állami Bizto­sító bőkezű útravalóját. A rendőrkapitányság ügye­letes tisztje szerint „csen­des” éjszaka volt. Igaz, hogy ezen az éjszakán el­nézőbbek voltak a rend máskor szigorú őrei. Mind­össze egy előállítás történt, de azt is elengedték, hogy ne kezdje rács mögött az új esztendőt. „Csendháborító” szer­szám most a szokottnál is bővebb választékban állt rendelkezésre. A Hattyú előtt láttuk, milyen gusz- iu/^ VoíAiíb lrináiták a. mt. tékát: az eladó minden trombitába belefújt, hogy megkedveltesse a járóke­lőkkel. A kereskedelmi dolgozók figyelmébe ajánl­juk ezt a módszert, hátha jobban kelne a kifli, ha megnyalnák a két csücs­két, és a kolbász, ha meg- nyálaznák a végét. A mentők is készenlét­ben voltak. Éjféltől kezdve volt is néhány fuvarjuk, de egy sem a szilveszterrel összefüggő és nem baleseti jellegű volt. A tűzoltóknak sem ad­tak munkát ezen az éjsza­kán: egyetlen tűzesetet sem jelentettek. Nagyon rendesek és gondosak vol­tak az emberek. A Vendéglátó Vállalat tájékoztatója szerint pedig erre a szilveszterre a sok évi átlagnál is jobban fel­készültek. Ennyi étel-ital felhalmozására még a leg­idősebb „pincérek” sem emlékeznek. Szilveszter éjszakáján 1550 vendég szórakozott a Vendéglátó Vállalat félegy­házi üzleteiben, dicsérve a háziasán készített sült­malacot, pulykasültet, töl­tött káposztát, disznótoros vacsorát, amire jól csúszott az ital is. Mintegy 700 üveg pezsgőt fogyasztottak és *3 féle palackozott bor­ból válogathattak a ven­degek. A Kiskunságban 72 ezer, a Halászcsárdában 27 ezer. a Petőfi vendéglőben 26 ezer, a Hattyú eszpresszó­ban 21 ezer, a Fürdő ven­déglőben 15 ezer, a Sport vendéglőben 14 ezer. a Bo- -nar-hag .10 sz££. J2asor vendéglőben pedig 8 ezer forint volt a bevétel ezen az éjszakán. Nem volna teljes a be­számolónk, ha kihagynánk a sorból a vasútállomáson működő Utasellátót, ahol a szilveszteri forgaloqj 30 ezer forint volt Ha igaz az a régi népha­gyomány, hogy: amilyen a szilveszter, olyan lesz az elkövetkező esztendő — akkor a félegyháziaknak nagyon jó új évük lesz. T. M. suth és a Zrínyi utca sar­kán egy üveg-porcelán üz­let; a Wesselényi utca 1. szám alatt, egy iparcikk­áruház; a Batthyány utca 2. szám alatt egy élelmi­szer- és csemegebolt; a Kossuth utca 13. szám alatt szó és vendéglő, a 20. szánj! alatt pedig egy ABC-ám? ház nyílik majd meg. Petőfi téri halászesándSJ kibővítik, a 4. szám alatt cukrászda nyílik, a Szate badság tér 1. szám alatt tejbolt, tejivó és vendéglői egy gyógyszertár, egy fel­sőruházati szaküzlet a 15. szám alatt egy fehér­nemű- és egy kalapüzlet, valamint dohányáruda, a 17. szám alatt dro­géria, és kólcsönzőbolt, a 19. szám alatt egy autó- alkatrész-szaküzlet, a 21. szám alatt pedig egy vi­rágüzlet és egy óra-ékszer- bolt ABC-órabót és palacsintasütő Az egyes élelmiszerbol­tot kibővítik, a Kossuth és a Mártírok utca sarkán egy lakberendezés- és la­kástextilüzlet, a Kossuth utca 6. szám alatt egy hús­bolt és a gázszerviz üzlete, a 8. szám alatt egy zöld­ség- és gyümölcsbolt a 14. szám alatt egy cipészkel- lék-szaiküzlet a mezőgaz­dasági kisgépek és a bar­kácsolók boltja, a 16. szám alatt egy növényvédőszer- és vetőmagbolt a 18. szám alatt egy rétesbolt, egy pa­lacsintasütő, egy eszpresz­is nyílik. A Fe! szabadak® útján eszpresszó, a Béresé» nyi utcában bisztró, -a Romhányi utcában húsbob, a Móravárosban eszpressaö és élelmiszerbolt, a Lenin utcában húsbolt, az Alpári úton élelmiszerbolt és ven« déglő, a Ságv ári Endre aj 8. szám alatt sütőipart szaküzlet és műhely, s Kossuth n. 33. szám alatt pedig zöldség- és gyiimöiesí bolt „ i Ami a „jövő zenéje'” Mire azonban a terv készült, máris újabb igé- nyék jelentkeztek, ante» lyeknek a megvalósítására az előzetes tárgyalások alapján a negyedik ötéveö tervben még lehetőség nyí­lik. Ilyenek például a Mó­ravárosban egy nagy eul** rászüzem, a Fürst Saute dor utcai lakótelepen kert­eszpresszó, valamint egy új Centrum Áruház, a kai és a Lenin utca sar­kán pedig egy kis ABC* áruház épül. -th -os A nép hatalmának védője pártszervezete akkor sem szűnt meg, dolgoztak be­csületesen, sőt október 28- án négy párttag felvételét hagyták jóvá”. Amikor lét­rejött a munkásőrség, meg­értettem, hogy a párt jó kezekbe adta a fegyvert és azonnal jelentkeztem én is 1957 februárjában. Hét évig teljesítettem szolgálatot, ta) párt Politikai Bizottsága határozata értelmében sze­reltem le, de azért még ma is munkásőrnek érzem ma­gam. Ha kell újból fegy­vert fogok a néphatalom, a haza védelmében. A közelgő évforduló al­kalmából szeretettel kö­szöntjük majd ünnepi egy­séggyűlésünkön „fiatalos” veterán elvtársunkat, aki munkája elismeréseképpen a Tanácsköztársaság Em­lékérem, a Munka Érdem­érem, a Munka Érdemrend aranyfokozata, a Munka Érdemrend ezüslfokozata, a Mezőgazdaság Kiváló Dol­gozója, 5 éves munkásét emlékérem, Munkásőr em­lékérem és a Termelőszö­vetkezet kiváló dolgozója kitüntetések tulajdonosa. További munkájához erűt és egészséget kívánunk. fazekas Ráírnál Megemlékezés Petőfi Sándor születésé­nek 149. évfordulójára em­lékeztek az ifjúsági könyv­tár tagjai december 30-án délután 4 órakor. A mű­sorba.. a gyerekek Petőfi verseiből mondták el a Szülőföldemen, a Füstbe­ment terv, és az István öcsémhez című műveket A zenét az állami zeneiskola növendékei szolgáltatták V. Nagy Bólint vezeté-v-vei. Végül Petőfi megzentV ott verseit énekelték a gye -j íhek, majd a -J'.nos vitézi ' felolvasva, rímjátékkal fe- j jeztek be a hangulatos, I kedves összejövetelt A várost tanács végre­hajtó bizottsága összeállí­tott egy kimutatást arról, hogy 1971—75 között hol és milyen boltok nyitását tervezik Kiskunfélegyhá­zán. Tanulmányozva a ki­mutatást, örömmel tapasz­taljuk, hogy a lebontott, vagy a később lebontásra kerülő (tegyük hozzá, hogy elég korszerűtlen és sze­gényes) boltok helyett az egyre növekvő forgalmat és igényeket jobban kielégítő, modem üzleteket kap Fél­egyháza, amelyek a váro­sias jelleget is jobban ki­emelik a központban és azon kívül is. De nézzük inkább a tervet: A zöldségbolttól az ékszerüzletig Kazinczy utca 2. szám alatti épület földszintjén kap helyet egy zöldség­gyümölcs bolt, egy OFO- TÉRT és egy cipőszaküz- let, a 4. szám alatt: a le- . értékelt áruk boltja, s eg<£ kultúrcikkáruház. A Ka­zinczy és a Kossuth utca sarkán töltőtoll javító, a ta- H nácsháza épületében édes- : seg’poi; a Kossu-h vtca 5. i szám alatt egy népművé­I szeti bolt. a 7. szám alatt cukrászda, papír- és iró- szerbolt, virágüzlet; a Kos­Az 1956-os eilenforrada- ! lom elleni harcban alakult ; társadalmi fegyveres testü­letünk a munkásőrség, mely l akkor és ma is megtisztelő ■ feladatot hajt végre. Sorai- i ban a párt, a forradalmi munkás-paraszt kormány | felhívására sok ezren fog- i tak fegyvert a szocialista rendszer védelmében. Ez i történt városunkban is. A fiatal munkásőrség megje­lenése a falvakban, váro- : sokban bátorságot öntött az emberek szívébe. Barát i és ellenség tapasztalhatta, hogy a belső ellenforradal­márokkal szövetkezett im­perialista erőknek nem si­került megdönteni a nép hatalmát. A vészes napok egyik 1 szemtanújával és testüle­tünk alapító tagjával Hideg János elvtárssal beszélge­tünk a csendes, meleg szo­bában. Büszkén emlegette, üűgy. «a ¥örös Csillag Tsz

Next

/
Thumbnails
Contents