Kis Dongó, 1959 (20. évfolyam, 1-23. szám)

1959-01-05 / 1. szám

^ saving^ Boldog Újévet! kíván a Kis Dongó - Clean Fun minden olvasójának e lap Szerkesztősébe és Kiadóhivatala, és összes lapképviselői.---------«*§£*>--------­KEDVES MAGYAR TESTVÉREIM Nagyon szépen köszönöm a küldött sok jókívánságot s ez­úton viszonozom, mert lehetet­len nagy elfoglaltságom mel­lett minden jóakarómnak, ked­ves barátaimnak egyenkint Írásban kifejezni. Köszönöm, hogy az idén szo­katlan nagy számmal rendel­ték meg lapunk kedves olvasói karácsonyi ajándékul barátaik­nak, rokonaiknak, ismerőseik­nek a Kis Dongót. Külön is köszönöm, hogy azok a hűséges olvasóink, akik­nek előfizetése lejárt, vagy le­járóban volt, karácsony és új­év előtt küldték be az előfizeté­si dijat, mert igy legalább az ünnepeken nem voltak anyagi gondjaink. Soha nem kérünk mást, mint azt, hogy az előfize­téseket lehetőleg pontosan megfizessék, akiknek az mód­jukban van. Akik nem dolgoz­nak, vagy más okból nem fi­zethetnek, azoknál szivesen vá­runk az előfizetésük beküldé­sére. Testvéri üdvözlettel KOLOS BÉLA, szerkesztő.---------«#§£*»-------­T. OLVASÓINKNAK FIGYELMÉBE: A Kis Dongó karácsonyi és újévi kedvezményes megrende­léséhez a levelek kimentek. Te­kintve az idény nagy postafor­galmára, az ajándékmegrende­lések feladásának záró idejét 1958 január 10-ben határoztuk meg, tehát az az utolsó nap, amikor feladhatja. Ez a vála­szunk az érdeklődőknek. CLEAN FUN Vol. 20. évfolyam — Detroit, Michigan — osággj^ 51 1959 január 5. — 1. szám. MODERN VILÁG — Mama, hogy jut valaki gyerekhez? — kérdi a kisfiú. — Elmegy a vásárra és vesz magának. — Mama, ez nem lehet igy. — Miért fiam? — Mert ha igaz lenne, hogy a gyereket a vásáron veszik, akkor nem értem, miért van a gazdagoknak — akiknek sok a pénzük, — olyan kevés és a szegényeknek, — akiknek alig van pénzük, — olyan sok gye­rekük.--------------------------­JÓTANÁCS — Abba fogom hagyni a kár­tyázást, mert amit egyik nap nyerek, azt másnap elvesztem. — De ügyetlen vagy, miért nem játszol akkor mindig csak az egyik napon, amikor nyersz s másnap, amikor veszitenél, ne játsz.--------««$§%>-------­DIÁKLÁNYOK — Kár, hogy nem születtem háromszáz évvel ezelőtt. — Miért? — Mert akkor sokkal keve­sebb történelmet kellene ta­nulnom.--------­MAI LÁNYOK — Halló Olga, maga van a telefonnál? ; — Igen. — Szeretnék valami nagyon fontosat kérdezni. — Tessék! — Mondja Olga, akar a fele­ségem lenni? — Boldogan . . . ! Halló, ki­vel beszélek? j----------fiíjr&o-------­Aki annak ad, ki tőle kér, jót cselekszik, de boldog ki a ma­gányukban sinylődőket felke­resi.-------------------------­í A jóravalónak se adj alkal­mat a rosszra. MINDENNEK VAN JÓ OLDALA IS — Rettenetes ellensége va­gyok a nők cigarettázásának. — Én nem. Örülök, ha a fe­leségem minél többet cigarettá­zik. Legalább amig a cigaretta a szájában van, nem beszél. ----------£ EO--------------­PRAKTIKUSAN — Hogy van apád? — Apa holdkóros, járkál ál­mában, de azt mondja, hogy ez nagyon praktikus, mert alszik és igy pihen s ugyanakkor sé­tagyakorlatokat is tart.------------«-5 §•»----------­MELYIK ROSSZABB? Az énekművész számára nincs rettenetesebb dolog, mint­ha rájön, hogy elvesztette a hangját. — Higyje el, a színházi kö­zönség számára még rettenete­sebb, ha a művész erre nem jön rá.--------------------------­BANDIRA ÉS A MAMÁJ A Bandit szörnyen elveri a ma­mája, mire Bandi felháborod­va mondja: — Érthetetlen! Mindig azt mondod, hogy én vagyok a te szived és amellett folyton versz. — Igen feleli a mama, — mert egy szív verés nélkül nem ér semmit. GYERMEKEK JÁTSZANAK A négyéves Zsuzsika a nem sokkal fiatalabb Veronkával lá­­togatósdit játszik. — Mióta vagy férjnél, éde­sem? — kérdi Veronka Zsuzsi­kát. — Két év óta. — És hány gyermeked van? — öt. — Mint te szoptatod? — Nem kettőt én, hármat pedig a férjem.--------------------------­HOSSZÚ UDVARLÁS — Pista, már 20 éve együtt járunk, nem gondolnád, hogy ideje volna már megházasod­nunk? — Én is azt hiszem. De ugyan ki akarna akár velem, akár veled házasságra lépni?-------------------------­A MUNKA Két betörő nehezen kínlódik egy pénzszekrény feltörésén. Izzadnak. Azt mondja az egyik: — És kérlek, Lemenszky, a biró legutóbb is azt vetette a szememre, hogy nem akarok dolgozni.---------««§ £■*-•--------­KÜLÖNÖS — Szeretem a katonákat! — Ezt mondtad minden há­ború alatt és után. Legkedvesebb, legértékesebb, legolcsóbb és legszívesebben fogadott KARÁCSONYI VAGY ÚJÉVI AJÁNDÉK A KIS DONGÓ rendelje meg egy évre KÜLÖN KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI ÁRKEDVEZMÉNNYEL és karácsony vagy újév hetében elküldjük a megajándéko­zottaknak és egy postakártyán közöljük vele, hogy ön rendelte meg neki. KÉRJEN ÁRKEDVEZMÉNYES RENDELŐ-LAPOT i 1

Next

/
Thumbnails
Contents