Kis Dongó, 1957 (18. évfolyam, 1-24. szám)

1957-01-05 / 1. szám

1 CLEAN FUN Vol. 18. évfolyam. — No. 4. — Detroit, Michigan — 1957 február 20. q^§S~£> 51 — A postahivatal kimutatja, hogy százezer levél közül egy vesz el, — olvassa fel a lapból a férj. — Remélem nem az, amelyet a múlt héten read bíztam, hogy add fel. JO HÍRSZOLGÁLAT Az egyik vidéki városban nagy mezőgazdasági kiállítást rendeztek, amelyről a helybeli újság riportere kimerítő tudó­sítást közölt. A lelkiismeretes ujságiró a kiállítás megnyitá­sáról szóló tudósítását a kö­vetkező szavakkal fejezte be: “A polgármester ur megér­kezésével a marhakiállitás meg­kezdődött,” PONTOSSÁG Egy irodában az egyik gép­­irólány rosszul érezte magát és bejelentette az irodafőnöknek, hogy a kórházba megy meg­vizsgáltatni magát. A főnök készséggel elengedte. Pár óra múlva visszajött s je­lentkezett az irodafőnöknél. — Nos, Mancika, mi a baj? — Tüdőcsucshurut, főnök ur. — És mit mondott az orvos? — Azt mondta, hogy már előrehaladott a baj... későn jöttem. — Látja Mancika, ez magára vall... az irodába is mindig ké­sőn jön.--------------------------­KÉTFÉLE MÉRTÉK — Leányunknak fia szüle­tett — mondja az asszony fér­jének, — igy most már nagy­apa lettél. — Azt nem bánom, hogy nagyapa lettem, — feleli a férj, — de hogy nekem egy nagymama legyen a feleségem, azt már bánom. MIÉRT NEM VOLNA TERMÉSZETES? — Különös, hogy te olyan fe­kete vagy, az öcséd meg szőke. — Ez természetes, mert a mama szőkére festette a haját, mielőtt az öcsém megszületett.-------------------------­PÁRBESZÉD — Mama, igaz, hogy a tevék egy hétig tudnak dolgozni, anélkül, hogy innának? — Igen, fiam. Éppen ellenke­zőleg, mint a papád, aki egy hétig is tud inni, anélkül hogy dolgozna.-------•-« 5 £ **------­r-^cg-SP­FELSÜLT BŰVÉSZ — Tisztelt közönség. A kö­vetkező mutatványomhoz szük­ségem van egy gyerekre az önök soraiból, kivel semmikép­pen sem beszélhettem össze. Gyere fel hozzám, kisfiú, — szól a bűvész az első sorban ülő gyermekhez, — ugy e te soha­sem láttál engem? — Nem, papa, — szól a kis fiú. MIT AKAR? — Rózsa ur, már öt éve ud­varolok a leányának és eljöt­tem, hogy... — Mit akar tőlem, nyugdi­jat? ÜZLETVÁLTOZÁS — Miért adta el Sanyi a hal­üzletét és nyitott egy sajtüz­letet? — Beteg lett a halnak a sza­gától s az orvosa azt mondta, hogy levegőváltozásra van szük­sége.--------------------------­VENDÉGSZERETET — Mikor van nálatok ebéd­idő? — Tizenkét órakor, kivéve mikor látogatók jönnek hoz­zánk, mert akkor megvárjuk mig elmennek s azután eszünk.--------------------------­RUHAÁRUSNÁL — A múlt héten vettem ön­nél ezt a kabátot s nézze, az összes gombok leszakadtak róla. — Annak nem én vagyok az oka, hanem ön, — mondja a kereskedő. — Én? Már hogy volnék az oka. — Úgy kérem, hogy ez a ka­bát olyan gyönyörű, hogy Ön nagyon büszkén viseli s a büsz­keségtől kidagasztotta a mellét s attól megfeszült a kabát s leszakadtak a gombok.--------------------------­TITOKTARTÁS — Titoktartó nő ez a Vera? — Hogyne. Amikor valami pletykát hall, hát az egyik fü-l lén beereszti és a száján meg kiereszti. GONDOLJON AZ ÓHAZÁ­BAN SZENVEDŐ VÉRE­INKRE! JELLEMZÉS — A főnök az, aki korán ér­kezik az irodába, ha az alkal­mazottja elkésik és későn jön az irodába, ha az alkalmazott­ja korán jön.--------------------------­FALUHELYEN — Nem szeretem a lovat, amit eladott nekem István gaz­da, mert az a ló folyton leló­gatja a fejét. — Azon ne csodálkozzon, bi­zonyára rösteli, hogy ön még most sem fizette ki a vételárat.--------------------------­APAI SZERETET — Te vágj' nekem a legdrá­gább kincsem, fiam, mondja az apa. — Mégis, mit érek neked, apukám? — Egjr millió dollárt. — Akkor adj előlegül 10 dol­lárt abból apám.---------------------------­Szépség erény nélkül: átok. Szives tudomásul A Green-féle “Angol Nyelvmes­ter teljesen elfogyott s UJ KIA­DÁSA NYOMÁS ALATT van s rövidesen újra kapható lesz. Mindazok, akik ezt lapunknál megrendelték, szíveskedjenek még egy kevés türelemmel lenni, AZONNAL KÜLDENI FOGJUK, mihelyt a nyomdából kikerül. Százával jöttek a rendelések s ez volt az oka, hogy a raktáron volt készletek pár hete elfogytak s az azóta érkezett rendeléseket előjegyzésbe kellett venni. SZEMBEKÖTÖSDI — Szeretek a vőlegényemmel szembekötősdit játszani. — Kicsit gyerekes játék az Anna ... Nem gondolod? — Nem bizony__Ha be van kötve a szeme, — sokkal meré­szebb. ........ HADD JUSSON ANNAK IS Célba lövettek a cigány rek­­rutával, hanem sehogy sem tudott a céltáblául szolgáló ka­puba beletalálni. Szidta is érte kapitánya, mint a bokrot, a cigány meg igy védekezett: — Minek is linék odá, vitézs kápitány urám? Az ellensig nem mind a kápun gyin be. Hát aki á kápu mellett ipar­kodik befelé? Hád jusson án­­nák is.--------£&■•-----------­JÓ KIFOGÁS — Hogy történt, hogy neki­hajtott a másik kocsinak, — kérdi a rendőr az autóhaj tót. — Mindennek a feleségem az oka. Elaludt a hátsóülésben s nem vigyázott, hogyan haj­tok.-------------------------­KÉRDÉS — Ilona, ez a lyuk nem volt reggel a harisnyádon. — Hát hol volt?

Next

/
Thumbnails
Contents