Kis Dongó, 1954 (15. évfolyam, 1-19. szám)

1954-01-05 / 1. szám

4-IK OLDAL KIS DONGÓ — CLEAN FUN 1954 január 5. KIS DONGÓ CLEAN FUN The only Hungarian Comic Paper in the U. S. Published every 5th and 20th of each month by KIS DONGÓ PUBLISHING CO. 7907-09 W. JEFFERSON AVE. DETROIT 17, MICH. Managing Editor: BELA KOLOS, üzletvezető szerkesztő. Munkatársak: E lap minden olvasója. Subscription price one year $2.40. Eló'fizetés ára egy évre: $2.40. Single Copy 10c — Egyes szám 10c Hirdetési árak. egy hasábos egy incses egyszerű hirdetés 75 cent, verses hirdetés $1.00. Entered as second-class matter July 1, 1942, at the post office at Detroit, Michigan under the Act of March 3, 1879. T. Olvasóinkhoz Szeretettel köszöntöm a Kis, Dongó t. Olvasóit lapunk 15-ik évfolyamának első számában. Bejelentem, hogy a következő hónapok valamelyikében előfi­zetési kampányt kezdünk a 15- ik évforduló alkalmából s hi­szem, hogy t. Olvasóink, úgy mint a 10-ik évforduló alkalmá­val, majd most is készséggel fogják felkarolni az uj előfize­tések szerzésének ügyét. E sorokban hálás köszönete­­met fejezem ki előfizetőinknek, hogy a kizárólag számukra biz­tosított karácsonyi kedvezmé­nyünket igénybe vették és sok rokonuknak, vagy barátuknak rendelték meg Karácsonyi Ajándékul lapunkat, olyanok­nak, kiknek még nem járt vagy olyanoknak, akiknek azonos cimre nem járt a Kis Dongó, tehát sok uj előfizetővel növel­ték olvasó táborunkat. A postai forgalom zsúfoltsá­ga miatt több ajándékrendelés csak karácsony után érkezett be hozzánk. Mindenkinek, akinek előfi­zetőink karácsonyi ajándékul megrendelték a Kis Dongót, karácsonyi kártyát küldtünk, melyben közöltük vele an­­ínak az előfizetőnknek nevét és címét, aki számára a lapot megrendelte. A cimszalagon a lejárat mellett (KA) betűjelzés mutatja, hogy az az előfizetés karácsonyi ajándék előfizetés. A (KA) a “karácsonyi aján­dék” szavak első betűinek rö­vid megjelölése. Megeshetett, hogy a karácso­nyi nagy postaforgalom miatt az illetők későn vagy egy­általán nem kapták meg az ajándékozásról szóló értesítő kártyánkat. Ha valaki látja, hogy cimszalagján a lejárat mellett “Ka” betűk vannak s nem kapott tőlünk karácsonyi kártyát, Írjon nekünk pár sort s küldünk egy másik kártyát, melyben értesíteni fogjuk, hogy melyik előfizetőnk volt az, aki számára karácsonyi ajándékul megrendelte a Kis Dongót. Örömmel üdvözöljük az uj előfizetőket (mert őket uj elő­fizetőknek tekinthetjük) olva­só táborunkban s hisszük, hogy a Kis Dongót az év folya­mán úgy megszeretik, hogy jö­vő karácsonykor már ők fogják saját részükre megrendelni a Kis Dongót. Hiszen ez a célja annak, hogy régi előfizetőink­nek és pedig: csak nekik, kará­csonykor ezt a kedvezményt adjuk. Meg vagyunk győződve, hogy ezzel a megajándékozott­nak kedves örömet szereztek nemcsak most karácsonykor, hanem egész éven át, vala­hányszor a Kis Dongót meg­kapják. De örömet szereztek nekünk is, mert az ajándéko­zásból azt következtetjük, hogy nemcsak ők szeretik lapunkat, hanem rokonaik, barátaik ál­tal is megszerettetni kívánják. Testvéri üdvözlettel, KOLOS BÉLA, szerkesztő KÖVETENDŐ PÉLDA Milliomos: “Vegyen példát rólam és dolgozzék. Lássa én mint mezitlábas gyerek kezd­tem meg földi pályafutáso­mat.” Koldus: “Hát azt hiszi tán az ur, hogy én cipőben jöttem a világra?”--------------c«-§ P5-.-------------­KÉNYELMES FOGLALKOZÁS Fiatal ember: ön nem hiszi, de csak az ismét vettem 20 ezer dollárért egy házat, s a pénzt a magam fáradozásával szereztem. Hölgy: Csakugyan? Miféle üzletet folytat? Fiatal ember: Vő vagyok!... nagy fáradtságomba került, mig apósom adott. A CIGÁNYOK NADRÁGJA Valamelyik hidegebb téli na­pon, mikor a szegény ember kezd kevesebb húst enni, hogy egy kis fütenivalóra is jusson, beállit hozzám egy barnabőrü sápadt alak, aki úgy ki volt öltözködve, mint az ifjú óriá-' sok egy melegebb nyári napon: pepita kabát és nadrág, fehér mellény. Úgy fázatt, hogy a pepita ka­bátjának még a kockái is re­megtek. Aki télen úgy van öltözköd­ve, mint nyárön, az nem lehet más, mint cigány. Úgy is volt. Dikónak hivták, a nyáron für­dőhelyen muzsikált, amit kere­sett, már elköltötte, s egész di­csőségéből a ruhája maradt meg. — No mi baj, fiam? — Valami érdekeset hoztam a nagyságos urnák, ha meg­venné. (A muzsikus cigány mindig talál a koldulásra valami tisz­tességes formát.) — Mi az? A belső zsebéből elővett egy többrét összehajtogatott, elsár­gult papírdarabot. — Czecz tábornok levele 1849-ből. Azt hallottam, hogy az ur gyűjti az ilyesmiket. — Lássuk. A levél nem Czecztől volt, csak Szecz csúcsai táborában kelt. Nem volt semmi jelentő­sége. — Hogy tudod? A cigány ravasz pislogással nézett rám. Ki akarta nézni belőlem, hogy mennyit vagyok hajlandó fizetni. Végre megta­lálta a helyes utat. — A nagyságára bizom. — Hát akkor megmondom őszintén. Ez a papiros nem ér semmit. Nesze, visszaadom. De adok neked egy dollárt. — Ingyen? — Nem, fiú. Előlegül. Ha leg­közelebb csakugyan találsz le­velet Czecztől, azt azonnal elho­zod hozzám. Erre kapod az egy dollár1 foglalót. A cigány arca kiderült: bár­mily fantasztikusan hangzott is a titulus, elfogadta az egy dollárt s büszkén eltávozott. Később, mikor a szalonna az (előszobában már fagyni kez­dett, újra megjelent. Ugyan­abban a nyári ruhában. — No, Dikó, hozod a Czecz tábornok levelét? Bűnbánó arcot vágott. — Nem hozom, nagyságos ur. Mind meghaltak azok az urak, akikhez a Czecz nagyságos ur levelet irt. Hanem hoztam mást. — Mit? Újság-papirosból egy vörös nadrágot pakkolt ki. — Tavaly Miamiban muzsi-RENDELJE MEG MOST a KIS DONGO csodaszép, tartalmas 1954. évi naptárát, mely tele lesz szép történetekkel, tréfás elbeszélésekkel, viccekkel, szép és humoros képekkel. ÁRA CSAK $1.00, POSTAI SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 25c., HA SZOMSZÉDJÁVAL, ISMERŐSÉVEL EGYÜTT RENDELI MEG, KÜLDJÖN KÉT PÉLDÁNYÉRT 2 DOLLÁRT ÉS POS­TAI SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGRE 35 CENTET. A KIS DONGÓ előfizetési dijával együtt küldheti be. Hendel je meg mielőbb, mert csak korlátolt számban készülnek a naptárak s aki későn rendeli> annak esetleg nem jut.- NAPTÁRRENDELÉS -KIS DONGÓ-CLEAN FUN 7907 West Jefferson Avenue Detroit 17, Michigan Megrendelek az 1954. ÉVI NAGY KÉPES NAPTÁRUK­BÓL......... darabot. Csatolok S............. a napiár árára és 25 centet postai szállítási költségre készpénzben vagy bélyegben. (Kanadai bélyeget NEM fogadhatunk el!) NÉV: ............................................ CÍM (utca, ház-szám, vagy box): VÁROS, ÁLLAM: .......................

Next

/
Thumbnails
Contents