Kis Dongó, 1954 (15. évfolyam, 1-19. szám)

1954-01-05 / 1. szám

1954 január 5. KIS DONGÓ — CLEAN FUN 3-IK OLDAL Gyermekrovat BOLDOG ÚJÉVET! Boldog áldásdus újévet. Olyat, amilyet kívántok — Legyen imátok, munkátok, Dolgotok Istentől áldott! Óvjon meg titeket minden Gyásztól, bajtól a jó Isten! Újévre megígérjétek: Jók lesztek; mert csak ez érdem Éltetek megjobbitva, Vigyázva a kisértésben. Ez év Istennek szentelten Tökéletesedés legyen!-------.-«ggjpr------­ÚJÉVKOR A kis Jani is alig várta, hogy az uj év napja felvirradjon. Hogyne várta volna, amikor uj esztendőre, titokban, két szép verset tanult be s szerető jó édesapját és édesanyját azzal kivánta fölköszönteni, mint ahogy azt jó kisfiúknak illik. Kissé korábban kelt fel, szé­pen megmosakodott, rendbe­hozta ruházatát s mikor jó szülei a reggelit feltálalták, odaállt édesapja elé s szépen elszavalta a kis köszöntő ver­set. Aztán édesanyjához ment, meghajtotta magát s elmond­ta édesanyjának is hiba nél­kül a másik kis verset. A jó szülők szemeiben az örömkönnyek csillogtak, meg­csókolták jó fiúcskájukat és nagyon boldogok voltak. Kedves kis pajtikák, ti is felköszöntöttétek jó szüléiteket újév napján egy kis verssel, azért a sok jóért, amit egész éven át kaptatok tőlük?--------------------------­KEDÉLYES VÁDLOTT Biró: Hogy hívják? Vádlott: Engem? Biró: Természetesen. Vádlott: Savanyu Vendel. Biró: Hány éves? Vádlott: Én? Biró: Hát persze! Vádlott: ötvennégy! A TÁRSASÁG KÖZPONTJA lesz ön, ha a vendégeket jó­ízű élcekkel mulattatni tud­ja. Ezt pedig könnyen meg­teheti, ha olvassa a “Kis Dongó” élclapot s elmondja nekik az abban olvasott vic­ceket. Biró: Hol született? Vádlott: Én? Biró (haragosan): Nem! Én! Vádlott (a legnagyobb nyu­galommal) : Honnan tudjam én, Jiogy a biró ur hol szüle­tett?--------.^_5£es--------­ZENEKRITIKA A modem zenét oly gyorsan játszák, hogy ne tudják meg­állapítani, milyen klasszikus zenekölteményből lopta az ál­lítólagos szerzője. ISMERI A DÖRGÉST Panaszkodik a korcsmáros, hogy kevés bor termett, nem volt elég eső. — Sebaj! — tréfálkozik az egyik vendég — van a kutban egy egész tavaszra való, a bora felhigitására. BOSSZÚ A betörő az éj sötétjében be­hatol a lakásba. Bejut a háló­szobába. Hallja a lakók békés hortyogását Ez azonban nem kárpótolja azért, hogy abszo­lúte nem talál elvitelre érde­mes holmit. — Ah, legalább megbosszu­lom magamat, — sziszegte. Az ébresztő órát hajnali há­rom órára igazítja és kioson a lakásból. -LELKIISMERETI KÉRDÉS Ügyvéd. Jól van. István gaz­da, csak úgy vállalhatom el a pőrét, ha nekem mindent iga­zán, lelkiismeretesen elmond. István gazda: Hát mit mondjak el legelébb is? Ügyvéd: Legelébb is azt mondja meg: mennyi pénze van magának.-------'-a ■? f- a--------­KÜLÖNÖS ESKÜ Biró: No most beszéljen ön. Mondja el, hogy történt a do­log? Panaszos: A vádlott engem először szamárnak, aztán nap­­lopónak, végül csirkefogó gaz­embernek nevezett. S én kész vagyok esküt is tenni rá, hogy ez igaz.---------------------------­FURFANGOS VÁLASZ — No, Marczi, hát jóllak­tál-e? — kérdé a csizmadia inasát. — Jól bizony, majszter uram! — Hát kell-e még valami? — Öttem vóna én, még, köl­tött is vóna, de mán épen el­fogyott. UJ BETEGSÉG — Itthon van a Vilma néni? — Igen, de zongorabetegsége van. — Hogyan, hát az is beteg­ség? — Persze, tessék csak meg­hallgatni, hogy kiabál!---------a S § ------­VÁSÁRON Künn áll a tót Misu a vásá­ron s nagyban kínálja a maga­faragta fakanalait. Egy isme rőse arra jár és kérdi: — Hogy megy az üzlet? — Betegen! — feleli Misu, — minden órában egy kanál­lal. SZABATOS — Kérem, elvisz ez a villa­mos a Jefferson térre? kérdi az idegen a rendőrtől. — Igen, felelt ez, de csak egy feltétel alatt. — Micsoda feltétel alatt? — Ha meg tetszik váltani a jegyet. NEHÉZ FOGLALKOZÁS — Maga nyög? Bizonyára rossz dolga van, szegény ember. — Hogyne volna, nagyságos asszony. Hiszen a koldulás oly nehéz foglalkozás. Ma délben legalább hatszor kellett levest ennem! JOHN MOLNÁR Funeral Home, Inc. A legrégibb detroiti magyar temetkezési intézet EARLE G. WAGNER, temetésrendező 8632 DEARBORN AVENUE Detroit 17, Michigan Telefon éjjel-nappal: VI. 2-1555 KÖRÖZÉS — Azt tetszik mondani, hogy a megszökött pénztáros pupos, lőcslábu, betört orrú és kan­csal? — kérdi a detektív. — Igen, felelte a bankár. — Már feljegyeztem... És nincsen valami különös ismer­tető jele?-i ______-----------------­MI A BAJ — No mi bai. kis fiam? — Fáj a fejem. — Bizonyára éretlen gyü­mölcsöt ettél? — Igen. — És elrontottad a gyom­rodat? — Azt nem, de rajta kaptak és a csősz megvert,-------------------------­GYÖNGÉDSÉG “A kisasszony talán a nő­veidében tanulta a főzést?” “Alig hiszem. A múltkor a mint burgonyát hámoztam, egyszerre elvörösödött és kifu­tott a konyhából azt kiáltva vissza, hegy nem tudja nézni ezt a kegyetlen nyuzást.”------------aj ---------­“... A múltkor olyan vasta­gon tömött pénztárca volt ná­lam, hogy a vonaton külön podgyászként kellett felad­nom.” _ Minden amerikai magyarnak nélkülözhetetlen! LEGÚJABB ANGOL-MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD Útmutató mindennemű meghívások, ajánlatok, köszönő, kérő, baráti, szerelmes és ajánló levelek írására. Továbbá okiratok, szerződések, folyamodványok,, bizonyítvá­nyok, nyugták, kötelezvények, kérvények, meghatalmazások, vég­rendeletek, kereskedelmi, üzleti, eljegyzési, esküvői, jókívánságokat, vigasztalást és részvétet kifejező, megrendelő levelek, apróhirde­tések és sok más a napi életben előforduló ügyekkel és események­kel kapcsolatos levelek és iratok megfogalmazására. Ára $1.50, postaköltség 15 cent, összesen $1.65 Ezen 288 oldalas levelező segítségével angol levelezését könnyen elintézheti. Megrendelhető A KIS DONGÓ kiadóhivatalában

Next

/
Thumbnails
Contents