Kis Dongó, 1950 (11. évfolyam, 1-16. szám)

1950-01-05 / 1. szám

2-IK OLDAL KIS DONGÓ — CLEAN FUN 1950 január 5. (Folytatás) Egyszerre azonban a paripák megérezték Miklóson a farkas­­bűzt és ugyané percben tört ki egész féktelen vadságában a zi­vatar is. Villám villámot ért, a föld reszketett az egymást érő iszo­nyatos csattanásoktól és jéggel vegyes felhőszakadás zúdult alá a haragvó magasból.... A neki­vadult paripák féket, béklyót összetépve, a vihart tulharsogó nyeritéssel rohantak szerteszét az éjszakában.... Csakhogy Miklós már akkor egyiknek a hátára kapott s lo­bogó sörényébe kapaszkodva, magával a zivatarral versenyt száguldva, vitte tova a megré­mült állat A zivatar pedig jó védelmező és jó utitárs! Záporpalástjával eltakarja a futót, villámlobogásával meg­­vakitja az üldözőket! Miklóst is a zivatar vette pártfogásába és üldözői messze elmaradtak háta mögött, mert a szakadó zápor egész tengert támasztott közte és üldözői kö­zött. * Mikor Toldi György felébredt a nagy kutyaugatásra, s maga mellett ágyában két szőrös szörnyeteget éi'zett tátott torok­kal, hegyes agyarakkal.—majd megütötte a guta ijedtében. Istent, Beppót és a szenteket orditva segitségül, égnek mere­dő hajjal szökött ki az ablakon. Vak ijedtségében még a torná­cot is keresztül ugorva, egyene­sen az alvó csatlósok nyaka kö-SZERETETTEL KÉRJÜK ÖNT, ha hátralékban van elő­fizetési dijával, szívesked­jék mielőbb beküldeni, mert lapunkat csak annak küldhetjük, aki az előfize­ti dijat lejáratkor meg fizeti. 1 . zé zuhant, kik szintén majd nyavalyássá lettek ijedtükben, mikor fel akartak ugrálni és nem tudtak... Ebből aztán olyan lárma és orditozás tá­madt a sötétben, hogy még ma­ga a hős nádorispán is, úgy amint volt, pacuhán ugrott ki ágyából s rohant az udvarra. Érces, parancsoló hangjára, a fejét vesztett, megriadt cseléd­ség végre fáklyákat gyújtott. Ezek lobogó világánál aztán a leszegzett csatlósok hülyén bá­multak egymásra, mert nem az ördög, se nem a büdi boszor­kány nyomta meg őket, mint hitték, hanem saját kópjáikkal lettek a földhöz szegezve.... — Detre hadnagy — zúgott Laczfi érces hangja a tornác - lói — napkeltével mindegyik csatlós huszonötöt kap a far­­matringgal. amiért őrhelyükön elaludtak.... te meg, komám, gyere már közülök,, mert téged is cda talál a hadnagy számí­tani. E gunyoros szavak a ház urá­hoz voltak intézve, ki még szin­tén ott guggolt éjjeli ruháiban a csatlósok között. De amint fel akart tápász­­kodni, nagyot orditva rogyott vissza helyére: — Jajajajajhjaj! Mind a két lábam el van törve bokában!.... Beppo. Beppo! Hívjátok elő Beppót. az jól ért az orvos­láshoz! De minthogy Beppo nem ke­rült elő, Laczfi nádor vén csat­lós őrmestere tapogatta végig mind a két lábát s valahányat nyomott rajtuk, a ház ura ugyanannyit kurjantott torka szakadtából.... — Meggyógyitlak én, vitézlő nemes uram, rögtön — szólt kurtán s odaintve két társát, egyikkel a vállait, a másikkal pedig lábait fogatta meg Györgynek. Azután egyet ránt­va s egyel nyomva mindegyik lábán — a műtét be volt fe­jezve.... Toldi György olyanokat ordí­tott, hogy az eget hasogatta s kínjában úgy rúgta álion á lá­bait tartó csatlóst, hogy ennek majd elrepült a feje tőle — de aztán rá tudott a lábaira álla­­ni.... — Egy kis gyaklás volt az egész, vitéz lovag uram, s most már rendén van minden.... — Akkor nézzük meg, mi ijesztett meg téged, — előre a fáklyákkal — parancsolta Lacz­fi.... Valamennyinek elállt a sze­me, szája, mikor meglátták a farkasokat. — Toldi György­nek pedig a fogai vacogtak s ábrázatja ólomszinüvé lett ijedtében és dühében. Ezt csakis öccse, más nem te­hette! A nádorispán parancsot adott, hogy kutassák át a gyümöl­csöst. hátha még ott rejtőzkö­dik a gonosztevő, mert a kutyák ott szaladoznak s ugatnak leg­jobban.... Alig tudott felelni Laczfi kér­déseire, annyira ette a méreg és a düh, hogy igy felcsufolták saját házában, magas vendége előtt. Hogy fognak ezen nevet­ni az udvarnál! Micsoda sugás­­bugás kerekedik ebből és mi mindent fognak ebből ellensé­gei, az ő tekintélyének a rová­sára, kovácsolni. Soha életében nem óhajtotta annyira, hogy Beppo mellette legyen, mint most — az ő ravasz esze majd kitalálna valamit. Ez a kívánsága rögtön telje­sült, mert Laczfi csatlósai nagy riadallal hozták elő Beppót, igaz ugyan, megtépve, félig megfulladva és egészen gombo­lyagba kötve — de mégis csak előkeritették! Toldi Györgynek hajszálai ágaskodtak kucsmája alatt.... De hát az ördögökkel cimbo- I rál ez az ember? Alig hogy Beppót feloldozták és kivették a szájába tömött I barettot, azonnal magához tért. I Úgy, mint volt, vérző szájjal, összetépve, vak dühvei rohant ki a tornácra, s rikácsoló, düh­­befult hangon orditá: — Utánam, emberek, ez a gyilkos haramia még itt van a házban! — Fogd el, ne egedd mene­­j külni! — ordította szikrázó sze­mekkel Toldi György is.... de magában jókedvűen nevetett hozzá. — Mert az jutott egy­szerre az eszébe, hogy semmivel sem ronthatta volna el gyűlölt öccse jobban a dolgát, mint ez-; zel a merényletével, melynek i maga az ország nádorispánja is | szemtanúja volt s legényeiben John K. Szollősy Temetkezési Intézet 8027 WEST JEFFERSON AYE. Telefon: VInewood 1-2353 Szollősy János Kálmán okleveles balzsamozó és hatóságilag enge­délyezett temetkező. az ő személye is meg van csú­folva. De ennek a dolognak még más előzményei is vannak.... A második napnak estéjén, mikor Laczfi nádor kíséretével együtt vendégül érkezett, Toldi György a gazdag estebédtől kissé mámorosán éppen feküdni készült.... — Látom már a pofádról, hogy valami mondanivalód van, hát csak kivele egymás­után, mert álmos vagyok, — mondta rosszkedvűen György s ásitozva vetette le fényes udva,'^ öltönyeit, melyeket a magas vendég tiszteletére viselt. (Folytatjuk) VONATON — Tessék vigyázni, mert el­sülhet a puskája, — mondja egyik utas a vonaton egy va­dásznak. aki ölében tartja pus­káját. úgy hogy az utas felé irányul a puskacső. — Nem baj, van elég tölté­nyem. majd újra megtöltöm, ha elsülne a puska.---------«*§§»?--------­■' AZ ISKOLA — Mama, ma iskolát ját­szottunk a kertben, a gyere­kekkel . . . — Úgy? És jól viselted ma­gad, drágaságom? — Nem. nem kellet. Én vol­tam a tanitó.---------------------------­VITATKOZÁS — Az én feleségem bármiről órák hosszáig tud beszélni. — Az is valami? Az én fele­ségem semmiről is órák hosz­­száig tud beszélni. Legszebb 300 magyar nóta egy 64 oldalas 6x9 inch nagyságú füzetben A LEGNÉPSZERŰBB UJ ÉS RÉGI MAGYAR NÓTÁK GYŰJTEMÉNYE TISZTA ÉS OLVASHATÓ NYOMÁSSAL. * Ara csak 50 cent, postán 5 cent szállítási digjal cent Kis Dongó — 7907 W. Jefferson Avenue — Detroit 17, Michigan — Utánvétellel (C.O.D.) nem szállítunk! — ■■■■innnnsinin■sebhba■■■■■■ina■■■■■■■beb

Next

/
Thumbnails
Contents