Kis Dongó, 1949 (10. évfolyam, 20-24. szám)

1949-10-20 / 20. szám

1 AZ ÖRÖKSÉG — Mért részeg maga folyton? — Ez nálam egy öröklött be­tegség — feleli a kérdezett. — Megőrült maga? Hogy­hogy öröklött? — Tudniillik tegnapelőtt halt meg nagybátyám és két hordó pálinkát örököltem tőle s azt iszom.--------------------------­Vol. X. évfolyam.'— No. 20. Detroit, Mich., Cleveland, 0. 1949. október 20. EVŐDNEK A FIATALOK — Higvje el Manci kisasz- j szony, a szerelem betegség — mondja a legény. — Akkor maga az ellenszere — feleli a leány.-------f-ak ------­UJ SZOBALÜNY Fogpasztával zsu i olta a kis­­_ asszony fogait. Belép a szobalán- meglátja habzó szájacskáját. — Tekintetes asszony! tekin­tetes asszony! — szalad azj anyához — kisasszonyunkat a nyavalya gyötri!--------------------------­— Vádlott, hogy merte meg­verni a feleségét? Hát nem tudja, hogy büntetni csak a ha­tóságnak van joga? — kérdi a bíró. — Hát akkor úgyis jó. Itt a botom és most már verje to­vább a biró ur!---------•-«§ £»-•--------­GYEREKÉSZ — Mama, nagyon nehéz fel­adatot kaptam, szeretném, ha megcsinálná helyettem. — Az nem lenne jó, ha én csinálnám meg. —- Nem baj. ha nera is len­ne jó, de azért megpróbálhat­ná. POSTAHIVATALBAN — Kisasszony, tegyen erre a levélre még egy bélyeget, mert nagyon nehéz. — De Póstásbácsi — mondja a lány — ha még egy bélyeget teszek rá, még nehezebb lesz.---------------—---------------------­HÁZASTÁRSAK Férj: Te csak akkor csó­kolsz meg, ha pénzre van szük­séged ! Feleség: No és az nem tör­ténik meg elég gyakron? SZÍNHÁZ után — Ebben a színdarabban iga­zi bort isznak és igazi pecsenyét esznek. Mi kell még? — Csak annyi, hogy néhány igazi színészt szerződtessenek, mert akik játszottak, csapniva­ló rosszak voltak.-----------aZ) (j a-'----— -KÖLCSÖNÖSSÉG — Nem szégyeli magát, lop­ni akart! — mondja a házigaz­da, aki “munka” közben lepte meg a betörőt és revolvert fog rá. — És maga? Maga meg gyil­kolni akar! — szégyelje magát — válaszolja a betörő. ---------.a § £ aj-------­PERPATVAR — Honnan jössz hajnalban? — kérdi az asszony. — Egy okos asszony sohasem kérdi, honnan jön a férje! — Egy okos ember nem mulat hajnalig! — pattog az asszony. — Egy okos ember meg sem nősül.--------«*§!=*>-------­MAI ÖREGEK HOLLYWOODBAN — Hogy tehettél ilyesmit?— kérdi egy ember 60 éves barát­ját. — Húsz év múlva te 80 éves leszel és a feleséged 40 éves. — Igazad van, de ezen is le­het segíteni. — Hogyan? — Eiválok tőle és elveszek majd egy fiatalabbat.--------------------------­A RENDŐR — Hallom, hogy itt él a. vá­rosban a világ legerősebb em­bere, aki egyetlen kézmozdulat­tal megállít egy robogó autót. — Igen, a mi közlekedési ren­dőrünk az utcán.--------------------------­CSELÉDSZERZŐNÉL I GYENGÉD FIGYELMEZTETÉS — Mondja lányom, hogy szó- j litották magát az utolsó he­lyén? — kérdi a gazda. — A nagyságos asszony Ma- j rínak, a nagyságos ur pedig Mucuskámnak. — Fel van fogadva, Mucuska j — csípd esi meg a leány arcát a gazda.--------------------------­A FÉNYKÉPÉSZ — Miért látszom a képen idő­sebbnek, mint a valóságban?— kérdi egy ember a fényképész­től. — Ez az én fölvételeimnek az érdeme. Legalább évek múlva nem kell uj képet csináltatnia. A NADRÁG — Nincs véletlen egy öreg nadrágja, nagyságos ur — kéri a koldus. — De van egy öreg nadrágom. — Nagyon köszönöm. Mikor kaphatom meg? — Este. Nappal rajtam van— majd felváltva hordhatjuk.-------------------------­SZÓSZERINT VETTE .Tor th w -nprv* — Azt sem tudom, hova rak­jam a pénzemet — mondja a férj. — Annyi pénzed van? — kér­dezte a feleség. — Dehogy! Minden zsebem lyukas. Ideje volna, ha már megvarrnád.-------------------------­ÖRÖMHÍR — Ma megkértem Olga kezét. — No és gratulálhatok? — Igen. Kikosarazott.-------'-S 3 g EJ------­TÁLALVA VAN Ételt vitt egy fiú és valame­lyik utcában meglökvén va­laki, az ételt is földhöz vágta. — Mért nem sietsz — mond­ja neki egy röhögő pajtás — vár a gazda? — Csak jöjjön, mondja a kárvallott, — már ki van tá­lalva.----------................. belsóle°\... — Fordittasd ki a nagyságos asszonyt, aztán majd megné­zem.----------a? 3*e---------­LÓKUPECNÉL — Aztán nem félős ez a ló? — kérdi a vevő. — Már hogy vóna félős — fe­leli a kupec, — mikor minden éjjel egymaga hált az istálló­ban.--------’-aZ, Ss»-------­MAI LEGÉNY — Hová megy? > — Esküvőre. — Esküvőre? Akkor gratulá­lok! — Hát gratulálhat is, mert én csak tanú leszek. KINEK VAN IGAZA? — Az én bátyám nagyon okos ember — dicsekszik az egyik. — Egy tanítónőt vett feleségül. — Az enyém még okosabb, — kontrázik a másik. Ő egyáltalán nem nősült meg.--------------------------­MODERN LEÁNY Apa: Ki volt az a fiatalem­ber, akivel csókolódzni látta­lak? Leány: Az a kérdés, hogy hány órakor, papa?

Next

/
Thumbnails
Contents