Evangélikus kerületi liceum, Késmárk, 1913

117 8. Weisz Vilmos és Amália-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. Jelenlegi állása 462 K 72 fill. Alapította Weisz Miksa, budapesti lakos szülei nevére 1885 »A tőke kamataiból évenként vallásra való tekintet nélkül egy szegény gimnáziumi tanuló segélyeztessék. Egyenlő körülmények között a zsidó vallásúnak nyujtassék az előny4. Megkapta 18 koronával: Barna Elek VIII. o. t. 9. Napravszky Zsuzsanna-féle ösztöndíj. Aalaptőke 5000 forint. Jelen­legi állása 4764 K 66 fill. Alapította Napravszky Jánosné szül. Grausz Zsu­zsanna, Miskolcz, 1828. A tőke kamatai évenként líceumi felsőbb osztálybeli, tudományokban és jó erkölcsökben magát kitüntető 6 szegény tanulónak osztandók ki. Alapitó és férje családjából származók, ha a felsorolt kellé­kekkel birnak, előnyben részesítendők. Megkapták egyenként 30 koronával: Hamza András V. o. t., Brésel Gusztáv, Czirbesz Endre, Engelmayer Jenő, Hlavács Samu VI. o. t., Roth Ágost VII. o. t. 10. Clementisz István-féle ösztöndíj. (Alapitó-levél nem volt feltalál­ható). Két főgimnáziumi, elsősorban gömörmegyei tanuló részére. Jelenlegi állása 1697 K 73 fill. Megkapták egyenként 33 K-val: Nitsch Mihály V., Hopkó Pál VII. o. t. 11. Horváth Stansith Borbála de Grádecz-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. Jelenleg 759 K 70 fill. Alapította márkus- és batizfalvi Máriássy Ágost, késmárki liceumi felügyelő, édes anyja emlékére Márkusfalván, 1840. A tőke kamatjai évenként valláskülönbség nélkül a líceum felsőbb osztályaiba járó, nem magyarajkú tanulónak adandók ösztöndíjul, aki magát a magyar nyelv és irodalomban kitüntette. Megkapta 30 koronával: Grün Béla VIII. o. t. 12. Ujházy Dániel-féle ösztöndíj Alaptőke 1000 forint. Jelenleg 3538 K 03 fill. Alapította Ujházy Dániel János, Hollólomnicz 1778. A töke kamatai évenként 4 egyenlő összegben 4 alumneumba járó első és második osztálybeli szorgalmas, keresztyéni jó erkölcsű tanulónak osztandók ki. Megkapták egyenként 33 koronával: Ruhmann Kornél I. o. t , Riesz Gyula, Komjáthy Dezső, Serfel Pál II. o. t. 13. Rozmány Rezső-alapítvány. Alaptőke 500 forint. Jelenlegi állapota 1096 K 38 fill. Alapították Antal József és neje szül. Kiss Hermin, abauj- szántói lakások, 1895-ben Késmárkon elhunyt fiúk emlékére oly célból, hogy »a tőke kamatai évenként a tanári testület javaslata alapján a záróünnepély alkalmával szolgáltassanak ki a líceum egyik evang. vagy ref. vallású, szegénysorsú, jeles előmenetelt tanúsító, jó magaviseletű tanulójának«. Egyenlő minősítés mellett abaujszántói születésű vagy alapítókkal rokon­ságban lévők előnyben részesülnek. Megkapta 40 koronával : Kiss Nándor V. o. t. 14. Kégel Árpádné szül. Szaniszló Ella-alapítvány. Alaptőke 3000 K

Next

/
Thumbnails
Contents