Hírhozó, 2010 (20. évfolyam, 1-21. szám)

2010-01-21 / 1. szám

Feltámadhat a Maros mozi 2 Uj igazgató a Vigyázó élén 8 Uj évi koncert a Gózonban 14 Naplás-bánya a testület előtt 4 Petrás Mária Rákoskerten 12 Névadó ünnepség az iskolában 17 Számítógépek civil szervezeteknek 5 Papp Lajos könyvbemutatója 13 Karácsonyi iakástüzek 21 A kerületben is csak néhány járat közlekedett Emlékezés a Gulágra hurcoltakra is. Kiu Tamás A XVII. kerületi Né­met Kisebbségi Önkormányzat szerve­zésében a Szovjetunió­ba malenkij robotra el- hurcoltakra és a második világháború hősi halottaira emlé­keztek január 9-én a Pesti út 107. falán emelt emléktáblánál. A koszorúzással egybe­kötött megemlékezé­sen részt vett Ausztria nagykövetének képvi­seletében Stefan Bretter­hofer, Riz Levente pol­gármester, a Gulágot is megjárt Galgóczy Árpád költő, műfordító, kerü­letünk díszpolgára, va­lamint Altziebler Károly, a kisebbségi önkor­mányzat elnöke, közre­működött az Újlak ut­cai német nemzetiségi iskola énekkara. Folytatás a 3. oldalon > Véget ért a BKV-sztrájk 's. Horváth Tibor H atnapos sztrájk ke­serítette meg a fő­városiak életét január 12. és 17. között, amely különösen érzékenyen érintette a külvárosi ke­rületeket, így Rákos­mentét is. A kerületben csak a 161-es busz köz­lekedett 20-30 percen­ként, a 98-as, a 97-es és a 297-es módosított útvo­nalon járt a sztrájk ideje alatt. A buszvezetők ed­digi juttatásaik elvételé­be nem nyugodtak bele. A többnapos tárgyalás­sorozat a szakszerveze­tek győzelmével zárult. Megkapták a 6000 fo­rintos meleg étkezési utalványt, ami átváltha­tó internetutalványra is, a 45 ezer forintos év vé­gi pulykapénzt és meg­maradt a 3-3 százalékos járulékhozzájárulás. Ja­nuár 17-én estére a szakszervezetek csak felfüggesztették a sztrájkot, véglegesen ak­kor fejezik be, ha aláír­ják a kialkudott kollek­tív szerződést - közölte Nemes Gábor, a sztrájkbi­zottság szóvivője. A fővárost irányító MSZP-SZDSZ-vezetők, Demszky Gábor főpol­gármester és Horváth Csaba kormánybiztos el­tűntek a sztrájk ideje alatt, csak a buszsáv használatát megengedő majd cáfoló nyilatkoza­tuk borzolta a kedélye­ket. Az is egyértelmű, hogy korrupciós ügyek­ben megroppant BKV-t minden látszat ellenére sem sikerült rendbe hozni. Bár a buszközle­kedés 2010. január 18- án ismét elindult, a tönkrement buszpark továbbra is komoly koc­kázatot jelent. A buszok műszaki állapotuk miatt sztrájk nélkül is könnyen kimaradhat­nak a forgalomból. Nemzetközi cimbalomliangverseny 'S. Szakács Zsuzsa H armadik alkalom­mal köszöntötték a Rákoshegyi Baptista Imaházban az új esz­tendőt - a Cimbalom Világszövetség, Szlo­vák Kulturális Intézet, MVSZ Szent László Akadémiája és a Rákos­hegyi Közösségi Ház közös rendezésében - nemzetközi cimbalom­koncerttel, amelynek háziasszonya ezúttal is Herencsár Viktória, a Magyar Köztársaság Örökség-díjas cimba- Ezüst Erdemkereszt ki- lomművész volt. tüntetettje, Magyar Folytatás all. oldalon >

Next

/
Thumbnails
Contents