Hírhozó, 2010 (20. évfolyam, 1-21. szám)

2010-01-21 / 1. szám

NKORMÁNYZAT 2 Feltámadhat a Maros mozi Ts. Szakács Zsuzsa A csípős hideg elle­nére, aki decem­ber 18-án sétálni in­dult Rákosligeten, lát­hatta,hogy az évek óta sötéten meghúzódó Maros moziban megint kigyúltak a fé­nyek. Sok vidám em­ber toporgott a bejárat­nál, ahol Ózdról érke­zett kovácsok szeren­csepatkóval kívántak az érkezőknek szeren­csés jövőt. A Művé­szek Alkotó Társasá­gának (MAT ), a Rá­kosligeti Polgári Kör­nek és még sok lelkes civil segítőnek köszön­hetően újból élet költö­zött az öreg, kopott házba, a művészek ka­rácsonyi vásárral kö­szöntötték a Maros mozi újraéledését. Domonkos László, a MAT elnöke örömmel újságolta, hogy az el­múlt két hónap alatt kitakarítottak, kicserél­ték a régi ablakokat, megszerelték az ajtó­kat, Imre László, a szomszédos Gregor is­kola tanára és a MÖSE sportegyesület ügyes és lelkes tagjai sok-sok munkával megszüntet­ték a beázást, az ön- kormányzat is beszállt a felújításba, újból van villany és víz a házban. Az előtérben felke­rültek a régi fotók, pla­kátok, a Gőzön Gyula Színház tablóval hir­dette a kultúra létjogo­sultságát, a MAT tagjai pedig elhozták festmé­nyeiket, szobraikat a karácsonyi vásárra. A megnyitó ünnep­ségre eljött Riz Levente polgármester is, aki karácsonyi ajándék­ként igen jó hírrel ér­kezett. „Csak gratulál­ni tudok ehhez a civil összefogáshoz, ami­nek köszönhetően új távlatok nyílnak meg a Maros mozi életé­ben. Örömmel jelen­tem be, hogy tegnap hajnali fél háromkor a testületi ülésen az a döntés született, hogy az elkövetkezendő egy évre a MAT legyen az épület házigazdája. Márciusban az önkor­mányzat megrendezi a Maros filmfesztivált, amire február végéig lehet majd olyan ti­zenöt perces filmmel nevezni, aminek témá­ja Rákosmentéhez köt­hető." Közmeghallgatás a reptéri zaj ügyében A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezeté­nek kijelölésével kapcsolatosan az NKH Légiközlekedési Igazgatóságának, a re­pülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.ll.) Korm. rendelet 20.§ értelmében, köz­meghallgatást'kell tartania. Az előzetes egyeztetések alapján a közmeghallgatás időpontja: 2010. január 29.17.00. Helyszín: Rózsa Műveló'dési Ház (1181 Bu­dapest, Városház utca 1-3). Riz Levente polgármester lapunkon keresztül is kéri a kerület lakóit, különös tekintettel a rákoshegyieket, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a köz­meghallgatáson. A fórum lehetőséget ad, hogy a 2-es futópálya zajterhelése ügyében szót emeljünk a hatóságok előtt - hangsúlyozta a polgármester. RÁK Országgyűlési képviselő Jegyző Alexa György - MSZP - minden hónap utolsó csütörtöké 17-19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt. Polgármester Riz Levente - Fidesz 3306, 253-3398. Előzetes bejelentkezés: 253­Or. Rúzsa Agnes jegyző: február 15. Előzetes beje­lentkezés: 257-5054. Alpolgármesterek Fohsz Tivadar - Fidesz - február 15. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás - Fidesz - február 1. Bejelentkezni az ügyfélszolgá­lati irodában lehet. RAK Taflácsnokok Dunai Mónika - Fidesz, oktatási, kulturális és civil kapcsolatok - minden hónap 2. csütörtökén 18-19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház­ban. * Nagy Anikó - Fidesz, szociális tanácsnok - előzetes egyeztetés a 06-20-225-5396-os telefon­számon * Fejér Gyula - Fidesz, műszaki tanács­nok - bejelentkezni a 253-33-16-os telefonszá­mon lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents