Hírhozó, 2009 (19. évfolyam, 1-21. szám)

2009-01-22 / 1. szám

Lakossági fórum a Vigyázóban 6 Meleget ad a kerület karácsonyfája 10 Hagyományteremtő újévi hangverseny 20 Bemutatjuk a ligeti képviselőjelölteket 7 Mindenkinek jutott ajándékcsomag 11 Bokor Jutta elismerése 20 Jobb levegőt Rákosmentének! 8 Az 56-os emléktáblák szülőatyja 14 A magyar kultúra napja Rákoskerten 24 Óvodát vett az önkormányzat "Sí Kiu Tamás U niós pályázati pénzből, az önkor­mányzat támogatásával Rákoscsabán megépül­het Magyarország egyik legmodernebb óvodája. A Rákoscsabai Református Egyház- község 363 millió forin­tot nyert a beruházásra, az összeg lehívásához szükséges 135 millió fo­rintos önrészt azonban nem tudta előterem­teni. Az önkormányzat úgy segített, hogy saját férőhelygondjait is or­vosolta: megvásárolta az egyház tulajdonában lévő Betlehem óvoda épületét és a hozzá tar­tozó ingóságokat 125 millió forintért. így meglett áz önrész, lehe­tővé vált egy 150 férő­helyes új református óvoda felépítése és ez­zel párhuzamosan az önkormányzat is óvo­dát alapít 100 új férő­hellyel. Az adásvételi szerző­dést Riz Levente polgár- mester és Füzesi Zoltán rákoscsabai református lelkész január 19-én ír­ta alá a Polgármesteri Hivatalban. Füzesi Zoltán el­mondta, remélik, hogy márciusban elkezdőd­het az építkezés és az óvodát hat csoporttal szeptember 1-jén bir­tokba vehetik. Folytatás az 5. oldalon > Ügyfélszolgálati Iroda nyílt Rákoscsabán Kiu Tamás K ihelyezett Ügyfél- szolgálati Iroda kezdte meg működését a Csabaházban január 8-án, ahol minden olyan ügyes-bajos ügyet el lehet intézni, amit a rákoskeresztúri központi intézmény­ben. Az iroda átadási ünnepségén megjelent Riz Levente polgármes­ter, Rúzsa Ágnes jegyző, Csepetiné Gébele Judit, az önkormányzat ügy­félszolgálati irodaveze­tője, valamint Kecske­méti József, a ház igaz­gatója. Folytatás az 5. oldalon > Megállapodás született a beruházásokról "Js. Horváth Tibor Í anuár 5-én sajtótájé­koztatót tartottak a árosházán, amelynek keretében Riz Levente polgármester, Fohsz Ti­vadar alpolgármester és a beruházó cégek veze­tői, illetve képviselői tá­jékoztatták a sajtó mun­katársait a közeljövő fej­lesztéseiről, amelyek Budapest szempontjá­ból is kiemelkedő jelen­tőségűek. A következő három évben önkor­mányzati beruházásban sport- és rendezvény- csarnok, új főtér és főut­ca, magánberuházásban pedig élményfürdő, iro­dapark, lakóépületek, és kereskedelmi létesítmé­nyek épülnek, ipari par­kok bővülnek. Folytatás a 2. oldalon > Modern kertváros Épül Rákosmentén Nagyszabású fejlesztések a XVII. kerületben Zavadszky Gáborra eoilékeztek T anuár 7-én család- I tagok, ismerősök, barátok, szurkolók gyertyagyújtással em­lékeztek Zavadszky Gá­borra, a válogatott lab­darúgó halálának har­madik évfordulója al­kalmából. Részletek a 27. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents