Hírhozó, 2009 (19. évfolyam, 1-21. szám)

2009-01-22 / 1. szám

NKORMANYZAT 2 Új főtér épülhet Keresztúr központjában Modern kertváros épül Rákosmentén . Nagyszabású fejlesztések a XVII. kerületben: több mint 100 milliárd forint mozdul meg Folytatás az 1. oldalról > A fejlesztések jócskán túlmutatnak kerületünk határán, a környező agglomeráció és a pesti kerületek számára is új lehetőségeket rejtenek. Riz Levente bevezetőjé­ben megemlítette, hogy a gazdasági válság és a kormányzati megszorí­tások, az állami norma­tívák drasztikus csök­kentése új kihívás elé ál­lítja az önkormányzato­kat. Véleménye szerint a krízis negatív hatásait úgy lehet csökkenteni, ha a rendelkezésre álló eszközökkel a helyi gazdaságot igyekszünk élénkíteni. Ezt legin­kább beruházásokkal lehet, amelyek munka­helyet teremtenek, munkát adnak a helyi vállalkozóknak és mun­kavállalóknak, növelik az adóbevételét az ön- kormányzatnak. A pol­gármester megjegyezte, hogy az előző ciklusok tapasztalatai nem vol­tak szívderítők: jelentős magánfejlesztésként jobbára csak lakópar­kok épültek, amelyeket semmilyen közcélú be­ruházás nem kísért. A szabályozási tervek el­fogadásakor a korábbi városvezetés nem írta elő a nagyobb forgalom, az oktatási, a szociális és ellátórendszerre nehe­zülő többletigény kom­penzálását. A gyorsan növekvő lakosság­számhoz nem rendel­tek közösségi tereket és intézményeket. A lakó­parkok mellé nem épült bölcsőde, óvoda, orvosi rendelő, játszó­tér és közpark. Új elve­zető utak sem épültek, településrendezési szerződés egyetlen al­kalommal sem készült. Példaként a pol­gármester a Helikop­ter-lakóparkot, a Szá­razhegyi és a Pesti úti lakóparkot említette. „Ez a gyakorlat nem tartható" - hangsúlyoz­ta Riz Levente. A 2006 októbere óta dolgozó kerületvezetés a magánfejlesztések­nek új irányt adott. „Gazdaságélénkítő be­ruházásokra van szük­ség a kerületi munka- vállalók bevonásával, amely a kerület adóbe­vételét is növelik - ez csökkentheti az állami megszorítások draszti­kus hatásait. Minden beruházás tartalmaz­zon közcélú vállalást, amelyet a fejlesztő kö­teles megvalósítani." Az alapelveket gyakor­latba ültették: a leendő magánberuházásokat mindenhol közérdekű beruházások kísérik, amelyek összértéke kö­zel 4 milliárd forint. A településrendezési szerződéseket a képvi­selő-testület 2008. de­cember 17-én hagyta jó­vá, január 5-én került sor az aláírásukra. Nagyobb önkormányzati bombázások SPORTCSARNOK A Pesti úton lévő volt Hunga- rocamion focipálya he­lyén valósul meg a sportcsarnok. Ezzel egy kétezer fő befogadására alkalmas csarnokkal bővül Rákosmente, amely nagyszabású sportrendezvények, koncertek és konferen­ciák, kiállítások helyszí­ne lehet. A sportcsar­nok megépítése része egy komplex szabad­idő- és rekreációs zóna kialakításának. Az ön- kormányzat a követke­ző években Rákos-pa­llyennek álmodták meg az élményfürdőt RAK Országgyűlési képviselő Alexa György - MSZP - minden hónap utolsó csütörtöké 17-19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt. Polgármester Riz Levente - Fidesz - Január 26. Kihelyezett fogadóóra február 18-án 14-17 óráig a Csekovszky Művelődési Házban, március 30-án 14-17 óráig a Rákoskerti Mű­velődési Házban. Bejelentkezés: 253-3306, 253-3398. Jegyző Dr. Rúzsa Ágnes jegyző: február 2. Előzetes beje­lentkezés: 257-5054. Alpolgármesterek Fohsz Tivadar - Fidesz - február 16. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás - Fidesz - február 2. Bejelentkezni az ügyfélszolgá­lati irodában lehet. Taoácsookok Dunai Mónika - Fidesz, oktatási, kulturális és civil kapcsolatok - minden hónap 2. csütörtökén 18-19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház­ban. * Lázár Attila - Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok - a hónap 1. hétfője 18 óra Fidesz- iroda, Péceli út 106. * Fejér Gyula - Fidesz, mű­szaki tanácsnok - bejelentkezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet. A Kucorgó téri üzletközpont látványterve

Next

/
Thumbnails
Contents