Hírhozó, 2005 (15. évfolyam, 1-12. szám)

2005. január / 1. szám

2005. JANUÁR Újabb testvérvárosi kapcsolat - Lovran Újabb testvérvárossal le­szünk gazdagabbak. Az erdé­lyi Gyergyószentmiklós után a horvátországi Lovrannal kötött együttműködési szer­ződést a kerületi önkormány­zat. Hamarosan tovább bővül a közösség, a testület decem­beri döntésének értelmében Bécs XVII. kerülete is csat­lakozhat a „testvérekhez”. (Folytatás az 5. oldalon) Lifttel mehetünk az emeletre! Korszerűsítették a Ferihegyi úti rendelőt Szép karácsonyi ajándékban részesültek az Elágazás környékén élők. Decemberben adták át ugyanis a Ferihegyi úti orvosi rendelő korszerűsítését célzó beruházást. A bejáratnál rámpa, lift, mozgássérültek számára mosdó épült, továbbá két négyszemközti orvos-beteg találkozást megvalósító rendelőhelyiség várja az idelátogató betegeket. (Folytatás a 3. oldalon) Karácsonyi dallamok kerületszerte 1956-os emlékhely lesz Rákoskeresztúron A 2004-es év vége bővelkedett a karácsonyi programokban. Főleg hangversenyek tették hangulatosabbá az ünnepi előké­születeket. A művelődési házak az egyházakkal összefogva várták a zenei élményt adó programokra a kerületieket. Emellett természetesen kézműves foglalkozások, színházi előadások gazdagították az adventi időszakot. (A programok között tallóztunk a 10-11. oldalon) A képviselő-testület közté­ri alkotással rendelkező 1956-os emlékhely kialakí­tásáról döntött december­ben az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfor­dulója alkalmából a Rákos- keresztúri Kegyeleti Em­lékpark (a felszámolt rá­koskeresztúri községi te­mető helyén, Széchenyi u. - Gyökér u.) területén. Az alkotásra pályázatot írt ki az önkormányzat. Az emlékhelynek tükröznie kell 1956 szellemiségét: a forradalom megalapozta a reményt, hogy létrehozha­tó a demokratikus társa­dalmi rend, és hogy a haza függetlenségéért semmi­lyen áldozat sem hiábava­ló. „A forradalom és a sza­badságharc mára a ma­gyar nép szabadságszere- tetének, bátorságának szimbólumává vált szerte a világon. Jelenünk és jö­vőnk egészséges nemzeti identitása szilárdan fel­épülhet történelmi múl­tunk ezen megkerülhetet­len emlékoszlopára.” - ol­vasható a pályázati felhí­vásban. (28. oldal.) pte

Next

/
Thumbnails
Contents