Hírhozó, 2005 (15. évfolyam, 1-12. szám)

2005. január / 1. szám

JANUÁR 2 HÍREK JÁRDASZIGET Mit jelent Önnek a Magyar Kultúra Napja? Pintér Zsuzsanna, testnevelő Szerintem nagyon jó, hogy van ünnepe a magyar kultúrának. Rákoshegyen élek, de szívesen és gyakran járok el más kerület­részek művelődési házaiba is, ha kedvem­re való programot találok. A Magyar Kul­túra Napja alkalmából például biztos el fogok menni Rákoskertre, Eperjes Károly színművész irodalmi estjére. Mátyás Róbert, főiskolai hallgató Befogadó természetű vagyok, minden ér­dekes programra szívesen elmegyek, de úgy érzem, nincs elég hírverése a Magyar Kultúra Napjának. Most épp az egyik ke­rületi művelődési klubnál töltöm a gya­korlatomat - mint művelődésszervező -, ezért tudom, ott milyen műsorral köszön­tik ezt az ünnepet. De máshonnan nem ju­tott el hozzám semmilyen hír, és ez nincs így jól. Pedig jó az ötlet, és az időzítés is, hisz hajói tudom, a Himnusz születésnap­jához kötődik ez az ünnep. Ziszisz Nikosz, villamosmérnök Hiába szól egy nap az évben a magyar kul­túráról, ha a többi 364 napon mindenhol - a tévében, a rádióban, a moziban - az ame- rikanizált szirup zúdul ránk. A magyar művészek - bármelyik műfajban is nézzük - kevés lehetőséget kapnak, az emberek nem kíváncsiak rójuk. Meg kell nézni egy kiállítás megnyitót, ugyanazok járnak el szinte mindenhová, és ha olyan alkotó ér­kezik, akinek nincs kerületi ismertsége, alig lézengenek a tárlatán. Azért jó, hogy legalább egy nap van, amikor a magyar kultúrára koncentrálunk, de ez édes kevés. Papné Lia, vállalkozó Rákosligeten élek, és nagyon örülök, hogy ilyen sok kulturális alközpont működik a kerületben - ez azt hiszem, ma már kurió­zum a fővárosban. A Csekó mellett gyak­ran eljárok a Dózsába, Rákoskertre, Rá­koshegyre. A Gőzön Gyula Kamaraszínhá­zat annyira szeretem, hogy minden előadá­sukat megnézem, bérletet is váltottam. Kellenek az alkalmak, amikor megmutat­hatjuk, láthatjuk saját kultúránkat, ezért nagyon jó kezdeményezésnek tartom a Magyar Kultúra Napját. Wittinger Atilla, leendő tanár Örülök, hogy van külön ünnepe a Magyar Kultúra Napjának, de az én életem min­den napja ennek jegyében zajlik. Ha nem élhető a sok ezer év alatt kialakult kultú­ránk, akkor az egyén és a nemzet is bol­dogtalan. Számomra minden ez a nap, ma­gam történelem és magyar szakos tanár­ként szeretnék majd boldogulni. A magyar kultúra ma saját hazájában háttérbe van szorítva, ez ellen tennünk kell. F. K. Honlapunk: www.hirhozol7.hu Jelentősen nőtt a lakásépítés és ■vásárlás helyi támogatásának összege Az önkormányzati támogatás kamatmentes kölcsön formá­jában nyújtható, mértéke önálló lakás építése vagy vá­sárlása esetén a tavalyi 600.000 Ft helyett az idén 850 E Ft, a bővítéshez, átalakítás­hoz, felújításhoz a korábbi 300.000 helyett idén 550 E Ft, de ezen összeg nem haladhat­ja meg az építés, bővítés, át­alakítás felújítás költségei­nek, illetőleg a vételárnak a 20%-át. Ha a támogatást első lakás­hoz jutók igénylik, a támoga­tás mértéke az önálló lakás építése vagy vásárlása esetén a tavalyi 750.000 Ft helyett az idén 1 M Ft, meglévő lakás bővítése, átalakítása - ideért­ve az emeletráépítést és a tetőtérbeépítést is - esetén pedig - feltéve, hogy ezáltal az igénylő első lakáshoz jut ­az előző évi 450.000 helyett 700 E Ft, de ezen összeg szin­tén nem haladhatja meg az építés, bővítés, átalakítás, felújítás költségeinek, illető­leg a vételárnak a 20%-át. A helyi támogatás összegé­nek meghatározásánál az épí­tési költséget az építeni kí­vánt lakás alapterületét fi­gyelembe véve a lakásbőví­tés vagy új lakás építése ese­tén - sávalapot feltételezve - a tavalyi 120.000 helyett idén 190 E Ft/nm, újonnan épített önálló tetőtéri lakás esetén a tavalyi 80.000 helyett ebben az évben 140 E Ft/nm, a már korábban létesített beépíthe­tő tetőtérben történő önálló lakás építése esetén az előző évi 60.000 helyett az idén 110 E Ft/nm építési költséggel kell számolni. pte Bővülő díjkompenzáció! A központi, úgynevezett normatív lakásfenntartási támogatás bevezetése mellett a fővárosi önkormányzatnál is megmarad a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás, sőt jövőre 9 százalékkal többet költenek erre a célra. Az igénybe vehető összegek nem változnak, de mivel a fővárosi és a központi támogatás felté­telrendszere részben átfedi egymást, a víz-, csatorna- és sze­métszállítási kompenzációra jogosultak köréből kivették azt a kört, akiknek az illetékes kerületi önkormányzat lakásfenn­tartási támogatást állapít meg. Többen vehetik viszont igény­be így a távhődy-kompenzációt. A rezsitámogatási rendszer átalakítására azért kerül sor, mert az állam - fővárosi min­tára - bevezeti a normatív la­kásfenntartási támogatást, amely a kerületeken keresz­tül vehető igénybe. Ezt a tá­mogatást egészíti ki a főváros jól bevált kompenzációs rendszere, amelynek jogo­sulti köre nem változik jövő­re. 2005-ben az idei összeg­nél 9 százalékkal többet, 1 milliárd 420 millió forintot kaphatnak a rászorulók la­kásrezsi-támogatásként. Távfűtési díjkompenzáció­ra jogosult 2005-ben minden, legfeljebb 40 ezer forint egy főre eső nettó jövedelmű bu­dapesti család. Az is, akinek a havi nettó jövedelme legfel­jebb 48 ezer forint, és gyer­mekét egyedül neveli vagy egyedül él. A kompenzáció havi össze­ge családonként május és de­cember hónapokban 2500 fo­rint, júniustól novemberig 800 forint, januártól áprilisig pedig 4000 forint. Ugyanez víz- és csatorna­szolgáltatás esetén 600, sze­métdíj esetén 400 forint. Ezenkívül fővárosi kiegészítő lakásrezsi-támogatásra jogo­sultak télen automatikusan mindazok a nyugdíjas vagy sokgyermekes háztartások, amelyek tagjai valamelyik díjkompenzációt igénybe vet­ték, és kifizették közüzemi számláikat. A téli támogatás egyszeri összege távfűtés esetén 10 ezer, egyéb fűtésnél 8 ezer forint. 2005-ben erre a célra a főváros saját keretéből 150 millió forintot ad az alapít­ványnak. Az elmúlt nyolc év­ben 1,5 milliárd forinttal se­gítette a főváros 18 ezer ház­tartás közüzemi számláinak utólagos rendezését. A rend­kívüli támogatás 2005-ben is arra szolgál, hogy a közüzemi díjtartozást csökkentse, ese­tenként a súlyos, akár a lakás elvesztéséhez is vezető krí­zishelyzeteket időben meg­akadályozza. (Forrás: főváro­si önkormányzat)

Next

/
Thumbnails
Contents