Hírhozó, 2000 (10. évfolyam, 1-11. szám)

2000. január / 1. szám

h: 3 KÖZÉRDEKŰ FOGADÓÓRÁK Az egyéni választókerületben megválasztott képviselők fogadóórái Koltai Ildikó országgyűlési képviselő fogadóóráját kép­viselői héten (január 10-én) hétfőn 14-17 óra között a XVII. kerületi polgármesteri hivatal 119-es szobájában tartja. Önkormányzati tisztségviselők fogadóórái hétfői napokon 14-17 óráig Devánszkiné dr. Molnár Ka­talin polgármester: febr. 7., márc. 13., ápr. 17., jún. 5. Dr. Nagy István jegyző: febr. 14., márc. 20., máj. 8., jún. 19. Barna Andor alpolgármester: jan. 17., febr. 21., márc. 27., máj. 15., jún. 26. Kiss L^jos alpolgármester: jan. 24., febr. 28., ápr. 3., máj. 22. Dr. Péczely Terézia alpolgár­mester: jan. 31., márc. 6., ápr. 10., máj. 29. A tisztségviselők, fogadó­óráikat a XVII. kerület Pol­gármesteri Hivatalában (Pes­ti út 165.) tartják. Bejelentkezni az Ügyfél- szolgálati Irodán lehet. 2000. január 1-jétől megújul a személyazonosító igazolvány. Az ú,j igazolvány bankkártya formá­tumú és hamisítás ellen védett. Megváltozik az igazolvány kivál­tásának és cseréjének rendje is. Az eddigi gyakorlattól eltérően az igazolvány kiváltásához vagy cse­réjéhez nem kell kérőlapot vásá­rolni. Az igazolvány kiváltása vagy cseréje céljából az Okmány­irodát kell felkeresni. Egyszerűsödik a lakcím-beje­lentési eljárás is. Ehhez sem kell lakcímbejelentő lapot vásárolni. A lakcímbejelentést a lakcím sze­rint illetékes polgármesteri hiva­talnál kell megtenni. A bejelen­téssel együtt igényelhető a lak­címigazolvány, amely a lakcímen kívül a személyi azonosítót (ko­rábbi megnevezése: személyi szám) is tartalmazza. Személyazonosító igazolvány Kiváltásra jogosult minden Magyarország területén élő 14. életévét a kiváltás évében betöl­tött: magyar állampolgár, beván­dorolt, menekültként elismert személy. Kötelesek kiváltani az okmányt a magyar állampolgá­2. sz. evk.: Derczbach Istvánná: minden hónap első keddjén, 17-18 óráig az Összefogás Napközis Óvodában, (Borsó u. 75.) 3. sz. evk.: Dr. Péczely Terézia: minden hónap első keddjén, 16.30-18 óráig az Újlak utcai Álta­lános Iskolában 4. sz. evk.: Quitt András: min­den hónap első keddjén, 17-18 óráig az MSZP-irodában, a Pesti út 167. sz. alatt 5. sz. evk.: Barna Andor: min­den hónap első szerdáján, 17-18 óráig a polgármesteri hivatalban 6. sz. evk.: Kiss Lajos: minden hónap negyedik hétfőjén, 17-19 óráig az MSZP-irodában 7. sz. evk.: Lengyel Zsolt: min­den hónap első keddjén, 16-18 óráig az FKgP székházában, a Péceli út 106. sz. alatt 8. sz. evk.: Dr. Hájer Emília: minden hónap utolsó csütörtökén, 17-18 óráig a Rákoshegyi Közös­ségi Házban, a Podmaniczky Zs. u. 3. sz. alatt 9. sz. evk.: Dr. Bényi Zsolt: minden hónap utolsó csütörtökén, 17-18 óráig a Rákoshegyi Közös­ségi Házban, a Podmaniczky Zs. u. 3. sz. alatt rok, ha nem rendelkeznek más, érvényes hatósági igazolvánnyal (pl.: útlevél), valamint a bevándo­roltak és a menekültként elismer­tek. Az igényléshez (cseréhez) szükséges: személyazonosításra alkalmas okmány, esetleges adat- változásokat igazoló okmányok (pl.: anyakönyvi kivonat, doktori oklevél), aki személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendel­kezik: 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat, névviselés megállapítására alkal­mas házassági anyakönyvi kivo­nat, külföldről hazatérteknél ér­vényes állampolgársági bizonyít­vány, bevándoroltak és menekül­tek esetében a jogállásukat igazo­ló okirat. Az igénylő által hozott igazolványfényképet - kérésre - az okmányirodák rögzítik. A személyazonosító igazol­ványt postai úton kapja meg a ké­relmező. Az állandó személyazonosító igazolvány kiállításának jelenlegi illetéke: 1500 Ft. Illetékmentes a más személyazonosító okmánnyal nem rendelkező: 14 éves polgár el­ső személyazonosító igazolványá­nak kiváltása, de csak a jogosult­ság elérésének évében, a 70. élet­évét betöltött polgár igazolványa. 10. sz. evk.: Ifj. Lépés Imre: minden hónap első csütörtökén, 17 órától a Rákoskerti Művelődé­si Klubban, a Rákoskert sgt. 66. sz. alatt 11. sz. evk.: Dunai Mónika: minden hónap harmadik szerdá­ján, 18-19 óra között a Rákoscsa­bái Közösségi Házban, a Péceli út 222. sz. alatt 12. sz. evk.: Dr. Benkő Péter: minden hónap első keddjén, 17 órától az MSZP-irodában, a Pesti út 167. sz. alatt 13. sz. evk.: Gyöngyössy Már­ton: minden hónap harmadik szerdáján, 18-19 óráig a Rákos­csabái Közösségi Házban, a Péceli út 222. sz. alatt 14. sz. evk.: Dr. Hoffmann Atti­la: minden hónap első keddjén, 17 órától a Diadal utcai Általános Is­kolában 15. sz. evk.: Rajkai Tibor: min­den hónap első hétfőjén, 17-18 óráig a Diadal utcai Általános Is­kolában 16. sz. evk.: Dombóvári Csaba: minden hónap negyedik csütörtö­kén, 18 órától a Csekovszky Ár­pád Művelődési Házban. Lakcímigazolvány Tartalma: az érintett személyi adatai (családi és utóneve, anyja neve, születési helye és ideje), személyi azonosítója (személyi szám), bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, tar­tózkodási helyének érvényességi ideje. Lakcímbejelentés: a lakcím szerint illetékes polgármesteri hi­vatalokban szükséges ingyenes űrlap kitöltésével. Az eljárás rendje változatlan, a bejelentés átvételét a polgármesteri hivatal igazolással tanúsítja, a lakcímiga­zolványt az illetékes okmányiroda állítja ki és juttatja el az érintett lakosnak. Illetékmentes a lakcím­igazolvány kiállítása, amennyi­ben az a lakcím bejelentése, a ré­gi típusú igazolvány kicserélése, személyi azonosító kiadása, vagy változása miatt szükséges. Illetékköteles a lakcímigazol­vány kiállítása egyéb, kérelemre történő esetekben. Az illeték mér­téke jelenleg: 500 Ft. A területileg illetékes Ok­mányiroda a XVII. kerületben: Polgármesteri Hivatal, Ügyfél- szolgálati Iroda, II. emelet (1173 Pesti út 163.). Telefon: 258-4160. Közérdekű címek, telefonszámok MENTŐK 104 RENDŐRSÉG 107 TŰZOLTÓSÁG 105 Kerületi rendőrkapitányság 1173 Ferihegyi út 79. Tel.: 256-8614 Kerületi tűzoltó-parancsnokság 1173 Bakancsos u. 1. Tel.: 256-2615 Polgári védelmi parancsnokság 1173 Bakancsos u. 3. Tel.: 257-4887 Kerületi polgármesteri hivatal 1173 Pesti út 165. Tel.: 257-3333. Fax: 256-0661 Ügyfélszolgálati iroda 1173 Pesti út 163. Tel.: 258-4160 Adócsoport 1173 Pesti út 170/a Tel.: 256-5333 Hatósági és ellenőrző csoport 1173 Pesti út 163. Tel.:258-4160 A Hírhozóhoz beküldött írásokat, le­veleket a szerzők előzetes hozzájá­rulása nélkül, mondanivalójuk tisz­teletben tartásával, rövidítve jelen­tetjük meg. A lapban megjelenő vélemények, hozzászólások nem feltétlenül azo­nosak a szerkesztőségével. (Szerk.) Következő lapszámunk 2000. február 10-én jelenik meg. Lapzárta: 2000. január 25-én. HIRHOZO A XVII. kerületi önkormányzat díjtalan lapja Megjelenik havonta 30 ezer példányban Kiadja: Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata Felelős kiadó: Devánszkiné dr. Molnár Katalin polgármester Szerkesztőség: 1173 Bp. XVII., Egészségház u. 3. Tel./fax: 257-9589 Felelős szerkesztő: P. Tóth Erzsébet E-mail: ptoth@hotmail.com Szerkesztőségi munkatárs: Gálfi Irén Fotó: Molnár Ferenc Szerkesztőségi órák: kedd, csütörtök: 12-16-ig Nyomdai előkészítés: Volos Bt. Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: Lendvai Lászlóné vezérigazgató Terjesztés: Magyar Posta Rt. Uj személyazonosító okmányok

Next

/
Thumbnails
Contents