Hírhozó, 1992 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1992-01-01 / 1. szám

HÍRHOZÓ 1992. JANUAR folytatás az 1. oldalról tött az Önkormányzattal, hogy használ­ni fogja az épületet. Funkciójában, mint ruha- és élelmiszerraktárt, napközi összejöve- teli helyet idősek részére, és új tagjainak itt tart tanfolyamokat. Ha a meglehetősen megviselt konyhát újból használhatóvá teszik, akkor is csak főznek itt a más helyen felállítandó ingyenkonyháknak. Megannyi aránylag csöndes tevékenység és talán még szükséges is. Mi haszna lehet abból kerületünk lakosainak, ha - vélhetőleg - öt esztendeig vendégeskedik nálunk Az Üdvhadse­reg? Nem csupán jóindulatú gesztus az önkormányzat részéről ez a megállapo­dás. Felelősséggel viseltetve az itt élők iránt reménységünk van arra, hogy Az Üdvhadsereg jelenléte enyhít igen nehéz szociális gondokon. Ha megnyílik a ruha­raktár mellett egy filléres ruhabolt, kerü­letünk lakói vannak hozzá a legköze­lebb. E helyen él a legtöbb gyermek a főváros kerületeihez viszonyítva, s ezért itt nőnek a legrohamosabban a családok megélhetési gondjai. (Ez döntő érv volt a külföldiekkel folyó tárgyalások során, mivel kissé kiesőnek találták a XVII. kerületet.) Ha közelebb van a segítség, könnyebben hozzájuthatunk. Az Üdvhadsereg bibliai tanítása megfelel az általános protestáns látás­módnak, keresztyén, bibiliai megnyilat­kozásaik beleillenek az igencsak meg­újulásra szoruló és törekvő egyházi élet­be. Ha valaki felelősséget érez népünk és ifjúságunk gondolkodásának erkölcsi színvonaláért, belátja, hogy szükség van ______________2_______________ mi nél több munkát, szolgálatot vállaló ember­re, legyen az egyenruhás, vagy civil „Krisztus katonája". Az Üdvhadsereg vendégként jön ke­rületünkbe. Egy kissé félénken mozdul, lassan érkezik, de csodálható-e ez több, mint negyven évi szünet után? Mindent újból kellett kezdeniük. Ehhez az egyhá­zak vezetői ugyanúgy, mint kormányza­ti és állami vezetők segítséget nyújtot­tak. A hívő ember csodálatos fegyvere az imádság. Mi ezzel nyújthatunk nekik segítséget, hogy munkájukat jól végez­zék. Ez esetben talán úgy megszeretjük őket, s ők bennünket, hogy a megálla­podás lejárta után is marasztaljuk őket . . . eseüegesen végleges megtelepedésre. Kiss Emil lelkéss Kerületünk új rendőrkapitánya Dr. Sánta László r. alezredes 45 éves. 1970. óta hivatásos rendőr, diplomáját a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakán, illetve az ELTE Jogi Karán szerezte. A XVII. kerületben 1986. szeptember 1. óta dolgozik mint bűnügyi osztályvezető és egy­ben kapitányságvezető helyettes E beosztá­sában kerületünk sok lakója megismer­hette szakmai tevékenységét és közéleti aktivitását. A kerületi önkormányzat képviselőtestülete 1991. szeptember 13- án, pénteken (reméljük senki sem babo­nás) hallgatta meg a jelöltet, aki elkép­zeléseit az alábbiak szerint összegezte: „Olyan körülmények között vállal­koztam a kapitányság vezetésére, ami­kor országszerte, Budapesten és kerüle­tünkben is a közbiztonság romlásával, a bűnözés emelkedésével kell számolni. Bár kerületünk bűnügyi fertőzöttsége még mindig kedvező képet mutat, még­is felvetődnek a szervezett bűnözés kér­dései. Egyre gyakoribb a súlyos vagyon elleni bűncselekmény, a rablás és a gép­járművekkel kapcsolatos jogsértés. Ezt a bűnözési hullámot a kapitányság sem létszá­mát, sem technikáját illetően nem tudja követ­ni. Reális elképzelések szerint csak a bűnözés ütemének lassítását lehet célul kitűz­ni. A képviselők kérdéseire válaszolva Sánta úr elmondta, hogy az új követel­ményeknek megfelelően minimálisan 30 fővel kellene növelni a kapitányság ren­dőri állományát, hogy az utcán minden alkalommal megfelelő létszámú intézke­dő rendőr legyen. Hangsúlyozta, hogy a testületnek er­kölcsileg is meg kell újulnia. Az elvtelen kapcsolatokat kialakító, megveszteget­hető rendőrökre nincs szüksége, és azoktól rövid időn belül meg fog válni. Nagy gondot fog fordítani a rendőrök kulturált megjelenésére, a túlkapások meg­akadályozására, az italozás megszüntetésére. Felvetődött a vitában a rendőrőrsök 1991. szeptember 16. óta új rendőr­kapitánya van a XVII. kerületnek. A második alkalommal kiírt pályázat­ra 12-en jelentkeztek, és közülük a szakmai vezetés által kijelölt bizott­ság dr. Sánta László r. alezredest ja­vasolta e tisztség betöltésére. létrehozása, az önvédelmi csoportok műkö­désének kérdése is. Sánta úr válaszában elmondta, hogy a rendőrőrsök létreho­zása létszám és anyagi források függvé­nye. Elképzelése szerint a lakótelepen il­letve a „Kucorgónál" lehetne rendőrállo­mást létesíteni, de a már korábban említett 30 főn kívül több nyomozóra és technikai eszközre is szükség lenne. Az önvédelmi csoportok felállítását csak akkor tartja célravezetőnek, ha a törvényi szabályozás megszületik, mert így a rendőrség nem vállalhatja a csoportok működéséért a felelősséget. Mint mond­ta, e csoportok így nem önvédelmi, hanem önbíráskodó csoportok lennének. A képviselő-testület meggyőződhe­tett arról, hogy egy szakmáját értő, felelős­ségét átérző rendőrtiszt veszi át Rákos­mente közrendjének, közbiztonságának kulcsát, s egyhangúlag támogatta dr. Sánta László r. alezredes rendőrkapitánnyá történő kinevezését. Az új kapitányságvezetőt szeptem­ber 19-én ünnepélyesen beiktatták hiva­talába. Elődje, Bajtai Miklós r. alezredes nyugállományba vonult. Az azóta eltelt három hónap alatt a kapitányság veze­tésében sor került néhány személyi változás­ra, és kinevezték Sánta úr utódját is. Most is azt vallja, amit a pályázatá­ban írt: „mind a parancsnoki, mind a beosztotti állománynál a szakmai felké­szültség mellett hangsúlyozottan esik latba a megbízhatóság, melyet nem a régi értelemben, politikai szempontból értelmezek. Erkölcsi tisztaság, megveszte­gethetetlenség, józan ész, tiszta magánélet lehetnek a pozitív ismérvek. Ezek alap­ján, a lakossággal és az önkormányzattal együttműködve kívánjuk felvenni a har­cot a bűnözéssel szemben." T.Á.L. Humanitás - a magunk erejéből Az önerős kezdeményezésbe, vállalkozásba vetett hitemet erősíti meg Rákos- csaba-Újtelep fejlődésének legújabb eseménye: magángyógyszertár nyűt a Jászkisér utca 66. szám alatt. Valódi patikai tisztaság, barátságos kiszolgálás, az üzlet sikerét remélő tulaj­donos várja a vásárlót. A nyitvatartás a körzeti- és gyermekorvosi rendelő rendelési idejéhez igazodik: munkanapokon 8-12.30 és 15.30 - 20 óráig. A forgalom egyelőre kicsi, talán mert nem mindenki tudja, hogy a gyógysze­reket üt is ugyanazon a hatósági áron forgalmazzák, mint más patikákban. Ha szeretnénk városrészünk ellátását javítani, akkor most erre igen egyszerű lehetőség kínálkozik: vásároljunk a Humanitás gyógyszertárban! Mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nagy előnyt jelent a körzeti patika, ezért érdemes tudatosan törekednünk arra, hogy vásárlásainkkal legalábbis az üzlet fenntartásához szükséges minimális forgalmat biztosítsuk. Sok sikert kívánok-ma- gunknak, a saját gyógyszertárunk fenntartásához! Dr. Révész Szilárd 15. vk. képviselője ■ v-äflig |

Next

/
Thumbnails
Contents