XIII. Kerületi Hírnök, 1998 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1998. január / 1. szám

Zgyalföi ő AZ ÖNKORMÁNYZAT o c g o LAPJA űáj _____________________ií 8 0 1« A Lehel piac megvalósítási terve 2. oldal Kérdések és válaszok a közoktatásról 2. oldal Dévényi Tibor 3+1 kívánsága 4. oldal Angyalföldről Bergamóba 5. oldal Schütz Ha Déryné-díjat kapott 6-7. oldal Telefonmizériák alkonyán és hajnalán 9. oldal Tahi út 72-74.: új szociális üzlet ingatlantulajdonosok! Tisztelt Kerületi Lakosok! /J z évek fordulóin kialakult szokások szerint az el- y/y múlt napokban ünnepeltünk, búcsúztattunk, kö­szöntöttük, koccintottunk, jól esett kicsit megpihennünk és sikerült az átlagosnál talán valamivel jobban szeret­nünk egymást. Önkormányzatunk sem festi a megenge­dettnél rózsaszínűbbre a valóságot, amikor úgy összegez, hogy sikeres esztendőt zárt. Angyalföld, külső képét te­kintve is, tovább fejlődött, korszerűsödött, közelebb lé­pett a belvároshoz, a befektetők bizalmát az ideérkező vállalkozói tőke emelkedő számadatai jelzik. Összegyűj­töttünk annyi ismeretet, tapasztalatot és elhatározást, amennyivel kidolgozhattuk és közrebocsáthattuk kerüle­tünk távlati fejlesztési koncepcióját. Hisszük, nem táplá­lunk magunkban elbizakodottságot, amikor úgy ítéljük meg: sínen vagyunk. És ezen a sínen mozgunk, haladunk is: lendületesen érkeztük át 1998-ba. Itt azonban helyes, ha megálljt is parancsolunk töret­len optimizmusunknak. Győzelmi zászlólengetéssel ed­digi történelmünkben sem mentünk sokra. A mi kerüle­tünk sem csupán magasodó objektumokból és kerekedő gazdálkodási számadatokból áll, még ha természetesen ezek sem hagyhatók ki a fejlődés tényezőinek sorából. A mi kerületünk mindenekelőtt emberekből áll: lakosok­ból, felnőttekből, gyerekekből, fiatalokból, idősekből, családokból, magányosokból, szegényekből, gazdagok­ból, sőt ínséget szenvedőkből, többségiekből és kisebb­ségiekből, ambiciózus vállalkozókból és szükségvállal­kozókból, egészségesekből és betegekből. Hazai társa­dalmunk egész képe tükröződik benne. És mégis fellelhetők e tükörképben a helyi specialitá­sok is. Egy helyi önkormányzatnak e specialitások keze­léséhez kell nagyon értenie. Törekszünk is rá, de a bol­dogság révétől még messze járunk. / / eresnünk és művelnünk kell a kerület lakossági < Se/ sokféleségében és színességében mindazt, ami összekapcsol és közösséget formál, de megóv minden uniformizálási szemlélettől. Amikor a személyiségi jo­gok mostanában felértékelődtek, egyben kifejeződtek az egyes ember védelme és tisztelete iránti kötelezettsé­geink is. És ez mindenkit megillet; ettől csak mások jo­gait sértő tettei által, maga foszthatja meg magát. Mindenkit megillető jog többek között a vélemény szabad nyilvánítása, az egyenlő esélyek - bármennyire is nehezen megvalósítható - megkövetelése, az emberi életkörülményekhez, az egészséges és nyugodt lakókör­nyezethez való ragaszkodás; összefoglaló fogalomként - a humánum és a demokrácia. Önkormányzatunk, ugyanúgy, mint eddig, minden fó­rumot és lehetőséget megad a lakosokkal való párbeszéd­re és együttműködésre. Megteremti és megvédi a tájé­koztatás és a nyilvánosság formáit. Tevékenysége irány­tűjének tekinti az előrelátást, a tervszerű haladást, de tu­datában van annak is, hogy nem mindenki képes ezzel lé­pést tartani. Nem engedheti meg - és ez szociális szem­léletének alapja -, hogy a hátulmaradók leszakadjanak. Az iskolázásban, az egészségügyben, a lakáshelyzet ala­kításában olyan szintet igyekszik tartani, amely kedve­zőtlen sorsú polgártársainknak is segítséget adhat a fel­zárkózáshoz. 1998 a parlamenti, majd az önkormányzati választá­sok éve. Ebben is az egyes embereké, a választópolgáro­ké lesz a döntő szó, de mindenki a maga sorsa mellett a közössége helyzetét is választott képviselője kezébe teszi le. Ebben a tollvonásban is bennefoglaltatik, hogy min­den, ami személyes, egyben társadalmi is. És ez fordítva is áll. úy£/erületünk 1998-ban külön jubileumot is ünne- '■ ^ •' pel, megalakulása 60. évfordulóját. Ez az ese­mény is alkalmat kínálhat egyének és közösségek alkotó együttgondolkodására. Új évi köszöntőül eredményes 1998-at kíván dr. Tóth József polgármester Felhívjuk szíves figyelmü­ket, hogy az ingatlanokat ha­tároló, úttestig terjedő közte­rületek rendszeres takarítása és téli síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, bérlőinek vagy kezelőinek : feladata. Kérjük, hogy a balesetek megelőzése érdekében fordít­sanak fokozott figyelmet a járdák tisztán tartására! Köszönettel: a Polgármesteri Hivatal zül kerül ki, jelenleg több mint háromezren vannak. Az egyesületi forma teszi lehe­tővé, hogy a tagok tagdíjukból oldják meg a boltok működteté­sét, ezáltal nem szükséges keres­kedelmi árrés alkalmazása. Az árucikkek, ugyanúgy mint a már korábban megnyitott két boltban (húsáru, tej, tejtermék, pékáru, zöldség, konzervek) ter­melői áron kaphatók, mivel azo­kat közvetlenül a gyártók, terme­lők szállítják. A termelők a lehe­tő legalacsonyabb áron szolgál­tatnak árut, a közvetlen beszer­zéssel kizárva a magas árat elő­idéző pluszköltségeket. Havi li­mitált vásárlási érték kikötése zárja ki a viszonteladókat a rend­szerből. Ajándék jármű a kerületnek A Fáy utcában működő Porsche Hungária autókereskedelmi cég a ka­rácsonyi ünnepek alkalmából egy Skoda-furgont ajándékozott a XIII. kerületi önkormányzatnak a szociális ebédek kiszállítására és más köz- intézményi szállítások ellátására. A gépkocsi kulcsát Méhn Imre érté­kesítési igazgató adta át dr. Tóth József polgármesternek, aki azt köszö­nettel vette át. Az eseményen jelen volt Egerfai József alpolgármester is. i Felhívás kerületi díszpolgár jelölésre | Tisztelt állampolgárok! A Budapest főváros XIII. Kerü- | leti Önkormányzat Képviselő-; testületének 29/1996. (XI. 8.) I Ö.K. rendele te értelmében a I „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” j címre a képviselő-testület ismét : ' várja az állampolgárok javas-: :: latait. A díszpolgári címre javasolha- \ ltok azok a magyar, illetőleg: külföldi állampolgárok - el-: I hunyt személyek is az elhalálo- J l zás követő 3 naptári éven belül; akik életútjuk során kima- j gasló munkásságukkal hozzá- : járultak a XIII. kerület fejlő-: l déséhez, továbbá azon szemé- l lyek, akik szakmai tevékenysé- j gükkel vagy a kerület nemzet- l közi kapcsolatainak, illetve az: t együttműködés más formájá­nak fejlesztésében kiemelkedői l tevékenységükkel öregbítették a * kerület hírnevét, tekintélyét. IA polgármesterhez címzett írá-: ; sós javaslatokat a javasolt sze- J mély nevének, munkahelyének, beosztásának és a javaslat in­doklásának feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal Szerve­zési Osztályára (Bp. XIII., Béke tér 1. 1/16.) lehet eljuttatni 1998. február 20-ig. Az adományozásról a képvise- lő-testület dönt. Az igényeknek és az ígéretek­nek megfelelően a kerület harma­dik szociális üzletének kulcsát adta át dr. Tóth József polgésmes- ter Kovács Endrének, az Angyal­földi Szociális Egyesület elnöké­nek 1997. december 17-én. A XIII. kerület, Tahi út 72-74- ben megnyílt 114 m2-es üzlet je- ; lentős részben idősek lakta lakó- ! telepre került. A felújítás mintegy 4 millió forintos összegű, a nyitó árukészlet értéke 5 millió forint, melyet teljes egészében az önkor­mányzat vállalt. Az üzletekben az Angyalföldi Szociális Egyesület tagjai vásá­rolhatnak, akik vállalják nyugdí­juk 1%-ának befizetését. A ve­vőkör másik része az önkor­mányzat által segélyezettek kö­élszolgálat állja a rohamot Tájékoztató az útlevélkérelmek benyújtásához Mint köztudott, a használatban lévő útlevelek zömét öt évvel ezelőtt, 1993 első negyedévében váltották ki, ezért megújításuk is szinte egyidőben, a közeli hetekben, hónapokban válik esedékessé. Az útlevélkérelmek átvételét és továbbítását a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalok végzik. Kerületünk esetében ez várhatóan a tízezret jóval meghaladó kérelmet jelent. A XIII. kerületi polgármesteri hivatal mindent elkövet a zökkenő- mentes, folyamatos és gyors ügyintézésért, arra tö­rekedve, hogy polgáraink idejét, türelmét ez a lehe­tő legkisebb mértékben vegye igénybe. E célt szol­gálja ezen tájékoztatónk is, melyben a legfonto­sabb tudnivalók ismertetésével kívánunk az útleve­let kérők, hosszabbítást igénylők segítségére lenni. A kérelem benyújtásához szükséges:- pontosan kitöltött és aláírt útiokmány-igénylő- lap (az igénylőlap minden postahivatalban 17 fo­rintért kapható);- a régi útlevél;- érvényes személyi igazolvány (ideiglenes sze­mélyi igazolvány nem fogadható el);- 2 db egy évnél nem régebbi 35 x 45 mm-es fénykép;- illetékbélyeg. Az útlevél kiadásával kapcsolatos eljárás illeté­ke a 18 és 70 év közötti igénylőknek 4000 Ft, a 18. életévét be nem töltött személyek, illetve a 70. élet­évét betöltött személyek esetében 1000 Ft. A meg­semmisült, elveszett vagy utazásra más módon al­kalmatlanná vált útlevél helyett kiállított új ok­mány illetéke 8000 Ft. A gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel - el­lentétben az igénylőlapon feltüntetett jelzéstől - kérjük, hogy a fényképeket ne ragasszák fel a nyomtatványra. Ügyeljenek arra is, hogy az igény­lő aláírása a bekeretezett részen belül legyen és az ne érintkezzen a kerettel. Fontos tudnivaló, hogy a kiskorúak útlevélkérel­méhez 0-14 éves korig a gyermek születési anya­könyvi kivonatát, 14—18 év közöttieknél a szemé­lyi igazolványt kell bemutatni. 0-18 éves korú igénylőknél a szülők együttes megjelenése, elvált szülők esetében jogerős bírói ítélet, elhunyt szülők esetében pedig halotti anyakönyvi kivonat szükséges. Úgy véljük, jelentős segítséget jelent majd, hogy önkormányzatunk hivatala - polgármesteri döntés alapján - ezen időszakban nemcsak a XIII. kerület­ben lakók, hanem á kerületünkben dolgozók kérel­meinek átvételét és a Belügyminisztériumhoz tör­ténő továbbítását is felvállalja. Ezért arra kérjük a kerületünkben működő vállalatok, intézmények és szervezetek vezetőit, hogy - amennyiben erre igé­nyük van - szíveskedjenek megbízni egy munka­társukat, aki a kérelmeket a szükséges igazolások­kal és illetékekkel együtt összegyűjti és behozza Ügyfélszolgálati Irodánkba. A felesleges várakozás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot az Igazgatási Osztály ve­zetőjével vagy csoportvezetőjével a 129-4207 tele­fonszámon. Az útlevélkérelmek átvételét a Polgármesteri Hivatal Bp. XIII., Béke tér 1. szám alatti Ügyfél- szolgálati Irodája végzi, ahol a munkatársak hétfőn 8.00- 18.00 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 8.00- 16.30 óráig, pénteken pedig 8.00-14.00 óráig állnak polgáraink rendelkezésére. Az útlevelek érvényesítését és a kért címre törté­nő megküldését a Belügyminisztérium végzi. Az ügyintézés határideje: 30 nap. A vállalt határidőt a Belügyminisztérium előreláthatóan tartani tudja. Kellő bizonyítékokkal alátámasztott, indokolt esetben soron kívüli ügyintézésre is mód van. Ez esetben a kérelmet gyorsított eljárásra a Bp. V., Al­kotmány utca 25. szám alatt személyesen kell be­nyújtani. Itt az ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 9.00- 16.00 óráig, pénteken 9.00-13.30 óráig tart. A gyorsított ügyintézési határidő: egy-három nap. Az útlevélkérelmek átvétele során lehetőleg igyekszünk a sorbaállás kialakulását elkerülni, a várakozási időt minimálisra csökkenteni. Ezért ha ilyet tapasztalunk, több ügyintéző és helyiség biz­tosításáról gondoskodunk, gyorsítva az útlevélké­relmek átvételét. Mivel szoros elszámolású, fontos okmányokról van szó, indokolt a polgárok helyes adatainak felvétele és ezek gondos kontrollja. Ezért kérjük megértésüket és türelmüket. Dr. Sinka József jegyző 1 I W/w&tériv&í Z9'9 S a//

Next

/
Thumbnails
Contents