Hír 13, 1994 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1. szám

& Közhangulat Szemtől szemben a választókkal Erőszak és zsarolás Angyalföld három éve Sorsfordító évek után Szabó Miklós polgármester Sorsfordító három esztendő áll mö­göttünk. S az idei év is rendkívüli választás, választások elé állít ben­nünket. Elkél ilyenkor egy kis pihe­nő, kitekintés: hogyan is állnak, ala­kulnak dolgaink? Angyalföld hosszú idő óta először a lakosság által választott vezető tes­tületének első emberét, Szabó Mik­lós polgármestert kérdeztük.- Sajnálatos jelenségről beszélnék elöljáróban - mondja a polgármes­ter. - Annak ellenére, hogy csak­ugyan legitim, választott képviselő- testület döntéseit hajtja végre a pol­gármesteri hivatal, tömeges az ál­lampolgári tiltakozás határozataink végrehajtása ellen. Az még hagyján, hogy egy benzinkút építési terve el­len háborognak egyesek, de hogy például egy nyugdíjasház építése, sőt a fogyatékos gyerekek iskolájának létesítése ellen is protestáljanak az emberek, ez már számomra felfog­hatatlan. Gyakorlatilag akármibe kezd az önkormányzat, indul a tiltakozás: közérdekű, például a tűzoltóság elhe­lyezése. Mégis az e célt szolgáló léte­sítmények építését nem tudjuk elkez­deni. Bizonyos lakók ugyanis azonnal megfellebbezik építési engedélyünket, s amíg nem rendeződik az ügy, áll a munka.- Talán elképzelhető, hogy e mö­gött a tiltakozó akciók mögött csupán egy kis létszámú, ám jól szervezett, az önkormányzat politikai lejáratására szövetkezett csoportocska áll...- Nem lehet kizárni. Ugyanis a protestálás csakis önkormányzati építkezések ellen indul: mondván, a munkálatok zavarják a lakókörnye­zetet. Magánépítések azonban érde­kes módon nem zavaróak számuk­ra... Szívesen ferdítenek is a vádas- kodók a tényeken. Az Esztergomi út építése ellen például mint „autópá­lya-építés” ellen tiltakoznak... Ugyanakkor, amilyen gyakori és hangos a tiltakozás az önkormányzat közérdekű beruházásai ellen, olyan gyakori a névtelen vagy álnévvel írt feljelentések, bejelentő levelek beér­kezése. Az ilyenek írói jobb, ha tud­ják: küldeményeiket azonnal megsem­misítem, a benne foglaltakat semmi­féle eljárás, vizsgálat kezdésére nem használom fel, mert úgy vélem, az efféle levelek írói. a demokrácia já­tékszabályait félreértik, megcsúfol­ják. Azt viszont ígérem, hogy ha va­laki úgy tesz bejelentést, hogy neve, lakcíme is szerepel ebben, ám sze­mélyisége védelmében neve titokban tartását kéri, kérését a legteljesebb mértékben figyelembe veszem.- Kérem, beszéljen a terület fejlő­déséről, az eredményekről is, hiszen mintha egyedül Angyalföldön való­sult volna meg - igaz, áldozatokkal - a rendszerváltás nagy álma: a rossz felépítésű, veszteséges ipar helyére mai technikát telepíteni. Ha az or­szág más részére tekintünk, mintha csak az áldozatokat, s az eredmény­telenséget lámánk...- Csakugyan, sok mindenre büsz­kék lehetünk. Kerületünkben több fontos szolgáltatást végző, korszerű irodaház kezdte meg működését - a Váci úton három is, s több nagyberu­házás - az Országos Rendőr-főkapi­tányság új épülete, a Lehel téri piac átépítése is a megvalósulás stádiumába ér. Elkészült a szlovák tanítási nyelvű iskola. A kerületben sikeres az egész­ségügyi alapellátás és szakellátás átvé­tele, s köztisztviselői törvény alapján kötelező béremelést, illetve a közalkal­mazottakra vonatkozó bérjellegű ren­dezéseket is a képviselő-testület dön­tései alapján - nem kevés áldozat árán - végrehajtottuk, végrehajtjuk.- Hogyan állta a „versenyt” An­gyalföld fejlődésével annak polgár- mesteri hivatala?- A hivatal működésével kapcso­latosan nagyon fontos fejlemények történtek, történnek mostanában. A hivatal több lakossági hatósági jogo­sítványa megszűnt, ám növekedtek feladataink a szociális ellátás, az ok­tatás területén. Úgy véfem, a hivatal szerkezetének változása megfelel e változásoknak: Gond, hogy a sza­badpiacon nehéz megfelelő képzett­ségű szakembert találni, azoknak ugyanis a magánszféra nagyobb jö­vedelmet biztosít. A hivatal munkája változásával, az átszervezésekkel kö­zelítünk annak a régi vágynak a megvalósulásához, hogy ne egy ható- ságosdit játszó, hanem szolgáltató jel­legű, polgárbarát hivatallá váljunk. (Folytatás a 2. oldalon) *

Next

/
Thumbnails
Contents