Angyalföld, 1986 (11. évfolyam, 1. szám)

1986. április / 1. szám

ANGYALFÖLD A HAZAHAS NÉPFRONT XIII. KERÜLETI BIZOTTSÁGA ÉS A XIII. KERÜLETI TANÁCS LAPJA KISZ XI. KONGRESSZUS 1086 A KISZ kongresszusára készülünk Ez év májusában ülésezik a KISZ XI. kongreszusa. Egy-egy kongresszusi felkészülés mindig alkalom az ifjúság gi szövetség számára, hogy elemezze, értékelje az ifjúság körében, az ifjú­ságért végzett munkáját, meghatároz­za a következő időszakra feladatait Amikor számot vétünk tevékenysé­günkről. mindig abból kell kiindulni, milyen politikai környezetben dolgoz­tunk. dolgozunk. A helyzetelemzést bi­zonyos mértékig megkönnyíti, hogy aa elmúlt időszakban lezajlott tanácsko­zások —, az MSZMP XIII. kongresszu­sa, a Hazafias Népfront, a szakszerve­zetek kongresszusai — bár más-má*. szemszögből, de azonos politikai meg­közelítéssel értékelték társadalmunk fejlődését, a céljlaink megvalósításáért végzett munkát. Most a Kommunista Ifjúsági Szövetségen, az ifjúkommu­nistákon a sor. A kenüléti KISZ-bizottság és az irá­nyított KlSZ-szervezeték politikai munkájának középpontjában az állt, hogy hirdesse és képviselje a párt po­litikáját az ifjúság körében. Az, hogy minél több ffaltait nyerjünk meg szo­cialista céljainknak, csak úgy lehetsé­ges, ha világosan értjük és ismerjük a világ és szűkebb környezetünk prob­lémáit, ellentmondásait, s ha a felisme­rés cselekvő részvétellé érik jelenünk és jövőnk alakításában. Igyekeztünk tárgyilagos, marxista vá- laSzít adni minden felvetésre. Mozgal­mi eszközeinkkel reálisabb képet mu­tattunk a két világrendszer szerepéről, a szocialista világrendszer helyzetéről. Angyalföld fiataljainak döntő többsége m'agáénak vallja hazánk béketörekvé­seit. s kész ezt tetteiben is kinyilvání­tani. Ennek meggyőző bizonyítéka volt az 1984. október 26-i békemeneten való tömeges részvétel és a hazánk felsza­badulásának 40. évfordulója alkalmá­ból rendezett ünnepségek politikai han­gulata. DIFFERENCIÁLT RÉTEGMUNKA Munkánk középpontjába az egyes if­júsági rétegek közötti differenciált munkavégzés került. összességében erősödött befolyásunk a munkásifjúság körében. Növekedett — jelenleg 42 százalék — a KISZ szervezettsége a 30 éven aluli munkás- fiatalok körében. A réteggel való fog­lalkozás beépült a dolgozó j£ISZ-szer- vezétek munkájába, mindennapi életé­be. Munkánk eredményéként tudato- sabbá vált a munkásfiatalok problé­máinak komplex kezelése, a munkás­sá válás folyamatától a gazdasági munkában való részvételig. Kibonta- Kozóban van a »BciiUnriurilráskPDZŐ iílté- zetek és a szakmai gyakorlatnak ott­hont adó munkahelyek KlSZ-szerveze- tei közötti kapcsolat. A kerüleitben dolgozó fiatal értelmi­ségiekre gyakorolt hatásunk differen­ciált. Egyértelműen tovább erősödött a fiatal pedagógusok körében. Ez a réteg az ifjúsági szövetségben értelmes cse­lekvési forímát. érdekképviseletet talál. A pedagógus KlSZ-alapszervezete'.; nem egy esetben hatékony segítséget adnak az oktató-nevelő munkához, az úttörőcsapaitok életének szervezéséhez, a tanulói KISZ-szervezetek munkájá­hoz. Az ütemekben, intézményekben dol­gozó értelmiségiek körében jelenlétünk nem erősödött, jelenleg stagnál. Ko­rábban bevált munkaformáink (FMKT AIP sitb.) nem tudtak kellően megújul­ni, a vállalatok gazdasági vezetése sem nyújtott ehhez megfelelő segítséget. A kerület KISZ-es fiataljainak je­lentős része. 40 százaléka a tizenéves korosztályba tartozik és valamelyik kö­zépfokú oktatási intézményben foly­tatja tanulmányait. Mozgalmi munkát nemcsak tanintézeteinkben végeznek, hanem egyre többen a kollégium vagy a szakmai gyakorlatnak helyet adó vállalat KISZ-szervezetének tagjai. Az elmúlt években Angyalföldön a kö­zépiskolás diákmozgalom —, a diákság és e korosztály sajátosságainak jelen­tősebb kiemelésével — önállóbb-arcu­latot kapott. Nőtt sikeres rendezvé­nyeink száma és azok érzelmi, hatása. Az iskolák KISZ-szervezetei egymás számára is adnak programot. Angyalföldön mintegy 24—25 ezer fiatal dolgozik és tanul. Túlnyomó többségük — köztük a 173 szervezetben dolgozó 12 és fél ezer KISZ-tag — be­csülettel helytáll munkahelyén, tanin­tézetében. A fiatalok munkája fontos részét képezi a kerület és a kerületi vállalatok, intézmények fejlődésének eredményeinek. A KISZ-tagok és a fia­talok fontos elvárása, hogy az egyéni és a társadalmi érdék összhangja min­den területen maradéktalanul megva­lósuljon. Ma már ezt az érdekazonos­ságot selhol sem vitatják. Ez számos esétben tükröződik a napi munka so­rán. A szűk keresztmetszetek feloldá­sária. fontos vállalati feladatok megva- íosuáafao - viqz-ps kollektívák új módszerek és munkaformák /certst;« vei, alkalmazásával vállalkoznak. A HATALOK ÉLETSZÍNVONALA ■ Nem egy esetben azonban nem is­merik fel időben, hogy munkánk fel­tételeinek alakulásáért saját magunk is felelősék vagyunk. Több KlSZ-szerve- zetünk lépéskényszerbe, nem egy eset­ben lépéshátrányba került a vállalat átszervezésének, a munkaerő szerve­zett átcsoportosításának ügyében. A fiatalokat mla leggyakrabban és legközvetlenebbül életszínvonalunk ala­kulása foglalkoztáitj'a, A fiatalok nagy részét a bekövetkezett differenciálódás hátrányosan érintette. Természetesen ebben a kérdésben sem beszélhetünk homogén ifjúságról. Azok kerültek s legnehezebb helyzetbe, akik önálló életkezdésük elején állnak és kevésbe számíthatnák számottevő családi tá­mogatásra. A kerületben dolgozó fiata­lok csaknem fele túlmunkavállalással próbál többletjövedelemhez jutni. Ez a szándék többnyire találkozik munkahe­lyük érdekeivel, lehetőségeivel, lehető­vé tészli szűk keresztmetszetek feloldá­sát. A. 30 éven aluli dolgozó fiatalok egyharmadának van önálló lakása, a kerületben lakók helyzete ennél vala­melyest jobb. A gyermekes fiatal csa­ládok kétharmada rendelkezik önálló lakással. A gyermeküket egyedül ne­velők — közel ötszáz fiatal —. többsé­ge albérletben él. A fiatalok lakás­helyzetének javítására több kerületi — köztük KISZ-es —. kezdeményezés is született. A korábbinál nagyobb arány­ban — a lakáskérelemmel rendelkezők közötti arányúknál kevesebben — jut­(Folytatás a 2. oldalon.) XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1986. ÁPRILIS

Next

/
Thumbnails
Contents