Angyalföld, 1983 (8. évfolyam, 1-3. szám)

1983. január / 1. szám

A HAZAFIAS NÉPFRONT XIII. KERÜLETI BIZOTTSÁGA ÍS A XIII. KERÜLETI TANÁCS LAPJA Január 29-én: IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK Az Elnöki Tanács a budapesti 41. számú képviselői vá­lasztókerületben — amely Venéczi János elhunytával az elmúlt évben megüresedett — az országgyűlési képviselő választását 1983. január 29-re tűzte ki. Ugyanezen a napon tartják meg az időközi választást a különböző okok (halál­eset, elköltözés, lemondás) miatt megüresedett tanácstagi választókörzetekben is. A Fürst Sándor utcai zeneiskola nagytermében január 17-én tartott jelölő gyűlés Pozsgai Imrét, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagját, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkárát jelölte a 41-es számú választókerület képviselőjévé. Január 10. és 13. között megtartották a jelölő gyűlé­seket a kerület négy megüresedett tanácstagi választókör­zetében is. A jelölő gyűlés mind a négy körzetben a Haza­fias Népfront jelöltjét — az 1-es körzetben Kurcz Richár- dot, a 4-es körzetben dr. Bornemissza Sándort, az 59-esben Vasas Istvánt és a 103-asban Pál Gyulát — jelölte tanács­tagnak. Az érintett választókerületben, illetve választókörze­tekben a szavazást január 29-én (szombaton), a lakóházak­ban kifüggesztett hirdetményeken, tájékoztatókon közzé tett szavazóhelyiségekben tartják meg. A 4-es számú választókörzet jelölőgyűlésén a tanácstag jelölt: dr. Bornemissza Sándor megköszöni a választók előlegezett bizalmát (Helyei Zsuzsa felvétele) Jubileumi emlékülés A népfrontmozgalom újjá­szervezésének 25. évfordulója alkalmából november 22-én jubileumi emlékülést rendez­tek a Fővárosi Vízművek szék­házában. Az évforduló alkal­mából kiállítással és a honis­mereti klub által összeállított tartalmas szemelvénygyűjte­ménnyel is felidézték a kerüle­ti mozgalom elmúlt 25 évének emlékezetes mozzánatait. MII I Illll I A megemlékezést Bostai Ká- rolyné, a HNF Budapesti Bi­zottságának titkára tartotta, aki ezt követően — a kerületi népfrontmozgalom negyedszá­zados kiemelkedő tevékenysé­gének elismeréseképpen — át­nyújtotta a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Kiváló Tár­sadalmi Munkáért plakettjét és oklevelét Zavaros Józsefnek, a kerületi népfrontbizottság titkárának. MEGOSZTJUK GONDJAINKAT A KERÜLET LAKOSSÁGÁVAL (Beszélgetés Deák Gáborral, a kerületi pártbizottság első titkárával.) ★ ★ ★ A TANÁCSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KORSZERŰSÍTÉSE PBHBhS I 1983. JANUÁR Vili. ÉVFOLYAM, t SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents