Ferencváros, 1980 (5. évfolyam, 1-2. szám)

1980. február / Különszám

KONGRESSZUSRA Az adott szavuk szerint Jóformán be sem fejeződött a jubileumi munkaverseny, amikor Angyalföld üzemei a verseny folytatására hívták fel az ipari üze­mek, a szövetkezetek, az intézmények kollektíváit. így múlt év közepétől, szinte az egész népgazdaságot átfogó újabb verseny­mozgalom bontakozott ki. S ebből - a ha­gyományokhoz hiven Ferencváros sem ma­radt ki. A kerület vállalatainak kollektívái, szocialista brigádjai sorra jelentették be fel­ajánlásaikat pártunk XII. kongresszusa és ha­zánk felszabadulásának 35. évfordulója tisz­teletére. Most néhány hónap múltán kíváncsian kerestük fel a Közmű- és Mélyépítő Válla­latot, valamint a Belkereskedelmi Szállítási Vállalat 3-as számú üzemegységét, hogy megtudjuk mennyiben tesznek eleget kong­resszusi felajánlásuknak. *** Minden különösebb bevezető nélkül egy táviratot adnak a kezembe a Közmű- és Mélyépítő Vállalat illetékesei. — Tessék talán előbb elolvasni. . . — Készségesen és gondosan elolvasom kétszer is a távirat szövegét. íme: „Magyar Szocialista Munkáspárt IX. ke­rületi Bizottságának. Budapest 1979. de­cember 21. Jelentjük, hogy a XII. pártkongresszus, valamint hazánk felszabadulásának 35. év­fordulója tiszteletére az 1979-es évre vállalt felajánlásainkat a főváros lakásépítkezésein maradéktalanul az előírt minőségben teljesí­tettük. Vállalásaink teljesítésével hozzájá­rultunk ahhoz, hogy: — a XXII. kerület Rózsakerti lakótelepen az eredetileg 1980. évre előirányzott 240 la­kást még ez évben.- a X. kerület kőbányai városközpont la­kótelepének két épületét újabb 100 lakással 1980. helyett szintén még ez évben,- a XX. kerület pesterzsébeti lakótelep 130 lakását, melynek mélyépítési és közmű­vesítés! munkái rendkívüli feladatot jelen­tettek, szintén ez év decemberében átadhat­ták jövendő lakóinak. Ezen munkánkon te­lül a fővárosi lakásépítkezéseken brigádjaink versenyvállalásaiknak megfelelően minde­nütt teljesítették feladataikat. Vállalatunk csaknem három évtized alatt szerzett szakmai hírnevéhez méltóan munka­brigádjaink versenyvállalásaira építve a kong­resszusi versenyt 1980-as évben tovább folytatjuk. Közmű- és Mélyépítési Vállalat Budapes­ti Főépítésvezetőségei: Sass László rayon fő­építésvezető, Takács Antal a IV-es pártalap- szervezet titkára, Major Sándor, Bor Gábor műhely bizottsági titkárok.” Tudtam, hogy nem volt könnyű ezek­nek a nehéz munkáknak a határidő előtti teljesítése, de őszintén szólva a távirat tar­talma nagyon nem lepett meg. A Közmű- és Mélyépítő Vállalat ugyanis nem először ért el ilyen eredményt, bizonyítva, hogy ahol jól szerveznek, terveznek, irányítanak ott a munka is folyamatosan, sikeresen halad. Pedig az ő munkájuk: egy-egy épület és más létesítmény közművesítése mindenkit pró­bára tesz. A csatornák, a vízcsővezetékek, a víztisztítók, a derítők stb. mind-mind föld alatti munkát igényelnek. Náluk minden megtakarított órának nagy a jelentősége, hisz ha ők lemaradnak, akkor az építők se tudnak haladni. Persze náluk erről szó sem lehet. A részletes versenyvállalást Varsányi László, a pártbizottság titkára, a vállalati Tíz év alatt kilencszer lett kiváló A Belkereskedelmi Szállítási Vállalat az utóbbi tíz évben kilenc alkalommal nyerte el a „Kiváló Vállalat” címet. Erre igazán rá­szolgált, mert sorozatos tervteljesítései mel­lett évről-évre nagyobb jelentésőget kap az eszközkihasználás, az üzemanyagtakarékos­ság, s emellett a fuvaroztatókat is arra ösz­tönzik. hogy a forgalmukat kevesebb gép­kocsival ésrövidebb idő alatt bonyolítsák le. Bár e feladatok gyakorlati megvalósítása nem egyszerű, a kerületben dolgozó 3-as üzem egy ség vezetői szorgalmazzák és elér­hetőnek tartják e célok teljesítését. Kuhár Endre igazgató-helyettes és Stein- müller Ferenc a pártszervezet titkára épp arról beszélgetett, hogy sikerült a TUZEP Vállalattal szerződést kötni: a tüzelőszállító munkások egy részét szerződésileg átirányí­tani az üzemegységtől a másik vállalathoz. Január első hetében húszán kezdték meg ott a munkát, azóta még harminc embert fogad­tak.- Mi az éjszakai szállítás bővítését is szorgalmazzuk. A nagykereskedelem vállalja, 2 viszont a kiskereskedelem már nem tudja fogadni nyitás előtt az árut. - magyarázza az igazgató-helyettes, Kuhár Endre. — Be­vált, jó kezdeményezés a programozott szállítás is. Elsőként tavaly az Újpesti Közért Vállalat 15 üzletével kötöttünk ilyen szerző­dést. Most január elsejével az Óbudai Közért Vállalat üzeleteibe is így fuvarozunk. Sőt egy hónapja már, hogy a monori Fűszért húsz üzletébe is időpontos programozással visszük az árut- Olyan elképzeléssel is foglalkozunk - kapcsolódik a beszélgetésbe Stein- müller Ferenc a pártszervezet titkára, - mely minden bizonnyal megvalósítható illet­ve kiszélesíthető. Van már rá néhány példa, főleg az iparcikkeknél, hogy éjjel berakhat­ják a teherautóba az árut és reggel csak el kell vele indulni a címzetthez. E gépkocsik vámzárasak, teljesen biztonságosak. No, de vegyük sorjában, mivel is tűntek ki ők a kongresszusi versenyben, mivel von­ták magukra a figyelmet.- A tavalyi árrendezés előtt nagyon meg­szaporodott a munkánk folytatja Ku­hár Endre. Alig győztük a FliSZERT-től és más raktárból az árut a boltokba vinni, hogy fennakadás ne legyen a vásárlásban. Sikerült is ezt közmegelégedésre elvégeznünk, féléves szinten 13 százalékos túlteljesítést ért el a vállalat, de ez csak a súlyforgalomban ho­zott növekedést. A teljesítmény nem nőtt ennek arányában, mert kis távolságokra szállítottunk árut - csak a belterületen mozogtak a kocsik. Mindent elkövettünk, hogy ne marad­junk le a tervteljesítéssel. Ezért kerestük a lehetőséget, hogy miként növelhetnénk tel­jesítményünket. Sikerült is a selypi cukor­gyárral szerződést kötni és ősztől mi gondos­kodtunk termékeiknek különböző raktárba szállításáról. Ezzel nemcsak pótoltuk a hi­ányzó fuvarokat, hanem eredményességünk is egyensúlyba került - jegyzi meg az igaz­gató-helyettes. Itt mindig keresik az újat, a folyamatos munkát és persze a gazdaságosságot is szem előtt tartják. Egyedül az ő kezdeményezé­sük azonban kevés. A fuvaroztatóknak is mindenképpen szervezettebbé kell tenniök a munkájukat, hogy a rendelkezésükre bocsá­tott gépkocsikat minél gazdaságosabban használják ki. Az üzemegység vezetőinek elképzelése, de a tervük szerint is arra törekednek, hogy a hagyományos gépkocsiknál az átlagos napi 1,5 fordulót legalább 2 fordulóra növeljék. Igen fontos munkát végeznek a Belke- rekedelmi Szállítási Vállalat dolgozói. Sem az élelmiszerekkel nem késlekedhetnek, sem az iparcikkek szállításával, mégkevésbé a la­kossági fuvarigények kielégítésével. Éves szinten mintegy 210 ezer lakás tüzelőjének házhoz szálbtásáról gondoskodnak. És ez nem könnyű feladat. Arra különösen büszke az üzemegység vezetője, hogy az utóbbi időben jelentősen csökkentek a lakosság panaszai. Míg a ko­rábbi években 1000 ügyfél után 6 bejelentés érkezett, addig tavaly - épp a kongresszusi FERENCVÁROS /

Next

/
Thumbnails
Contents