A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1988 (29. évfolyam, 1-4. szám)

1988-02-01 / 1. szám

2 MIAHOLOCAUST? A MÁSODIK VILÁGHABOR VIZMUS ELLEN! Sü MILLIÓ HŐSI HALOTT ÉS MARTÍR zuúnak, csalnak és rábeszélik Nyugatot a fegyverkezés csökkentésére, mert ez ne­kik igy olcsóbb, mint újabb fegyvereket gyártani. Nyugaton a pusztitó Szovjet kémháló­zat szünet nélkül dolgozik. Csak egyki­­rivó példa erre a közelmúltban: az angol kormány hirszolgálati alkalmazottja "át­adta" a Szovjetnek az amerikaiaknak a tengeralattjárókat felfedező berendezé­seit. Etiópiára visszatérve, ahol ötmillió lakos éhhalál előtt állr az etiópai kor­mánynak figyelme másfelé irányúi. Ezek közül az egyik az hogy támogassák a dél­­szudáni felkelőket, amely Garang Jánosi ■ vezetése alatt át akarja venni az ural­mat. Garang lojális képviselője az etió­­piai politikának ezen a vidéken. Elgon­dolása beleillik a távolabbi szovjet tervbe, mely abból áll, hogy destabizál­­ja Afrika legnagyobb országát és uj kor­mányt ültessen Khartoumba, mely szimpa­tizál a Szovjettel^ Ezután Szudánt mint ugródeszkát használja fel Egyipton el­foglalására. Nyugati megfigyelők ^ ezt va­­lószinütlen álomnak tartják, pedig csak a térképre kell nézni, hogy észrevegyük és következtessünk. Garang a nyugati hirverők részéről úgy van beállítva, mint egy őszinte küz­delem képviselője, mely Délszudán népét felszabadítja az arab és az izlám uralom alól. Ez nem igy van. Garang meg tudná szerezni a teljes önállóságát ezeknek a déli részeknek--de feletteseinek Addis Ababában és Moszkvában más terveik és nagyobb ambícióik vannak. Az UNITA, az antikommunista geril­lák csoportjának győzelme Angolában­­melyet az Egyesült Államok támogat—bi­zonyítja, hogy az USA technológiai fö­lényben van. Ezt bizonyítja az isp hogy annyi MÍG repülőt lőttek le az amerikai Stinger rakétákkal, hogy az angol piló­ták nem hajlandók 10.000 láb alatt re­pülni, igy bombáik hatástalanokká váltak Angolával kapcsolatban a Szovjet és Délafrika engesztelhetetlen ellentétbe került. Moszkvában oly hírek terjenge­­nek, hogy a Szovjet "Vietnám" ^-ot készít elő magának Afrikában. Többen javasol­ják, hogy jobb lenne egyezkedni Dr.Jó­nás Savimbávalp az UNITA vezetőjével. Egyelőre Pretoriának nem kell-aggódnia Angolába való beavatkozása miatt. A vi-U- KOREA - VIETNAM MEGNEMALKUVÓ HARCA A BOLSE - TETEMREHIVÁSA A MEGALKUVÓ "SZABAD VILÁG" ELŐTT! lág magas technikai összeütközést vár­hat a Szovjet és a Délafrikai erők kö­zött, melyben a délafrikaiak sajátké­szítésű fegyvereiket fogják használni. Ezeket a fegyvereket nyugati barátaik diszkrét támogatásával szerezték. Ezekután kérdezhetjük, hogy van e józan politikus, aki a "glasnost"-nak hitelt ad?? Gorbacsev a rendszer ter­méke és Lenin politikájának követője. Üzletért jött Washingtonba, hogy meg­szerezze a kötelet, amivel ellenségeit a nürnbergi törvény alapján vérpadra viszi. A CHURCHILL-GAZSÁGOK ÜSS LELEPLEZÉSE A háborús évek alatt közszájon for­gott, hogy "Churchill papa mindig részeg" Hogy mennyire igaz volt ez a népies szállóige, azt most tudományos módszer­rel is kimutatta David Irving londoni történész "Churchill’ s War" c. legújabb müvében. Köztudott, hogy David Irving számos szókimondó könyvében a valóságnak megfe­lelő hű képet rajzol a második világhá­ború eseményeiről. Eredeti okmányokra tá­maszkodva könyörtelenül rámutat a bűnök­re. Elfogulatlanságára jellemző, hogy sa­ját hazája beképzelt, képmutató politiku­sait sem kíméli. Háborús bűnösségüket el­szánt következetességgel és a tudós tör­ténész módszerével állapítja meg róluk. Ugyancsak Londonban élő és hasonló tör­téneti szemléletet valló kartársával, az orosz származású, de angliai születésű Nikolai Tolstoy gróf-.al együtt sötét ko­runk azon két bátor apostolának egyike, aki a történeti igazság világitó fáklyá­ját hordozza a szabadvilág népei között lelkes előadások tartásával. E sorok Írójának már többször is al­kalma volt fenti két világjáró történész előadásait meghallgatni. Mindkettőjük kö­zös vonása az, hogy a tengelyhatalmak el­len harcoló szövetségesek háborús bűnös­ségét bizonyítják be. Irving abban látja Churchill főbűnösségét, hogy szándékosan meghosszabbította a háborút.Ezért jelen­ti ki róla, hogy Stalinnal és Trumannal

Next

/
Thumbnails
Contents