A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1985 (26. évfolyam, 2-5. szám)

1985-05-01 / 2. szám

A KERESZT ÉS KARD MOZGALOM HANGJA len emberek Önzetlen munkája viszi előre a maovak vu\et* XXVI . évfolyam 2. szám. 198$ május hó EGY40 ÉV MARGÓJÁRA Nincs még a földön olyan szeren­csétlen nemzet mint a miénk. Otthon a zsarnok rabszolgaként kezeli és megün­nepeltette letiprásának 40-ik évfordu­lóját az elnyomott magyar néppel. Le­het megemlékezni, gyilkosról, a magyar nók megbecstelenítőjéről a kizsákmányo­­lóról, de a hazátvédő névtelen hősről nem szabadott megemlékezni?? Mennyire fájhatott ez a még élő hozzátartozóknak, az ébredő magyar fi­ataloknak??- Ez mitsem számit a győzők­nek!- Hiszen nyugat árulói siettek szö­get ^és kalapácsot adni a vörös hóhér kezébe, hogy minél gyorsabban történ­jék meg a magyar nép keresztrefeszité­­se.^Itt kint pedig gondoskodtak arról a kiküldött cigányzenészek segítségé­vel, hogy a szabadföldön élő magyar minél előbb felejtse el a nemzet vég­pusztulására való szláv törekvést. Sajnos kevesen vagyunk,, akiknek fáj népünk sorsa, és még ezek sem tar­tanak össze. Egymás ellen acsarkodnak és a meglevő erőiket is szétforgácsol­ják. Ezzel is segitjük ellenségeinket. Nagy hibát követnek el egyházaink papjai, mikor nem imádkoznak az elnyo­mott magyar népért a szabadföldi temp­lomokban,, pedig nekik lenne kötelessé­gük ébrentartani bennünk a magyar ön­tudatot, mint szellemi vezetőknek. A hazáját kényszerből elhagyó magyar e­­zért kallódik el itt kint, mert senki összefogottan nem figyelmezteti őket nemzeti kötelességeire. Ezért is van szükség a "NEMZETI EGYSÉGFRONT" szol­gálatára, hogy pótoljuk a papok mulasz­tását világi vonalon. Itt ahol élünk liberalizmus u­­ralkodik demokrácia jegyében. A nép el van ködösítve tév eszmékkel. Azért volt lehetséges az, hogy egy kissebb­­ség vezetője szabja meg az elnök tevé­kenységét, hogy hová ne menjen és ho­vá menjen!!!- A keresztény nagy tömeg ezt tudomásul veszi és hallgat mint a sir az egyházakkal együtt.- Az újszö­vetség helyett mindenütt az Ószövet­ség álláspontja érvényesül. "EGYET SOHA NEM SZABAD ELFELEJ­TENÜNK:- AKI A HITÉÉRT, MEGGYŐZŐDÉSÉ­ÉRT VÁLLAL ÁLDOZATOT ÉS FEGYVERREL VÉ­FENNMARADUNK VAGY ELVESZÜNK.*,?* Tallós Katalin rajza„

Next

/
Thumbnails
Contents