A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1985 (26. évfolyam, 2-5. szám)

1985-05-01 / 2. szám

2 Dl HAZÁJÁT CSAK TISZTELETET ÉRDEMEL". Ez ami álláspontunk ezért küz­dünk még akkor is ha a kicsinyhitüekki­nevetnek vagy elhallgatják tetteinket. Kereszt és a Kard Mozgalom hazánk el­vesztése pillanatától kezdve minden év­fordulón:-"GYÁSZISTENTISZTELET" kereté­ben emlékezik meg hőseinkről a márty­­rokról, mindenkor igyekeztünk a nemzeti öntudatot fenntartani idegen földön is, bár a szivóhatás és beolvadás sok kárt okoz, ennek dacára is. Ezt a szolgálatot nem látom sehol sem, pedig ez fontos lenne saját népünk ügyét szolgálni , erkölcsi kötelessége lenne minden hazáját elhagyó magyarnak. Nekünk is van holocaustunk több mint egyeseknek, csak a mi fájdalmunkat a szabadvilág nem akarja megtudni ,merf az oroszok okozták azt és nem a németek? Német atrocitástól hangos a világ mert egy kissebbség jól tud sirni, a rádiók és televiziók egyöntetűen har-^ sogják a nem létező 6 milliós vesztesé­get. Hol van ez 20milliós ukrán parasz­tok és lengyelek kivégzéséhez. De erről nem szabad beszélni, mert a liberálisok dédelgetett je az orosz bolsevizmus kö­vette elő Az pedig még sajnos ma is lé­tezik és pusztit a német nemzetiszoci­alizmus már rég halott! ! ! ! így vezetik félre az egész világot a liberalizmus rákfenéjével, pedig köz­tudott dolog, hogy a kommunizmus szál­­láscsinálója mindenkor a liberalizmus. Én hiszem és megvagyok győződve róla, az Isten malmai őrölnek és ettől a rákfenéktől amiben most élünk egyszer és mindenkorra megszabadul a világ és csak azután lehet békéről beszélni és tisztességes emberi életet élnio . . . . Halál a bolsevizmusra és minden kiszolgálójára! Vasvári Zoltán. ~\jRjAM?....NE ? ßsixsv't ùo / Ez év januárjában a FMH VIII. évf. 11.szamában olvastam: "A németellenes magyar katonai el­­lenallasi mozgalom negyvenéves évfordu­lója alkalmából Kővágó József, Budapest volt polgármestere találkozóra hivta össze a mozgalom még életbe lévő és fel­található tagjait. A baráti találkozóra New-York városában került sor 1984.de­cember 8-án, ahol Kővágó József-aki az ellenállásban kivégzett hős katonai pa­rancsnoknak, Kiss altábornagynak volt annak idején segédtisztje- tartott em­lékbeszédet o- Reagan elnök meleghangú levélben köszöntötte a találkozón meg­jelenteket és elismerését fejezte ki az áldozatért, melyet a katonai ellenállás tagjai hoztak a szabadságért." A fenti idézet még akkor is elgon­dolkoztató, ha itt Amerikában a szélső­ségesen liberális, baloldali média még ^0 év után is tobzódik a náci gyűlölet­ben és telesirják a világot a náci ura­lom borzalmaival, mikor az már régen nem létezik és még csak lehetőség sincs rá, hogy újra feléledjen. Ugyanakkor a pánszláv-bolsevizmus rémtetteiről egy árva szót sem szólnak, pedig az ma is létezik és katonai hatalmával az egész világ békéjét fenyegeti. Dehát ez "free country"... Minket azonban elsősorban ennek is a magyar vetülete érdekel. Nincs a világnak olyan hadserege, ahol az ellenséggel való paktálást há­ború alatt való szabotálást, az ellen­séghez való átállást ne tartanák eskü­­szegésnek, árulásnak és ne büntetnék súlyosan. Ez mióta a világ áll, mindig igy volt és igy van ma is.... Áll ez azokra a "németellenes ma­gyar katonai ellenálókra" is, akik moz­galmuk negyvenéves évfordulóját ünnepel­ték most.. Még akkor is, ha Reagan el­nök meleghangú levélben köszöntötte is a találkozón megjelenteket és elismeré­sét fejezte ki az áldozatért, melyet a katonai ellenállás tagjai hoztak a sza­badságért. Mert ugyebár, ezekszerint Reagan elnök a többéves tervszerű fel­világosítás ellenére sem ismeri a ma­gyar kérdés lényegét és egyszerűen kép­telen érzékelni az egészen egyedülálló magyar viszonyokat. Különben sohasem tette volna ezt. Mindentől függetlenül a magyar ka­tonai ellenállóknak az 1919-es "proletár diktatúra és az oroszországi tapasztala­taik után, no, meg magas katonai kikép­zésük, rangjuk és beosztásuk folytán illett volna tudniuk, hogy Magyarország­nak és a magyar nemzetnek a pánszláv­­bolsevista Szovjet a leghalálosabb el­lensége. Tisztiszolgám, a minden isko­lázottság nélküli parasztgyerek, a sa-

Next

/
Thumbnails
Contents